Aktualności

Umowa o dofinansowanie na rewitalizację Ratusza

Gmina Grodków informuje, iż w dn. 28.02.2019r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X - Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej gminy Grodków, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza niniejszego obszaru, dzięki rewitalizacji infrastruktury Ratusza Miejskiego w Grodkowie.

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim. Liderem Projektu jest Gmina Grodków, a Partnerem – Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie

Przedmiotem realizacji projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Grodkowie w efekcie której nastąpi:

• przywrócenie funkcji użyteczności publicznej pomieszczeniom wschodniego skrzydła Ratusza, które obecnie są wyłączone z użytkowania, a które po przeprowadzeniu projektowanych prac rewitalizacyjnych zostaną przeznaczone na pomieszczenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,

• nadanie nowych funkcji użyteczności publicznej pomieszczeniom zachodniego skrzydła Ratusza, które obecnie zajmowane są m.in. przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, a które po przeprowadzeniu projektowanych prac rewitalizacyjnych zostaną przeznaczone na potrzeby m.in. Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, a także licznych organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, czy Urzędu Pracy w Brzegu filia w Grodkowie,

• wyeliminowanie wielu barier architektonicznych uniemożliwiających obecnie poruszanie się po infrastrukturze Ratusza osobom niepełnosprawnym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 28.05.2018 – 30.09.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 4.609.789,28 zł

Dofinansowanie: 2 534 923,12 zł (54,99 % wydatków kwalifikowalnych), w tym:

               EFRR - 2 073 944,20 zł

  Budżet Państwa - 460 978,92 zł

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1.   Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  – 1,00 szt.,

2.  Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich – 2 153,69 m2,

3.  Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%,

4.   Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.,

5.  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.

  • Data aktualizacji: 2020-09-18 12:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 540 017