Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna w ramach swoich kompetencji:

-        kontroluje działalność Burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,

-        gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb oceny Burmistrza:  sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał Rady,  opinie innych komisji Rady w sprawie skutków podjętych i wykonywanych rozstrzygnięć Burmistrza, wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy,

-       występuje do Rady z wnioskiem o zainicjowanie kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej Burmistrza i jednostek

organizacyjnych Gminy,

-       bada i opiniuje skargi na działalność Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

-       opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Podstawową formą działania Komisji są kontrole. Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy w zakresie:

1)      gospodarki finansowo-ekonomicznej,

2)      gospodarki mieniem komunalnym,

3)      przestrzegania i realizacji Statutu Gminy, uchwał Rady oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej,

4)      realizacji bieżących zadań Gminy.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:

1. OWSIŃSKI KRZYSZTOF     – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2. BIRECKI PAWEŁ

3. KWIATKOWSKI PIOTR

4. PAWLAK BOGUMIŁA         – Zastępca Przew.

5. RACZYŃSKA EWA

6. SOBSTEL SŁAWOMIR

 

  • Data aktualizacji: 2018-06-18 09:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 861 496