Pozostałe dokumenty

Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 oraz sposób głosowania

Kadencja 2018 - 2023

2019

Uchwała Nr X/74/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały X/74/19
Uchwała Nr IX/73/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IX/73/19
Uchwała Nr VIII/72/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego
Głosowanie uchwały VIII/72/19
Uchwała Nr VII/71/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały VII/71/19
Uchwała Nr VII/70/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych w Grodkowie
Głosowanie uchwały VII/70/19
Uchwała Nr VII/69/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VII/69/19
Uchwała Nr VII/68/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały VII/68/19
Uchwała Nr VII/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków"
Głosowanie uchwały VII/67/19
Uchwała Nr VII/66/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały VII/66/19
Uchwała Nr VII/65/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnej
Głosowanie uchwały VII/65/19
Uchwała Nr VII/64/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Głosowanie uchwały VII/64/19
Uchwała Nr VII/63/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Głosowanie uchwały VII/63/19
Uchwała Nr VII/62/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VII/62/19
Uchwała Nr VII/61/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VII/61/19
Uchwała Nr VII/60/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznane jest dofinansowanie w roku 2019
Głosowanie uchwały VII/60/19
Uchwała Nr VII/59/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały VII/59/19
Uchwała Nr VII/58/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały VII/58/19
Uchwała Nr VII/57/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały VII/57/19
Uchwała Nr VI/56/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu grantowego pn. ,,E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków'
Głosowanie uchwały VI/56/19
Uchwała Nr VI/55/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VI/55/19
Uchwała Nr VI/54/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Etap II' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Głosowanie uchwały VI/54/19
Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały VI/53/19
Uchwała Nr VI/52/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały VI/52/19
Uchwała Nr VI/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VI/51/19
Uchwała Nr VI/50/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Grodków do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Głosowanie uchwały VI/50/19
Uchwała Nr VI/49/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Głosowanie uchwały VI/49/19
Uchwała Nr VI/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/48/19
Uchwała Nr VI/47/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/47/19
Uchwała Nr VI/46/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VI/46/19
Uchwała Nr V/45/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały V/45/19
Uchwała Nr V/44/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały V/44/19
Uchwała Nr V/43/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Głosowanie uchwały V/43/19
Uchwała Nr IV/42/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały IV/42/19
Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IV/41/19
Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWiK" na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/40/19
Uchwała Nr IV/39/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2019 r.
Głosowanie uchwały IV/39/19
Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały IV/38/19
Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
Głosowanie uchwały IV/37/19
Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały IV/36/19
Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/35/19

  • Data aktualizacji: 2019-09-20 09:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 081 764