Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr XXVI/268/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie w latach szkolnych 2017/2018 do 2019/2020
Uchwała Nr XXVI/267/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność gminy
Uchwała Nr XXVI/266/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
Uchwała Nr XXVI/265/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/264/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXVI/263/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"
Uchwała Nr XXVI/262/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXVI/261/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków
Uchwała Nr XXVI/260/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała
Uchwała Nr XXVI/259/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXVI/258/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i własność Gminy Grodków
Uchwała Nr XXVI/257/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXVI/256/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXVI/255/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XXVI/254/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/253/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2017 r.
Uchwała Nr XXVI/252/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
Uchwała Nr XXVI/251/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będącą w posiadaniu spółki "GRODWIK" na lata 2017-2021
Uchwała Nr XXV/250/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów
Uchwała Nr XXV/249/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Uchwała Nr XXIV/248/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/247/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr XXIV/246/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXIV/245/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXIV/244/17 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXIV/243/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XXIV/242/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXIV/241/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność sołtysa
Uchwała Nr XXIV/240/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/239/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/238/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/237/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady
Uchwała Nr XXIV/236/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XXIV/235/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
Uchwała Nr XXIV/234/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XXIV/233/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXIV/232/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
Uchwała Nr XXIV/231/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXIV/230/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII/229/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Uchwała Nr XXII/228/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion Południowy"
Uchwała Nr XXII/227/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXII/226/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XXII/225/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości
Uchwała Nr XXII/224/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości
Uchwała Nr XXII/223/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/222/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/221/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXII/220/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Uchwała Nr XXII/219/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXII/218/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXII/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXII/216/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim, a Gminą Grodków o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Uchwała Nr XXII/215/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Uchwała Nr XXII/214/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr XXII/213/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXII/212/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXII/211/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr XXII/210/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/209/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/208/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne
Uchwała Nr XXII/207/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice
Uchwała Nr XXII/206/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/205/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXI/204/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
Uchwała Nr XXI/203/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
Uchwała Nr XXI/202/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
Uchwała Nr XXI/201/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
Uchwała Nr XXI/200/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie skargi na działalność Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXI/199/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXI/198/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XXI/197/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XXI/196/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXI/195/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Wojsław
Uchwała Nr XXI/194/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXI/193/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Grodków do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr XXI/192/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Grodkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Uchwała Nr XXI/191/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Uchwała Nr XXI/190/16 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków
Uchwała Nr XX/189/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
Uchwała Nr XX/188/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie
Uchwała Nr XX/187/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Uchwała Nr XX/186/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XX/185/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XX/184/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XX/183/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
Uchwała Nr XX/182/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Uchwała Nr XX/181/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Grodków do wspólnej realizacji projektu pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków", planowanego do realizacji w rmach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XX/180/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków
Uchwała Nr XX/179/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Gnojna w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości
Uchwała Nr XX/178/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała Nr XX/177/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Grodków do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim
Uchwała Nr XIX/175/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XIX/174/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIX/173/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XIX/172/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
Uchwała Nr XIX/171/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XIX/170/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr XIX/169/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XIX/168/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XVIII/167/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków jako partnera do projektu "Brzeski przedsiębiorca"
Uchwała Nr XVIII/166/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XVIII/165/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XVIII/164/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr XVIII/163/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
Uchwała Nr XVIII/162/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr XVIII/161/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski
Uchwała Nr XVIII/160/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków"
Uchwała Nr XVIII/159/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XVIII/158/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XVIII/157/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
Uchwała Nr XVIII/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XVIII/155/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Uchwała Nr XVIII/154/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/153/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XVIII/152/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
Uchwała Nr XVIII/151/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Uchwała Nr XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XVII/149/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie + rozstrzygnięcie nadzoru
Uchwała Nr XVII/148/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
Uchwała Nr XVII/147/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Grodków Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/146/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/145/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/144/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/143/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2-16-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVI/142/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XVI/141/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne
Uchwała Nr XVI/140/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice
