Kadencja 2010 - 2014

Uchwała Nr XLVII/380/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała Nr XLVII/379/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia udziału w gruncie przylegającym do budynku mieszkalnego
Uchwała Nr XLVII/378/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLVII/377/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLVII/376/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Mistem Opole w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr XLVII/375/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Grodkowie
Uchwała Nr XLVII/374/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLVII/372/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Uchwała Nr XLVII/371/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
Uchwała Nr XLVII/370/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XLVII/369/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków
Uchwała Nr XLVII/368/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków
Uchwała Nr XLVII/367/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/234/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr XLVII/366/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizachami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
Uchwała Nr XLVI/365/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLVI/364/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020
Uchwała Nr XLVI/363/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie wsi Młodoszowice
Uchwała Nr XLVI/362/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Grodków"
Uchwała Nr XLVI/361/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odbrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr XLVI/360/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLVI/359/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XLVI/358/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie tej nieruchomości na czas powyżej 3 lat lub na czas nieokreślony
Uchwała Nr XLVI/357/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XLVI/356/14 z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia: za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków
Uchwała Nr XLV/355/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwał Nr XLV/354/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020
Uchwała Nr XLV/353/14 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław
Uchwała Nr XLIV/352/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
Uchwała Nr XLIV/351/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLIV/350/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020
Uchwała Nr XLIV/349/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/234/13 rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr XLIV/348/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków
Uchwała Nr XLIV/347/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków + rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała Nr XLIV/346/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie planu nadzoru nad dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
Uchwała Nr XLIV/345/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLIV/344/14 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Sląska Opolskiego w Opolu
Uchwała Nr XLIV/343/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Uchwała Nr XLIV/342/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XLIV/341/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr XLIV/340/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLIV/339/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XLIII/338/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLIII/337/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLIII/336/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatów przyrody "Kokorycz" i "Dębina"
Uchwała Nr XLIII/335/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XLIII/334/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim
Uchwała Nr XLII/333/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr XLI/332/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków
Uchwała Nr XLI/331/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWIK" na lata 2014-2016
Uchwała Nr XLI/330/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLI/329/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XLI/328/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/327/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała Nr XLI/326/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020
Uchwała Nr XLI/325/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok
Uchwała Nr XLI/324/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalania opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
Uchwała Nr XLI/323/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Uchwała Nr XLI/322/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie
Uchwała Nr XLI/321/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
Uchwała Nr XLI/320/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/13 rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
Uchwała Nr XLI/319/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwała Nr XLI/318/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  
Uchwała Nr XLI/317/14 z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  
Uchwała Nr XL/316/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Uchwała Nr XL/315/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego

Uchwała nr XXVI/216/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków  
Uchwała nr XXVI/217/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik  
Uchwała Nr XXVI/218/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/219/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2013-2017
Uchwała Nr XXVI/220/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Opolskiego
Uchwała Nr XXVI/221/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXVI/222/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXVI/223/13 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Wojciecha Osadczuka - reprezentowanego przez radcę prawnego Pana Norberta Klimas
Uchwała Nr XXVII/224/13 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
Uchwała Nr XXVII/225/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXVII/226/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Uchwała Nr XXVII/227/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie i nadania jej Statutu
Uchwała nr XXVII/228/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXVII/229/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXVII/230/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/231/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/232/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice
Uchwała Nr XXVII/233/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław
Uchwała Nr XXVII/234/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr XXVII/235/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXVII/236/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/237/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Nr XXVIII/238/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXVIII/239/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/240/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Nr XXXV/376/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków
Uchwała Nr XXIX/241/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Uchwała Nr XXIX/242/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwała Nr XXIX/243/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XXIX/244/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
Uchwała Nr XXIX/245/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i trybu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Uchwała Nr XXIX/246/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji doraźnej
