Aktualności

NOWY HERB, FLAGA, PIECZĘĆ GMINY GRODKÓW

Dnia 31 maja 2017 r. na sesji, Rada Miejska w Grodkowie podjęła uchwałę nr XXVII/276/17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków. W Statucie dokonano zmiany m.in. herbu gminy Grodków, flagi gminy Grodków oraz pieczęci gminy Grodków. Zmienione insygnia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną uchwałą nr 89-2010/O/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków. Dnia 6 lutego 2017 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Grodkowie wniosek w sprawie wstrzymania procedury uchwalenia symboli gminy Grodków. W związku z zarzutami dotyczącymi insygniów, na sesji w dniu 15 lutego 2017 r. Burmistrz Grodkowa podjął decyzje o wycofaniu projektu uchwały nr XXIV/…/17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków i zwrócił się do Komisji Heraldycznej z prośbą o potwierdzenie czy pomimo stawianych zarzutów, pozytywna opinia w dalszym ciągu jest aktualna. Komisja Heraldyczna pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r. nr DAP-WSUST-73-33/2016 podtrzymała pozytywną opinię z dnia 2 grudnia 2016 r. Tym samym, Burmistrz Grodkowa przedłożył radnym projekt Statutu Gminy Grodków, który został pozytywnie przyjęty przez Radę Miejską w Grodkowie.

Dnia 8 czerwca 2017 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod pozycją 1613. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Oznacza to, iż od 23 czerwca 2017 r. w gminie Grodków zaczną obowiązywać nowe insygnia.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 750 544