Projekty UE 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2017 – 28.09.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 20.375.214,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 18.347.765,64 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 10.608.603,90 zł

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim o charakterze zintegrowanym i realizowanym przez
15 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 14 Partnerów: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Korfantów, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Pakosławice, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego w Subregionie Południowym, przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym).

Projekt swym zakresem obejmie głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: szkoły, żłobki, przedszkola, urzędy miast i gmin, szpitale, remizy, świetlice wiejskie, budynki OSP i OPS.

Produktami projektu będą:

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt.,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt.,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01 Mwe,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,38 MWt,

• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 36 247,04 m2,

• Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 9,00 szt.

Rezultaty realizacji projektu:

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:7 480 193,54 kWh/rok,

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 064,05 tony CO2/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 924,74 GJ/rok,

• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 22 548,75 GJ/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 187,19 MWh/rok,

• produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 339,8 Mwht/rok,

• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 5,89 Mwhe/rok.

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GRODKÓW

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej-w ramach zadania zaplanowano roboty remontowo – budowlane wraz z instalacjami branżowymi mające poprawić stan techniczny i podnieść efektywność energetyczną obiektu, m.in. budowę komina wentylacyjno- dymowego, remont elewacji, wykonanie nowej izolacji poziomej i pionowej w budynku, budowę systemu wentylacji, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznych, wykonanie nowej instalacji ogrzewania, nowych posadzek, sufitów podwieszanych, roboty malarskie i okładzinowe.

Termomodernizacja remizy OSP Gałązczyce- w ramach zadania zaplanowano roboty remontowo – budowlane wraz z instalacjami branżowymi mające poprawić stan techniczny i podnieść efektywność energetyczną obiektu, m.in. wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie systemu ogrzewania, zmianę podziału pomieszczeń wewnątrz budynku, budowę komina, wykonanie nowych posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej i branżowej.

Planowany koszt realizacji powyższego zakresu to 1.116.136,20 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 500.433,38 zł.

 

  • Data aktualizacji: 2019-08-22 14:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 978 848