Uchwała Nr XXIX/247/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXIX/248/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/249/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/250/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXX/251/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXX/252/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXX/253/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XXX/254/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWiK" na lata 2013-2015
Uchwała Nr XXX/255/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXX/256/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
Uchwała Nr XXX/257/13 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Uchwała Nr XXX/258/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
Uchwała Nr XXX/259/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXX/260/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
Uchwała Nr XXX/261/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXX/262/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 Uchwała Nr XXX/263/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XXXI/264/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
Uchwała Nr XXXI/265/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
Uchwała Nr XXXI/266/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/434/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w tarnowie Grodkowskim na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"
Uchwała Nr XXXI/267/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXXI/268/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXII/269/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków  
Uchwała Nr XXXII/270/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXII/271/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr XXXII/272/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski
Uchwała Nr XXXII/273/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Nr XXXII/274/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania bieżącego
Uchwała Nr XXXII/275/13 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/276/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Nr XXXIII/277/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/278/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXXIII/279/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIV/280/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała Nr XXXIV/281/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXIV/282/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXIV/283/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
 Uchwała Nr XXXIV/284/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
 
 Uchwała Nr XXXIV/285/13 z dnia 25 września 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych
 
 Uchwała Nr XXXIV/286/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
 UchwałaNr XXXIV/287/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
Uchwała Nr XXXIV/288/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXXIV/289/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXXIV/290/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXXIV/291/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIV/292/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXV/293/13 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pt. "Przepis na rodzinkę - mama do pracy, ja do żłobka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr XXXV/294/13 z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr XXXVI/295/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVI/296/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
Uchwała Nr XXXVI/297/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXVII/298/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w zakresie paretnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim
Uchwała Nr XXXVIII/299/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/300/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/301/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/302/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/303/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVIII/304/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XXXVIII/305/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr XXXVIII/306/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr XXXVIII/307/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXXVIII/308/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVIII/309/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewugasających z końcem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
Uchwała Nr XXXVIII/310/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXXVIII/311/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXXVIII/312/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIX/313/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice
Uchwała Nr XXXIX/314/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

 

 1. Uchwała Nr XV/122/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Grodków na lata 2012-2015"
 2. Uchwała Nr XV/123/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 3. Uchwała Nr XV/124/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
 4. Uchwała Nr XV/125/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie skargi na działalność Sołtysa wsi Wierzbnik
 5. Uchwała Nr XV/126/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
 6. Uchwała Nr XV/127/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 7. Uchwała Nr XV/128/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok + załącznik
 8. Uchwała Nr XV/129/12 z dnia 22.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok
 9. Uchwała Nr XV/130/12 z dnia 22.02.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków
 10. Uchwała Nr XVI/131/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 11. Uchwała Nr XVI/132/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 12. Uchwała Nr XVI/133/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 13. Uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 14. Uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy w Związku Gmin Śląska Opolskiego
 15. Uchwała Nr XVI/136/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
 16. Uchwała Nr XVI/137/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 17. Uchwała Nr XVI/138/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 18. Uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Grodkowskie Wodociągi I Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w tarnowie Grodkowskim na zadanie pn. "Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"
 19. Uchwała Nr XVII/140/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
 20. Uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
 21. Uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie  sprawozdania finansowego za 2011 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
 22. Uchwała Nr XVII/143/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2011 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
 23. Uchwała Nr XVII/144/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWIK" na lata 2012-2014
 24. Uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 30 maja 2012r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 25. Uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 30 maja w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
 26. Uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 27. Uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 28. Uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
 29. Uchwała Nr XVII/150/12 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 30. Uchwała Nr XVII/151/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
 31. Uchwała Nr XVII/152/12 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie i nadania jej Statutu
 32. Uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Powiatu Brzeskiego
 33. Uchwała Nr XIX/154/12 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 34. Uchwała Nr XX/155/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania bieżącego
 35. Uchwała Nr XX/156/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 36. Uchwała Nr XX/157/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 37. Uchwała Nr XX/158/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
