2012-07-13 14:07:00

Burmistrz

Kadencja

Kontakt

 

Marek Antoniewicz

2018- 2023

tel. 77 40 40 321

fax. 77 415 55 16

email: sekretariat@grodkow.pl

       

21 października 2018 roku wybrany w wyborach bezpośrednich, na pięcioletnią kadencję 2018-2023.
Sprawowanie urzędu rozpoczął 21 listopada 2018 roku, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze oraz złożeniu ślubowania.

Kompetencje burmistrza

Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy, w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie miejskiej, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miejskiego. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miejskiego określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz pełni bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Strażą Miejską, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Promocji, Samodzielnym Stanowiskiem Radca Prawny, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2012-07-13 14:09:00

Zastepca Burmistrza - Waldemar Wójcicki

Kontakt  

tel. 77 40 40 321
fax. 77 415 55 16
e-mail: z-ca.burmistrza@grodkow.pl

Zastępca Burmistrza jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.

Do zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności: wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza; wykonywanie czynności Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków; sprawowanie kontroli i nadzoru oraz podejmowanie decyzji w zakresie spraw prowadzonych przez określone wydziały urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne Gminy a w szczególności nadzór nad realizacją zadań przyjętych do budżetu Gminy oraz prawidłowym i zgodnym z prawem wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań; współdziałanie z Radą Miejską oraz jej komisjami w zakresie zadań określonych wydziałów urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.

2012-07-13 14:10:00

 Sekretarz Gminy - Andrzej Romian


Kontakt
 

tel. 77 40 40 324
fax. 77 415 55 16
e-mail: sekretarz@grodkow.pl

Sekretarz Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności: wykonywanie w imieniu Burmistrza czynności kierownika administracyjnego Urzędu (opracowywanie projektów statutu Gminy, jednostek pomocniczych Gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz w miarę potrzeby uaktualnianie ich, opracowywanie zakresów czynności dla kierowników wydziałów oraz dla samodzielnych stanowisk pracy, dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierowników poszczególnych wydziałów, sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie, rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między kierownikami Wydziałów, dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników, wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza,); współpraca z Radą i nadzorowanie stanowiska pracy ds. Rady i jej organów oraz odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji; prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza; nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Urzędu Stanu Cywilnego; pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza do spraw wyborów (urzędnika wyborczego).

2012-07-13 14:12:00

 Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Kontakt   tel. 77 40 40 327
fax. 77 415 55 16
e-mail: skarbnik@grodkow.pl

Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności: wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i finansów publicznych; opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości; przygotowywanie projektu budżetu, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz ich projektu zmian w ciągu roku na podstawie składanych przez jednostki i wydziały merytoryczne materiałów; przygotowywanie projektów uchwał około budżetowych; nadzór nad realizacją budżetu, bieżące monitorowanie realizacji dochodów i wydatków oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu gminy; nadzór nad terminową spłatą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej; przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy; kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu zobowiązań; przygotowanie niezbędnych materiałów do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza tj. sprawozdania z wykonania budżetu, analiza sprawozdań finansowych; współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi; nadzór nad pracą Wydziału Finansowego oraz Wydziału Podatków i Opłat.


2013-01-08 12:22:00

Jak umówić się na spotkanie z Burmistrzem, w tym w sprawach skarg i wniosków

 • Prośbę o spotkanie z Burmistrzem można przekazać/złożyć:
  • telefonicznie: 77 40 40 321
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@grodkow.pl
  • faksem: 77 415 55 16
  • osobiście w sekretariacie urzędu, pok. 21, I piętro
  • drogą pocztową na adres:

Burmistrz Grodkowa
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

 • Prośba o spotkanie powinna zawierać przedmiot spotkania oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon).
 • W zależności od przedmiotu spotkania Burmistrz może przekazać wniosek do swojego zastępcy.
 • Sekretariat Burmistrza ustali najbliższy termin spotkania zgodnie z terminarzem spotkań (w poniedziałki od 14.00 do 15.15).

 

Jak umówić się na spotkanie z Zastępcą Burmistrza

Przyjmowanie klientów: w czwartki od 13.00 do 15.00 - po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem sekretariatu urzędu:

 • telefonicznie: 77 40 40 321
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@grodkow.pl
 • osobiście, pok. 21, I piętro
 do góry