Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz

Kadencja

Kontakt

 

Marek Antoniewicz

2018- 2023

tel. 77 40 40 321

fax. 77 415 55 16

email: sekretariat@grodkow.pl

       

21 października 2018 roku wybrany w wyborach bezpośrednich, na pięcioletnią kadencję 2018-2023.
Sprawowanie urzędu rozpoczął 21 listopada 2018 roku, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze oraz złożeniu ślubowania.

Kompetencje burmistrza

Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy, w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie miejskiej, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miejskiego. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miejskiego określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz pełni bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Strażą Miejską, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Promocji, Samodzielnym Stanowiskiem Radca Prawny, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

  • Data aktualizacji: 2018-12-19 15:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 749 558