Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014 - 2018

2017

Uchwała Nr XXXIV/332/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Uchwała Nr XXXIV/331/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2017, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Uchwała Nr XXXIV/330/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XXXIV/329/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XXXIV/328/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXXIV/327/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr XXXIV/326/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr XXXIV/325/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/324/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/323/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/322/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/321/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/320/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/319/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXIII/318/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIII/317/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXXIII/316/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków + rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała Nr XXXIII/315/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIII/314/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/313/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
Uchwała Nr XXXIII/312/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
Uchwała Nr XXXIII/311/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXXIII/310/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIII/309/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/308/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kopicach
Uchwała Nr XXXIII/307/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIII/306/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kolnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kolnicy
Uchwała Nr XXXIII/305/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gnojnej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Gnojnej
Uchwała Nr XXXIII/304/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej
Uchwała Nr XXXIII/303/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie, w skład którego wchodzi sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego i Publiczne Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Jędrzejowie
Uchwała Nr XXXIII/302/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania ststutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie
Uchwała Nr XXXII/301/17 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XXXI/300/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków" - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXI/299/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
Uchwała Nr XXXI/298/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXXI/297/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXXI/296/17 z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania majątkowego
Uchwała Nr XXXI/295/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXXI/294/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie
Uchwała Nr XXXI/293/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Uchwała Nr XXXI/292/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXXI/291/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XXXI/290/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXI/289/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przejęcia majątku, zobowiązań i należności wlączanych oraz przekształcanych gimnazjów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Uchwała Nr XXXI/288/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Berlinga w Lipowej
Uchwała Nr XXXI/287/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w miejscowości Grodków
Uchwała Nr XXXI/286/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Grodków
Uchwała Nr XXXI/285/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej w miejscowości Grodków
Uchwała Nr XXX/284/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Berlinga w Lipowej
Uchwała Nr XXX/283/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXX/282/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków_ - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXX/281/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXV/249/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Uchwała Nr XXIX/280/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
Uchwała Nr XXVII/279/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXVII/278/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXVII/277/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXVII/276/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
Uchwała Nr XXVII/275/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/274/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Grodkowie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/273/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXVII/272/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/271/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/270/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXVII/269/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXVI/268/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie w latach szkolnych 2017/2018 do 2019/2020
Uchwała Nr XXVI/267/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność gminy
Uchwała Nr XXVI/266/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
Uchwała Nr XXVI/265/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/264/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXVI/263/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"
Uchwała Nr XXVI/262/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXVI/261/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków
Uchwała Nr XXVI/260/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała
Uchwała Nr XXVI/259/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXVI/258/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i własność Gminy Grodków
Uchwała Nr XXVI/257/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXVI/256/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXVI/255/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XXVI/254/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/253/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2017 r.
Uchwała Nr XXVI/252/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
Uchwała Nr XXVI/251/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będącą w posiadaniu spółki "GRODWIK" na lata 2017-2021
Uchwała Nr XXV/250/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów
Uchwała Nr XXV/249/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Uchwała Nr XXIV/248/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/247/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr XXIV/246/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXIV/245/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXIV/244/17 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXIV/243/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XXIV/242/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXIV/241/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność sołtysa
Uchwała Nr XXIV/240/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/239/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/238/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/237/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady
Uchwała Nr XXIV/236/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XXIV/235/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
Uchwała Nr XXIV/234/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XXIV/233/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXIV/232/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
Uchwała Nr XXIV/231/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXIV/230/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

  • Data aktualizacji: 2018-10-22 08:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 475 584