Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-04-26 14:39:56

Projekty UE 2014-2020

Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0025/17-00 z dnia 28.02.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X - Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 28.05.2018 – 30.09.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 4.609.789,28 zł

Dofinansowanie: 2 534 923,12 zł (54,99 % wydatków kwalifikowalnych), w tym:

               EFRR - 2 073 944,20 zł

Budżet Państwa - 460 978,92 zł

OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim. Liderem Projektu jest Gmina Grodków, a Partnerem – Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej gminy Grodków, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza niniejszego obszaru, dzięki rewitalizacji infrastruktury Ratusza Miejskiego w Grodkowie.

 

Przedmiotem realizacji projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Grodkowie w efekcie której nastąpi:

• przywrócenie funkcji użyteczności publicznej pomieszczeń wschodniego skrzydła Ratusza, które obecnie są wyłączone z użytkowania, a które po przeprowadzeniu projektowanych prac rewitalizacyjnych zostaną przeznaczone na pomieszczenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,

• nadanie nowych funkcji użyteczności publicznej pomieszczeń zachodniego skrzydła Ratusza, które obecnie zajmowane są m.in. przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, a które po przeprowadzeniu projektowanych prac rewitalizacyjnych zostaną przeznaczone na potrzeby m.in. Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, a także licznych organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, czy Urzędu Pracy w Brzegu filia w Grodkowie,

• wyeliminowanie wielu barier architektonicznych uniemożliwiających obecnie poruszanie się po infrastrukturze Ratusza osobom niepełnosprawnym.

 

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1,00 szt.,

2. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich – 2 153,69 m2,

3. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%,

4.  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.,

5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.