Pozostałe dokumenty

Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Statystyczny w Opolu
o tematyce związanej z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym. Pełna oferta konkursów opublikowana została na stronie internetowej http://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/psr-2020-inne-konkursy,115,1.html.

Tematyka konkursów:

 •          Konkurs dla radnych i sołtysów w województwie opolskim: „Liczy się rolnictwo”,
 •          Konkurs dla pracowników urzędów gmin w województwie opolskim „Dane statystyczne z zakresu rolnictwa w planowaniu rozwoju gminy”,
 •          Konkurs dla przedszkoli w województwie opolskim „Spis rolny z perspektywy przedszkolaka”.

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że Rolnicy z terenu Gminy Grodków nie posiadający sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu, a chcący dokonać spisu przez Internet, mogą skorzystać z utworzonego stanowiska do samopisu. Stanowisko funkcjonuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie ul. Warszawska 29.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z członkami Gminnego Biura Spisowego: Pan Paweł Knap tel. 77 4040 350 (parter pok. nr 16) lub Pan Dariusz Świerczyński
tel. 77 4040 342 (II piętro pok. nr 40).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria.

Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

Loteria będzie trwać od 1 października do 23 listopada 2020 r. tj. do ostatniego losowania.
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe:

20 laptopów (nagroda główna)

88 tabletów

400 przenośnych dysków twardych

 

Losowania

W ramach loterii zostaną przeprowadzone 3 losowania w terminach:

20.10.2020 r

03.11.2020 r.

23.11.2020 r.

Podczas dwóch pierwszych losowań, losowane będą tablety i przenośne dyski twarde. Trzecie losowanie obejmie nagrody główne. W trzecim losowaniu, wszystkie unikalne kody będą miały szanse na wygraną. Wszystkie losowania będą odbywać się pod nadzorem komisji. Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale Youtube GUS, a dodatkowo wyniki będą publikowane na stronie loterii.

SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku wg stanu gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych. Dostarczą one informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej
i gospodarczej rolników, a także produkcji rolnej zarówno w skali krajowej jak i lokalnej czyli także na terenie Gminy Grodków.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

a) Dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej;

b) zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

c) analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020;

d) wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych(m.in.:FAO,OECD);

e) aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa(w latach następnych).

Kto podlega spisowi?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych (spółdzielnie, spółki) i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk- dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

Dane zbierane w trakcie spisu.

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728). W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowości prawnej;
 • typu własności użytków rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni zasiewów według upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Ochronę zebranych danych zapewnia prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który jednocześnie jest administratorem danych zebranych w ramach spisu.

Formy spisu rolnego:

Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego może przekazać dane w jednej z trzech form (do wyboru):

 • samospis internetowy (CAWI) przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego ( dodatkowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie zostanie udostępnione stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego);
 • wywiad telefoniczny (CATI) przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego,
 • bezpośredni wywiad (CAPI) przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie.

            Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

 

Kontakt i więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: http://spisrolny.gov.pl/.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1728)

Gminne Biuro Spisowe Gminy Grodków:

Gminny Komisarz Spisowy: Burmistrz Marek Antoniewicz tel. 77 4040 321

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego: Marzena Ostachowska – Błoch tel. 77 4040 326

Koordynator Gminnego Biura Spisowego: Paweł Knap: tel. 77 4040 350

 • Data aktualizacji: 2021-02-25 14:54
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 197 735