Aktualności

Bonifikata - użytkowanie wieczyste

Szanowni Państwo,

w dniu 20 lutego 2019 roku Rada Miejska w Grodkowie  podjęła uchwałę nr IV/37/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

           

Z bonifikaty w wysokości 60 % od opłaty jednorazowej mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i  spółdzielnie mieszkaniowe.

Warunkiem do skorzystania z bonifikaty jest wniesienie  opłaty jednorazowej w:

- w roku w którym nastąpiło przekształcenie

- w drugim i trzecim roku po przekształceniu.

 

Opłata jednorazowa wniesiona przed wydaniem zaświadczenia (z urzędu) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uchroni Państwa przed poniesieniem w późniejszym czasie dodatkowej opłaty  w wysokości 250 zł lub 75 zł z tytułu wykreślenia roszczenia z księgi wieczystej.

Osoby zainteresowane wniesieniem opłaty jednorazowej, winny jak najszybciej, zgłosić do Burmistrza Grodkowa  zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (druk: opłata jednorazowa).

Burmistrz poinformuje na piśmie m.in. o wysokości opłaty jednorazowej, terminie wpłaty oraz nr rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty. W terminie 30 dni od daty uiszczenia opłaty jednorazowej, Burmistrz wyda zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o wniesieniu opłaty jednorazowej. Przedmiotowe zaświadczenie otrzyma Właściciel oraz Sąd Rejonowy w Nysie, dla którego będzie podstawą do wpisania w księgach wieczystych tytułu prawnego do gruntu bez wpisu roszczenia.

Informujemy także, że zamiar wniesienia opłaty jednorazowej może być złożony przez właściciela gruntu w każdym czasie trwania obowiązku  opłat.

 

Właściciele gruntu nie zainteresowani uiszczaniem opłaty jednorazowej otrzymają zaświadczenia wydane z Urzędu potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z wysokością rocznej opłaty przekształceniowej wnoszonej  przez 20 lat.
W tej sytuacji właściciel nie ma obowiązku składania jakichkolwiek dokumentów do Burmistrza Grodkowa.

Zaświadczenie otrzyma Właściciel gruntu oraz Sąd Rejonowy w Nysie, który na jego podstawie dokona wpisu tytułu prawnego do gruntu tj. własność/ współwłasność oraz roszczenie o opłatę.

Po wniesieniu wszystkich opłat, Burmistrz wyda zaświadczenie o uiszczeniu opłat, które Właściciel załącza do wniosku o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu roszczenia o opłatę (opłata za wykreślenie 250 zł lub 75 zł).

Termin wnoszenia opłat rocznych obowiązuje do 31 marca każdego roku, przy czym opłata za 2019 rok najpóźniej musi zostać uiszczona do 29 lutego 2020.

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych, w których co najmniej 50 % lokali jest lokalami mieszkalnymi, że i w takim przypadku następuje przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.  Zgodnie z art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716 ze zm.)  przedsiębiorca może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 marca 2019r.  złożyć Burmistrzowi Grodkowa oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłat przez okres:  99 lat, 50 lat lub 30 lat lub inny w zależności od stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (druk: oświadczenie przedsiębiorcy- okres wpłat).

W sytuacji braku takiego oświadczenia, Burmistrz wyda zaświadczenie z urzędu o przekształceniu wraz z wysokością rocznej opłaty przekształceniowej w okresie najbliższych 20 lat oraz zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej. Wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy, będzie poprzedzone złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o dzielenie pomocy publicznej oraz informacji o uzyskanej pomocy publicznej w okresie ostatnich trzech lat (druk: informacja o udzielonej pomocy w okresie 3 lat, wniosek o udzielenie pomocy).

 

Burmistrz, zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716 ze zm.)  jest zobowiązany do wydania z urzędu zaświadczeń  potwierdzających przekształcenie w terminie do 31.12.2019.

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 08:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 484 249