Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl
www: bip.grodkow.pl
Data wydruku: 2021-03-05 14:07:35

Druki do pobrania

Wydział Podatków i Opłat

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Formularze do pobrania ze strony: podatki.gov.pl Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 
Wydział Organizacyjny

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Druk - zgłoszenie interpelacji, zapytaniaWydział Urzędu Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP
Wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego lub w zmianie studium
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego