Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2021-03-02 17:38:47

Aktualności

Telefony do kontaktu z urzędem

ZADZWOŃ DO URZĘDU

Nr telefonu

Wydział Organizacyjny – Kierownik

77 4040 335

Sekretariat Burmistrza

77 4040 321

Kadry

77 4040 317

Biuro Rady Miejskiej

77 4040 339

Biuro obsługi Klienta i Ewidencja Przedsiębiorców

77 4040 313

Wydział Finansowy – Kierownik

77 4040 316

Budżet i finanse

77 4040 348

Kasa

77 4040 334

Wydział Podatków i Opłat – Kierownik

77 4040 328

Podatki i opłaty miejskie

77 4040 347

Podatki i opłaty wiejskie, od środków transportu

77 4040 350

Podatki i opłaty za odpady

77 4040 329

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

77 4040 333

Sprawy drogowe

77 4040 333

Gospodarka komunalna

77 4040 332

Ochrona środowiska

77 4040 307

Gospodarka Odpadami

77 4040 307

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik, Zastępca Kierownika

77 4040 346

Ewidencja ludności

77 4040 325

Dowody osobiste

Ochotnicza Straż Pożarna

77 4040 341

Sprawy Wojskowe i Obrony Cywilnej

Wydz. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – Kierownik

77 4040 326

Obrót terenami w mieście

77 40 40 302

Sprawy rolne, świetlice wiejskie

77 4040 336

Obrót terenami na wsi, użytkowanie wieczyste

77 4040 337

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – Kierownik

77 4040 311

Inwestycje

77 4040 343

Inwestycje

77 4040 310

Planowanie Przestrzenne

77 4040 309

Zagospodarowanie Przestrzenne

77 4040 312

Pozyskiwanie Środków Unijnych

77 4040 318

Zamówienia Publiczne

77 4040 308

Kontrola wewnętrzna

77 4040 331

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

77 4040 349

Promocja Gminy

77 4040 345

Energetyk Gminny

77 40 40 344

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU

77 415 37 96