Pozostałe dokumenty

Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 oraz sposób głosowania

Kadencja 2018 - 2023

2019

Uchwała Nr XIV/127/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań przygotowawczych związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie
Głosowanie uchwały XIV/127/19
Uchwała Nr XIV/126/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Głosowanie uchwały XIV/126/19
Uchwała Nr XIV/125/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego
Głosowanie uchwały XIV/125/19
Uchwała Nr XIV/124/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/124/19
Uchwała Nr XIV/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/123/19
Uchwała Nr XIV/122/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/122/19
Uchwała Nr XIV/121/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/121/19
Uchwała Nr XIV/120/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/120/19
Uchwała Nr XIV/119/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/119/19
Uchwała Nr XIV/118/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/118/19
Uchwała Nr XIV/117/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XIV/117/19
Uchwała Nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XIV/116/19
Uchwała Nr XIV/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały XIV/115/19
Uchwała Nr XIV/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/114/19
Uchwała Nr XIV/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/113/19
Uchwała Nr XIV/112/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie uchwały XIV/112/19
Uchwała Nr XIV/111/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
Głosowanie uchwały XIV/111/19
Uchwała Nr XIV/110/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji
Głosowanie uchwały XIV/110/19
Uchwała Nr XIV/109/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały XIV/109/19
Uchwała Nr XIV/108/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XIV/108/19
Uchwała Nr XIV/107/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/107/19
Uchwała Nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/106/19
Uchwała Nr XIV/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/105/19
Uchwała Nr XIV/104/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XIV/104/19
Uchwała Nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XIII/103/19
Uchwała Nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały XIII/102/19
Uchwała Nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
Głosowanie uchwały XIII/101/19
Uchwała Nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Głosowanie uchwały XIII/100/19
Uchwała Nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Głosowanie uchwały XIII/99/19
Uchwała Nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały XIII/98/19
Uchwała Nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIII/97/19
Uchwała Nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku"
Głosowanie uchwały XIII/96/19
Uchwała Nr XII/95/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XII/95/19
Uchwała Nr XI/94/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały XI/94/19
Uchwała Nr XI/93/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWiK" na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały XI/93/19
Uchwała Nr XI/92/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XI/92/19
Uchwała Nr XI/91/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały XI/91/19
Uchwała Nr XI/90/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XI/90/19
Uchwała Nr XI/89/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Głosowanie uchwały XI/89/19
Uchwała Nr XI/88/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz gminnych boisk sportowych
Głosowanie uchwały XI/88/19
Uchwała Nr XI/87/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie uchwały XI/87/19
Uchwała Nr XI/86/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XI/86/19
Uchwała Nr XI/85/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XI/85/19
Uchwała Nr XI/84/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XI/84/19
Uchwała Nr XI/83/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodoszowicach
Głosowanie uchwały XI/83/19
Uchwała Nr XI/82/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
Głosowanie uchwały XI/82/19
Uchwała Nr XI/81/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnej
Głosowanie uchwały XI/81/19
Uchwała Nr XI/80/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej
Głosowanie uchwały XI/80/19
Uchwała Nr XI/79/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy
Głosowanie uchwały XI/79/19
Uchwała Nr XI/78/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałązczycach
Głosowanie uchwały XI/78/19
Uchwała Nr XI/77/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbniku
Głosowanie uchwały XI/77/19
Uchwała Nr XI/76/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Głosowanie uchwały XI/76/19
Uchwała Nr XI/75/19 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały XI/75/19
Uchwała Nr X/74/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały X/74/19
Uchwała Nr IX/73/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IX/73/19
Uchwała Nr VIII/72/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego
Głosowanie uchwały VIII/72/19
Uchwała Nr VII/71/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały VII/71/19
Uchwała Nr VII/70/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych w Grodkowie
Głosowanie uchwały VII/70/19
Uchwała Nr VII/69/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VII/69/19
Uchwała Nr VII/68/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały VII/68/19
Uchwała Nr VII/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków"
Głosowanie uchwały VII/67/19
Uchwała Nr VII/66/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały VII/66/19
Uchwała Nr VII/65/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnej
Głosowanie uchwały VII/65/19
Uchwała Nr VII/64/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Głosowanie uchwały VII/64/19
Uchwała Nr VII/63/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Głosowanie uchwały VII/63/19
Uchwała Nr VII/62/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VII/62/19
Uchwała Nr VII/61/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VII/61/19
Uchwała Nr VII/60/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznane jest dofinansowanie w roku 2019
Głosowanie uchwały VII/60/19
Uchwała Nr VII/59/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały VII/59/19
Uchwała Nr VII/58/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały VII/58/19
Uchwała Nr VII/57/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały VII/57/19
Uchwała Nr VI/56/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu grantowego pn. ,,E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków'
Głosowanie uchwały VI/56/19
Uchwała Nr VI/55/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VI/55/19
Uchwała Nr VI/54/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Etap II' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Głosowanie uchwały VI/54/19
Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały VI/53/19
Uchwała Nr VI/52/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały VI/52/19
Uchwała Nr VI/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VI/51/19
Uchwała Nr VI/50/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Grodków do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Głosowanie uchwały VI/50/19
Uchwała Nr VI/49/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Głosowanie uchwały VI/49/19
Uchwała Nr VI/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/48/19
Uchwała Nr VI/47/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/47/19
Uchwała Nr VI/46/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VI/46/19
Uchwała Nr V/45/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały V/45/19
Uchwała Nr V/44/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały V/44/19
Uchwała Nr V/43/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Głosowanie uchwały V/43/19
Uchwała Nr IV/42/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały IV/42/19
Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IV/41/19
Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWiK" na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/40/19
Uchwała Nr IV/39/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2019 r.
Głosowanie uchwały IV/39/19
Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały IV/38/19
Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
Głosowanie uchwały IV/37/19
Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały IV/36/19
Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/35/19

  • Data aktualizacji: 2020-02-21 11:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 687 929