Projekty UE 2014-2020

WDRAŻANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM NA TERENIE GMINY GRODKÓW I GMINY PACZKÓW

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.01.01-16-0002/16-00 z dnia 30.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30.06.2016 – 30.11.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 14.287.340,18 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 11.024.152,00 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 2 jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Grodków jako Lider Projektu oraz Gmina Paczków – Partner.

Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Grodków i Gminie Paczków, poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

 

Zakres projektu dla Gminy Grodków obejmuje:

 • przebudowę budynku dworca w Grodkowie,
 • przebudowę placu przydworcowego,
 • przebudowę zatoki autobusowej i miejsc postojowych w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową
  ul. Sienkiewicza na wysokości Rynku,
 • budowę drogi w ul. Sportowej od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami
  i miejscami postojowymi,
 • budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków,
 • oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków – etap I (Gałązczyce, Gierów, Jędrzejów, Kobiela, Osiek Grodkowski, Strzegów, Wierzbna, Wierzbnik, Grodków),
 • ponadto przewidziano nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne.

 

Zakres projektu dla Gminy Paczków obejmuje:

 • budowę dworca autobusowego jako centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wymianę i uzupełnienie latarni;
 • wydzielenie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową (parking otwarty) dla samochodów osobowych;
 • budowę lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
 • modernizację fontanny wraz z infrastrukturą techniczną,
 • ponadto przewidziano nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne.

 

W efekcie realizacji projektu w Grodkowie i Paczkowie powstaną zintegrowane węzły przesiadkowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy których zlokalizowane będą obiekty „Park&Ride „ i „Bike&Ride”. Na tych obiektach udostępnionych zostanie 191 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 16 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 52 stanowiska na rowery.

W Gminie Grodków wybudowanych zostanie 5,39km ścieżek rowerowych, a w Gminie Paczków przebudową objętych zostanie 0,75km dróg dla rowerów.

Realizacja projektu wpłynie na spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia energii końcowej.

 • Data aktualizacji: 2019-08-22 14:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 978 843