Uchwała Nr XVI/139/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków + rozstrzygnięcie nadzoru
Uchwała Nr XVI/138/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/137/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr XVI/136/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XVI/135/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr XVI/134/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr XVI/133/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania bieżącego
Uchwała Nr XVI/132/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów
Uchwała Nr XVI/131/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i domu pogrzebowego na terenie Gminy Grodków
Uchwał Nr XV/130/15 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Uchwała Nr XIV/129/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XIV/128/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Uchwała Nr XIV/127/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion POŁUDNIOWY"
Uchwała Nr XIV/126/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/125/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/124/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/123/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XIV/122/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania majątkowego
Uchwała Nr XIV/121/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
Uchwała Nr XIV/120/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
Uchwała Nr XIV/119/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XIV/118/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego
Uchwała Nr XIV/117/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr XIV/116/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XIV/115/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XIV/114/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIV/113/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/112/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/111/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIII/109/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", działająca jako Lokalna Grupa Działania
Uchwała Nr XIII/108/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XIII/107/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr XIII/106/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr XIII/105/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XIII/104/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
Uchwała Nr XIII/103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
Uchwała Nr XIII/102/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała Nr XIII/101/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/100/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XIII/99/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/98/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Osiek Grodkowski na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/97/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Bąków na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Jędrzejów na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/95/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XIII/94/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XIII/93/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Uchwała Nr XIII/92/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Uchwała Nr XII/91/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr XII/90/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr XI/89/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
Uchwała Nr XI/88/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr X/87/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Grodków"
Uchwała Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sport w Gminie Grodków
Uchwała Nr X/85/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr X/84/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr X/83/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności radnej
Uchwała Nr X/82/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr X/81/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr X/80/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr X/79/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr X/78/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr X/77/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Matki Boskiej Różańcowej we wsi Gnojna
Uchwała Nr IX/76/15 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Uchwała Nr IX/75/15 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr VIII/74/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VIII/73/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr VIII/72/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Nr VIII/71/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr VIII/70/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr VIII/69/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Uchwała Nr VIII/68/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Uchwała Nr VIII/67/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
Uchwała Nr VII/66/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Grodkowie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr VII/65/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr VII/64/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie
Uchwała Nr VII/63/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr VII/62/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr VII/61/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", działającego jako Lokalna Grupa Działania
Uchwała Nr VII/60/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim
Uchwała Nr VII/59/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr VII/58/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/234/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr VII/57/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Uchwała Nr VII/56/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr VII/55/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr VII/54/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr VII/53/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr VI/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa wsi Nowa Wieś Mała
Uchwała Nr VI/51/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów w sołectwie Przylesie Dolne
Uchwała Nr VI/50/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr VI/49/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr VI/48/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr VI/47/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do rady społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Uchwała Nr VI/46/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2015 r.
Uchwała Nr VI/45/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr V/44/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Wojsław
Uchwała Nr V/43/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie
Uchwała Nr V/42/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032 i prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032
Uchwała Nr V/41/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr V/40/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr V/39/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr V/38/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Uchwała Nr V/37/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr IV/36/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032 i prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032
Uchwała Nr IV/35/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała Nr IV/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uznania niewłaściwości organu do rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr IV/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr IV/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr IV/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr IV/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr IV/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Uchwała Nr IV/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
Uchwała Nr IV/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podrózy służbowych przysługujących radnym
Uchwała Nr IV/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr IV/25/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr IV/24/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr IV/23/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla potmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko"

Uchwała Nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2015 rok
Uchwała Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
Uchwała Nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Uchwała Nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr III/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr III/13/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020
Uchwała Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia palnów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2015 rok
Uchwała Nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2015 rok
Uchwała Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr III/7/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2015 rok
Uchwała Nr III/5/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2015 rok
Uchwała Nr II/4/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Uchwała Nr II/3/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady

  • Data aktualizacji: 2017-04-27 14:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 303 400