Aktualności

Przypomnienie o opłacie

Przedsiębiorco, przypominamy o opłacie III raty za sprzedaż alkoholu!

 

Urząd Miejski w Grodkowie, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zobowiązani są do dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń do dnia 30 września 2019 r.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grodkowie nr 30 1020 3668 0000 5202 0015 7248PKO BP S.A.

Kasa Urzędu Miejskiego w Grodkowie jest czynna:

  • w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 7:00 do 14:00
  • w środy od godz. 7:00 do 16:00
  • w piątki od godz. 8:00 do 13:00

Ponadto Urząd Miejski w Grodkowie informuje, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, przy czym opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7 ustawy).

Natomiast z art. 18 ust. 12b ustawy wynika, że w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty  w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  • Data aktualizacji: 2020-02-21 11:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 692 018