Aktualności

Informacja dot. zmiany nazw ulic

Informujemy, iż na sesji Rady Miejskiej w Grodkowie w dniu 20 września 2017r. podjęto uchwały:
- Nr XXXI/285/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej w miejscowości Grodków,
- Nr XXXI/286/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Grodków,
- Nr XXXI/287/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w miejscowości Grodków.
Link do w/w uchwał: http://grodkow.pl/240-menu-przedmiotowe/5074-uchwaly-rady-miejskiej-kadencja-2014-2018.html
Jednocześnie informujemy, że numeracja porządkowa budynków i lokali nie uległa zmianie.
Dnia 27 września 2017r. w/w uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego odpowiednio pod poz. 2337, poz. 2338, poz. 2339, a dnia 12 października 2017r. weszły w życie.

Zmiana nazwy ulic jest wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016r. poz. 744, z późn. zm.).

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są w/w zmianami:

1. Informacje ogólne:
• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach
wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy
dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat,
• zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających
nazwę dotychczasową (dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów zachowują ważność,
a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).

2. Ujawnienie w księdze wieczystej:
Starostwo Powiatowe w Brzegu dokona zmian w księgach wieczystych.

3. Urząd Skarbowy:
osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Brzegu mieszczącym się przy ul. Składowej 2 lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl

4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć wniosek CEIDG-1 w Urzędzie Miejskim w Grodkowie lub dowolnym innym urzędzie miasta/gminy bądź za pośrednictwem portalu nadzorowanego przez Ministerstwo Rozwoju ceigd.gov.pl

Wniosek ten stanowić będzie jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz wskazanego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Informacje w zakresie CEID można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grodkowie,
parter - pokój nr 10, tel.: 77 40 40 313.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.
Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Brzegu mieszczącym się
w budynku przy ul. Starobrzeskiej 28c. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na w/w adres.

6. Sprawy meldunkowe:
• nie ma konieczności składania wniosku o zmianę adresu zameldowania w związku ze zmianą nazw ulic,
zmiany zostały dokonane z urzędu,
• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych,
• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania, należy
złożyć w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego
(ewidencja ludności, I piętro - pokój nr 29) stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia, więcej informacji
na ten temat uzyskać można pod nr tel.: 77 40 40 325.


7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości, zmiany dokonane zostały z urzędu, więcej informacji na
ten temat uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, parter - pokój nr 4 lub pod nr tel.: 77 40 40 315.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych, zmiany dokonane zostały z urzędu, więcej informacji na ten temat uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w Wydziale Podatków i Opłat, parter - pokój nr 16 lub pod
nr tel.: 77 40 40 350.

9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:
w/w instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

10. Wymiana tablic z nazwą ulicy:
za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miejski w Grodkowie – tablice zostały zmienione.

Urząd Miejski w Grodkowie powiadomił o zmianie nazwy ulic następujące instytucje:
- Straż Miejska w Grodkowie, ul. Warszawska 44/9
- Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46d
- Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 14, 45-064 Opole
- Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Grodkowie, ul. Słowackiego 1
- Ratownictwo Medyczne w Grodkowie, ul. Krakowska 10
- Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Oleska 123, 45-233 Opole
- Komisariat Policji w Grodkowie, ul. Kasztanowa 5
- Urząd Pocztowy w Grodkowie, ul. Warszawska 30
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 29
- Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa
- TAURON Dystrybucja S.A., ul. Bramy Grodkowskiej 2, 48-300 Nysa

 • 1 (1) (JPG, 165,25 kB)

  załączył: Dorota Zawadzka , Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2017-10-23 13:08
  Liczba pobrań: 0

 • 1 (2) (JPG, 82,33 kB)

  załączył: Dorota Zawadzka , Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2017-10-23 13:08
  Liczba pobrań: 0

 • 1 (3) (JPG, 55,19 kB)

  załączył: Dorota Zawadzka , Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2017-10-23 13:08
  Liczba pobrań: 0

 • Data aktualizacji: 2018-10-23 09:10
 • |
 • Licznik odwiedzin: 5 481 191