2012-07-13 14:07:00

Burmistrz

Kadencja

Kontakt

 

Miłosz KROK

2024- 2029

tel. 77 40 40 321

fax. 77 415 55 16

email: sekretariat@grodkow.pl

       

21 kwietnia 2024 roku wybrany w wyborach bezpośrednich, na pięcioletnią kadencję 2024-2029.
Sprawowanie urzędu rozpoczął 7 maja 2024 roku, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze oraz złożeniu ślubowania.

2012-07-13 14:09:00

Zastepca Burmistrza - Waldemar Wójcicki

Kontakt  

tel. 77 40 40 321
fax. 77 415 55 16
e-mail: z-ca.burmistrza@grodkow.pl

Zastępca Burmistrza jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.

Do zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności: wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza; wykonywanie czynności Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków; sprawowanie kontroli i nadzoru oraz podejmowanie decyzji w zakresie spraw prowadzonych przez określone wydziały urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne Gminy a w szczególności nadzór nad realizacją zadań przyjętych do budżetu Gminy oraz prawidłowym i zgodnym z prawem wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań; współdziałanie z Radą Miejską oraz jej komisjami w zakresie zadań określonych wydziałów urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.

2012-07-13 14:10:00

 Sekretarz Gminy - Andrzej Romian


Kontakt
 

tel. 77 40 40 324
fax. 77 415 55 16
e-mail: sekretarz@grodkow.pl

Sekretarz Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności: wykonywanie w imieniu Burmistrza czynności kierownika administracyjnego Urzędu (opracowywanie projektów statutu Gminy, jednostek pomocniczych Gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz w miarę potrzeby uaktualnianie ich, opracowywanie zakresów czynności dla kierowników wydziałów oraz dla samodzielnych stanowisk pracy, dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierowników poszczególnych wydziałów, sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie, rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między kierownikami Wydziałów, dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników, wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza,); współpraca z Radą i nadzorowanie stanowiska pracy ds. Rady i jej organów oraz odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji; prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza; nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Urzędu Stanu Cywilnego; pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza do spraw wyborów (urzędnika wyborczego).

2012-07-13 14:12:00

 Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Kontakt   tel. 77 40 40 327
fax. 77 415 55 16
e-mail: skarbnik@grodkow.pl

Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności: wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i finansów publicznych; opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości; przygotowywanie projektu budżetu, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz ich projektu zmian w ciągu roku na podstawie składanych przez jednostki i wydziały merytoryczne materiałów; przygotowywanie projektów uchwał około budżetowych; nadzór nad realizacją budżetu, bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu gminy; nadzór nad terminową spłatą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej; przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy; kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu zobowiązań; przygotowanie niezbędnych materiałów do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza tj. sprawozdania z wykonania budżetu, analiza sprawozdań finansowych; współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi; nadzór nad pracą Wydziału Finansowego oraz Wydziału Podatków i Opłat.


2013-01-08 12:22:00

Jak umówić się na spotkanie z Burmistrzem, w tym w sprawach skarg i wniosków

 • Prośbę o spotkanie z Burmistrzem można przekazać/złożyć:
  • telefonicznie: 77 40 40 321
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@grodkow.pl
  • faksem: 77 415 55 16
  • osobiście w sekretariacie urzędu, pok. 21, I piętro
  • drogą pocztową na adres:

Burmistrz Grodkowa
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

 • Prośba o spotkanie powinna zawierać przedmiot spotkania oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon).
 • W zależności od przedmiotu spotkania Burmistrz może przekazać wniosek do swojego zastępcy.
 • Sekretariat Burmistrza ustali najbliższy termin spotkania zgodnie z terminarzem spotkań (w poniedziałki od 14.00 do 15.15).

 

Jak umówić się na spotkanie z Zastępcą Burmistrza

Przyjmowanie klientów: w czwartki od 13.00 do 15.00 - po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem sekretariatu urzędu:

 • telefonicznie: 77 40 40 321
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@grodkow.pl
 • osobiście, pok. 21, I piętro
 do góry