Pozostałe dokumenty

2016

Postępowanie o udzielenenie zamówienia publicznego na o wartości mniejszeja niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na zadanie pod nazwą:

 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY GRODKÓW 

z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ I:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY GRODKÓW

CZĘŚĆ II:

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY GRODKÓW

CZĘŚĆ III:

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY GRODKÓW

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie dla części pn.:

ZADANIE Nr I: Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie - dworzec PKP, PKS;  

ZADANIE Nr II: Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie - przebudowa placu przydworcowego;

ZADANIE Nr III: Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie - budowa drogi w ul. Sportowej - od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi wg. Wariantu przedstawionego w części graficznej opracowania na rys. nr Grod.1.;

ZADANIE Nr IV: Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie - przebudowa zatoki autobusowej i przebudowa miejsc postojowych w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową ul. Sienkiewicza na wysokości Rynku w Grodkowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej 27 w Grodkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:              

ZADANIE Nr I: Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie,

ZADANIE Nr II: Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie,

ZADANIE Nr III: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków

SIWZ - część III Opis Przedmiotu Zamówienia /pobierz >>>/

Zamawiający informuje, że część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ZADANIA Nr I: Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie została unieważniona (Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., 2164) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, że część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ZADANIA Nr II: Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie została unieważniona (Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., 2164) –  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków – etap II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2016r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Zadanie nr 1 – Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Starowice Dolne

Zadanie nr 2 – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojnowiczki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 13:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 728 829