 38. Uchwała Nr XXI/159/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic na terenie miasta Grodkowa
 39. Uchwała Nr XXI/160/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez BJ Sp. z o.o. w Warszawie
 40. Uchwała Nr XXI/161/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zarządowi Szkół i Przedszkoli w Grodkowie
 41. Uchwała Nr XXI/162/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków
 42. Uchwała Nr XXI/163/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień - budowli, stanowiących mienie i własność Skarby Państwa
 43. Uchwała Nr XXI/164/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 44. Uchwała Nr XXI/165/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie
 45. Uchwała Nr XXI/166/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w Gminie Grodków
 46. Uchwała Nr XXI/167/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w Gminie Grodków
 47. Uchwała Nr XXI/168/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
 48. Uchwała Nr XXI/169/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 49. Uchwała Nr XXI/170/12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
 50. Uchwała Nr XXI/171/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 51. Uchwała Nr XXI/172/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 52. Uchwała Nr XXI/173/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 53. Uchwała Nr XXII/174/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
 54. Uchwała Nr XXII/175/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie i nadania jej Statutu
 55. Uchwała Nr XXII/176/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Izbą Rzemieślniczą w Opolu
 56. Uchwała Nr XXII/177/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XLIV/455/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków - Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce, Kobiela
 57. Uchwała Nr XXIII/178/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Powiatu Brzeskiego
 58. Uchwała Nr XXIII/179/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie odstapienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
 59. Uchwała Nr XXIII/180/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
 60. Uchwała Nr XXIII/181/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia centy żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
 61. Uchwała Nr XXIII/182/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 62. Uchwała Nr XXIII/183/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 63. Uchwała Nr XXIII/184/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 64. Uchwała Nr XXIII/185/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 65. Uchwała Nr XXIII/186/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 66. Uchwała Nr XXIII/187/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
 67. Uchwała Nr XXIII/188/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Grodków statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"
 68. Uchwała Nr XXIII/189/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
 69. Uchwała Nr XXIII/190/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia
 70. Uchwała Nr XXIV/191/12 z dnia 21 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
 71. Uchwała Nr XXIV/192/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzeniu zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
 72. Uchwała Nr XXV/193/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2013 rok
 73. Uchwała Nr XXV/194/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2013 rok
 74. Uchwała Nr XXV/195/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków
 75. Uchwała Nr XXV/196/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 76. Uchwała Nr XXV/197/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 77. Uchwała Nr XXV/198/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 78. Uchwała Nr XXV/199/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Grodków w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Grodków w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów
 79. Uchwała Nr XXV/200/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
 80. Uchwała Nr XXV/201/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
 81. Uchwała Nr XXV/202/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydane posiłki
 82. Uchwała Nr XXV/203/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/280/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 83. Uchwała Nr XXV/204/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Burmistrza Grodkowa nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
 84. Uchwała Nr XXV/205/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2013 rok
 85. Uchwała Nr XXV/206/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2013 rok
 86. Uchwała Nr XXV/207/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
 87. Uchwała Nr XXV/208/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
 88. Uchwała Nr XXV/209/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
 89. Uchwała nr XXV/210/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 90. Uchwała Nr XXV/211/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 91. Uchwała Nr XXV/212/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 92. Uchwała Nr XXV/213/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywtelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 93. Uchwała nr XXV/214/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020
 94. Uchwała Nr XXV/215/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok
 1. Uchwała Nr V/24/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku + załącznik
 2. Uchwała Nr V/25/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie wyboru przedstawiciela do rady społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 3. Uchwała Nr V/26/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej + załącznik
 4. Uchwała Nr V/27/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok + załącznik
 5. Uchwała Nr V/28/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 6. Uchwała Nr VI/29/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 7. Uchwała Nr VI/30/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 8. Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodkowie
 9. Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipowa
 10. Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie pokrycia udziałów wkładem niepieniężnym w postaci aportu nieruchomości gminnych
 11. Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
 12. Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 13. Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków + załącznik
 14. Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 23.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku
 15. Uchwała Nr VI/38/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - Ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków
 16. Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 17. Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok + załączniki
 18. Uchwała Nr VII/41/11 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 19. Uchwała Nr VIII/42/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
 20. Uchwała Nr VIII/43/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 21. Uchwała Nr VIII/44/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 22. Uchwała Nr VIII/45/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
 23. Uchwała Nr VIII/46/11 z dnia 27.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków
 24. Uchwała Nr VIII/47/11 z dnia 27.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
 25. Uchwała Nr VIII/48/11 z dnia 27.04.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/349/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
 26. Uchwała Nr VIII/49/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
 27. Uchwała Nr VIII/50/11 z dnia 27.04.2011 r. przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Grodkowie
 28. Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - załącznik
 29. Uchwała Nr VIII/52/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok + załącznik
