Komisje Rady Miejskiej

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej należy w szczególności opiniowanie i kontrola funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli, Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli, Ośrodka Kultury i Rekreacji, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji Opieki „Caritas”.

Komisja opiniuje:

-        projekt budżetu i jego wykonanie oraz sposób wydatkowania środków z budżetu Gminy dla LZS i innych klubów sportowych, jak również zmiany w tym zakresie dokonywane w trakcie roku budżetowego,      

-        projekt zmian w sieci placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych,

-        projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z jego wykonania.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:            

1. SZUCHTA JOLANTA               - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2. BIRECKI PAWEŁ

3. BUDZIK ALICJA

4. JOŃCZYK RYSZARD

5. KWIATKOWSKI MAREK

6. WASILENKO-MIKUTA AGATA

7. ZĄBKOWSKI KAMIL

Przedmiotem działania Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest opiniowanie i kontrola w zakresie:

-        stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

-        utrzymania dróg, placów i ulic,

-        ochrony środowiska, w tym opiniowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z jego realizacji,

-        działalności służb komunalnych w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości,

-        ochrony gruntów rolnych i leśnych,

-        zmian klasyfikacji gruntów rolnych i przeznaczania ich na cele nierolnicze,

-        gospodarki wodno-ściekowej i melioracji,

-        projektu budżetu i jego wykonania w części dotyczącej Gminnego funduszu Ochrony Środowiska, utrzymania ochotniczych straży pożarnych, remontu dróg, placów i ulic oraz w zakresie wydatków na poprawę infrastruktury wsi, jak również zmiany dokonywane w tym zakresie w trakcie roku budżetowego.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:

 

1. OWSIŃSKI KRZYSZTOF               – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2. BEDNARZ DARIUSZ        

3. BUDZIK ALICJA

4. GAJEWSKI DARIUSZ

5. GUL AGNIESZKA

6. PAWLAK BOGUMIŁA

7. SZUCHTA JOLANTA

8. ZĄBKOWSKI KAMIL

 

Zakres działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów obejmuje przede wszystkim:

-        kształtowanie budżetu Gminy i jego realizacji,

-        kształtowanie polityki dochodowej Gminy, w tym w szczególności pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł,

-        proponowanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,

-        określanie kierunków rozwoju gospodarczego Gminy,

-        opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego zmian,

-        opiniowanie działalności gospodarki komunalnej, w tym także planu remontów,

-        opiniowanie planowanych inwestycji gminnych i wyrażanie opinii w sprawie priorytetów w tym zakresie.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:

1. KWIATKOWSKI MAREK                       - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2. BEDNARZ DARIUSZ

3. BIRECKI PAWEŁ

4. GAJEWSKI DARIUSZ

5. GUL AGNIESZKA

6. PAWLAK BOGUMIŁA

7. ZĄBKOWSKI KAMIL

8. ZEMAN TOMASZ

 

 

Komisja Rewizyjna w ramach swoich kompetencji:

-        kontroluje działalność Burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,

-        gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb oceny Burmistrza:  sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał Rady,  opinie innych komisji Rady w sprawie skutków podjętych i wykonywanych rozstrzygnięć Burmistrza, wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy,

-       występuje do Rady z wnioskiem o zainicjowanie kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej Burmistrza i jednostek

organizacyjnych Gminy,

-       bada i opiniuje skargi na działalność Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

-       opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Podstawową formą działania Komisji są kontrole. Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy w zakresie:

1)      gospodarki finansowo-ekonomicznej,

2)      gospodarki mieniem komunalnym,

3)      przestrzegania i realizacji Statutu Gminy, uchwał Rady oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej,

4)      realizacji bieżących zadań Gminy.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:

1. JOŃCZYK RYSZARD     – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2. BEDNARZ DARIUSZ

3. MAŚLANKA CZESŁAW

4. OWSIŃSKI KRZYSZTOF

5. WASILENKO-MIKUTA AGATA

6. ZEMAN TOMASZ

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:

1. MAŚLANKA CZESŁAW     – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2. BIRECKI PAWEŁ

3. KWIATKOWSKI MAREK

4. SZUCHTA JOLANTA

5. WASILENKO-MIKUTA AGATA

6. ZĄBKOWSKI KAMIL

 

  • Data aktualizacji: 2020-09-21 14:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 553 819