 30. Uchwała Nr VIII/53/11 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
 31. Uchwała Nr IX/54/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
 32. Uchwała Nr IX/55/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
 33. Uchwała Nr IX/56/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Grodkowie
 34. Uchwała Nr IX/57/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
 35. Uchwała Nr IX/58/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 36. Uchwała Nr IX/59/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 37. Uchwała Nr IX/60/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego na rzecz Gminy Grodków
 38. Uchwała Nr IX/61/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 39. Uchwała Nr IX/62/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
 40. Uchwała Nr IX/63/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
 41. Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 01.06.2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
 42. Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 01.06.2011 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
 43. Uchwała Nr IX/66/11 z dnia 01.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia udziałów wkładem niepieniężnym w postaci aportu nieruchomości gminnych
 44. Uchwała Nr X/67/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie przekształcenia Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu poprzez istotne ograniczenie działalności
 45. Uchwała Nr X/68/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu świadczeń zdrowotnych
 46. Uchwała Nr X/69/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 47. Uchwała Nr X/70/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 48. Uchwała Nr X/71/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
 49. Uchwała Nr X/72/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
 50. Uchwała Nr X/73/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 51. Uchwała Nr X/74/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok + załączniki
 52. Uchwała Nr X/75/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
 53. Uchwała Nr X/76/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
 54. Uchwała Nr X/77/11 z dnia 21.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
 55. Uchwała Nr XI/78/11 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Grodków do stanu faktycznego
 56. Uchwała Nr XI/79/11 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
 57. Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 58. Uchwała Nr XI/81/11 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
 59. Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015
 60. Uchwała Nr XII/83/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
 61. Uchwała Nr XII/84/11 z dnia 21.09.2011 r. w s prawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
 62. Uchwała Nr XII/85/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015
 63. Uchwała Nr XII/89/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
 64. Uchwała Nr XII/90/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
 65. Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
 66. Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 21.09.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od niruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
 67. Uchwała Nr XIII/93/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski
 68. Uchwała Nr XIII/94/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską
 69. Uchwała Nr XIII/95/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariecie na 2012 rok + załącznik
 70. Uchwała Nr XIII/96/11 z dnia 23.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia przez Gminę Grodkow nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 71. Uchwała Nr XIII/97/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 72. Uchwała Nr XIII/98/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Gminy Grodków mienia Powiatu Brzeskiego, położonego na terenie Gminy Grodków
 73. Uchwała Nr XIII/99/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
 74. Uchwała Nr XIII/100/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
 75. Uchwała Nr XIII/101/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości + załącznik 1 +załącznik 2
 76. Uchwała Nr XIII/102/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
 77. Uchwała Nr XIII/103/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
 78. Uchwała Nr XIV/104/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2012 rok
 79. Uchwała Nr XIV/105/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2012 rok
 80. Uchwała Nr XIV/106/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w Gminie Grodków
 81. Uchwała Nr XIV/107/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w Gminie Grodków
 82. Uchwała Nr XIV/108/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie
 83. Uchwała Nr XIV/109/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2012 rok
 84. Uchwała Nr XIV/110/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
 85. Uchwała Nr XIV/111/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
 86. Uchwała Nr XIV/112/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu  na realizację zadania inwestycyjnego
 87. Uchwała Nr XIV/113/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na działanie na rzecz osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie
 88. Uchwała Nr XIV/114/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 89. Uchwała Nr XIV/115/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
 90. Uchwała Nr XIV/116/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 91. Uchwała Nr XIV/117/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej + załącznik
 92. Uchwała Nr XIV/118/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok + załącznik
 93. Uchwała Nr XIV/119/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok + załącznik
 94. Uchwała Nr XIV/120/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załącznik
 95. Uchwała Nr XIV/121/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
 1. Uchwała Nr I/1/10 z dnia 01.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodkowie
 2. Uchwała Nr I/2/10 z dnia 01.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Grodkowie
 3. Uchwała Nr I/3/10 z dnia 01.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
 4. Uchwała Nr I/4/10 z dnia 01.12.2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
 5. Uchwała Nr II/5/10 z dnia 02.12.2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie
 6. Uchwała Nr II/6/10 z dnia 02.12.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 7. Uchwała Nr II/7/10 z dnia 02.12.2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
 8. Uchwała Nr II/8/10 z dnia 02.12.2010r. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
 9. Uchwała Nr IV/9/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załącznik 1 + załącznik 2
 10. Uchwała Nr IV/10/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
 11. Uchwała Nr IV/11/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2011 rok +załącznik
 12. Uchwała Nr IV/12/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2011 rok
 13. Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie
 14. Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2011 rok
 15. Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
 16. Uchwała Nr IV/16/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 17. Uchwała Nr IV/17/10 z dnia 29.12.2010r. uchylająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy Grodków mienia Skarbu Państwa, położonego na terenie Gminy Grodków
 18. Uchwała Nr IV/18/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
 19. Uchwała Nr IV/19/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
 20. Uchwała Nr IV/20/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
 21. Uchwała Nr IV/21/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Grodkowa
 22. Uchwała Nr IV/22/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 23. Uchwała Nr IV/23/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok + załączniki
 do góry