Kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr XLII/394/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XLII/393/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLII/392/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XLII/391/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XLII/390/18 z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XLII/389/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XLII/388/18 z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr XLII/387/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Grodków
Uchwała Nr XLII/386/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"
Uchwała Nr XLII/385/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uchwała Nr XLI/384/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XLI/383/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grodków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr XLI/382/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Nr XLI/381/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XLI/380/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXIX/379/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
Uchwała Nr XXXIX/378/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIX/377/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXIX/376/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbniku
Uchwała Nr XXXIX/375/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu konkursowego pn. "Po-MOC ma MOC" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Integracja Społeczna, Działanie VIII.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Nr 1 Spółdzielni Socjalnej "Parasol" w Jędrzychowie
Uchwała Nr XXXIX/374/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2018 r.
Uchwała Nr XXXIX/373/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr XXXIX/372/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXIX/371/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXIX/370/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIX/369/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIX/368/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXXIX/367/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXXVIII/366/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVIII/365/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Uchwała Nr XXXVIII/364/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVIII/363/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXVIII/362/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady
Uchwała Nr XXXVIII/361/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXVIII/360/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała Nr XXXVIII/359/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Grodkowie
Uchwała Nr XXXVIII/358/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogii kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVIII/357/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogii kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVIII/356/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków na lata 2018-2022
Uchwała Nr XXXVIII/355/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVIII/354/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXVII/353/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVII/352/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XXXVI/351/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXXVI/350/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVI/349/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
Uchwała Nr XXXVI/348/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVI/347/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVI/346/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXXVI/345/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernicacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki "GRODWIK" na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXVI/344/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XXXVI/343/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXVI/342/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/341/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/340/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/339/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXVI/338/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie
Uchwała Nr XXXVI/337/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr XXXVI/336/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Uchwała Nr XXXVI/335/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów
Uchwała Nr XXXVI/334/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Uchwała Nr XXXV/333/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną

Uchwała Nr XXXIV/332/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Uchwała Nr XXXIV/331/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2017, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Uchwała Nr XXXIV/330/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XXXIV/329/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XXXIV/328/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXXIV/327/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr XXXIV/326/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr XXXIV/325/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/324/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/323/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/322/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/321/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/320/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/319/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Uchwała Nr XXXIII/318/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIII/317/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXXIII/316/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodkowska i Więcmierzyce w Gminie Grodków + rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała Nr XXXIII/315/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIII/314/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/313/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
Uchwała Nr XXXIII/312/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
Uchwała Nr XXXIII/311/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXXIII/310/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIII/309/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIII/308/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kopicach
Uchwała Nr XXXIII/307/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie
Uchwała Nr XXXIII/306/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kolnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kolnicy
Uchwała Nr XXXIII/305/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gnojnej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Gnojnej
Uchwała Nr XXXIII/304/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lipowej
Uchwała Nr XXXIII/303/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie, w skład którego wchodzi sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego i Publiczne Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Jędrzejowie
Uchwała Nr XXXIII/302/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania ststutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie
Uchwała Nr XXXII/301/17 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XXXI/300/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków" - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXI/299/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
Uchwała Nr XXXI/298/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXXI/297/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXXI/296/17 z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania majątkowego
Uchwała Nr XXXI/295/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXXI/294/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie
Uchwała Nr XXXI/293/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Uchwała Nr XXXI/292/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXXI/291/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XXXI/290/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Uchwała Nr XXXI/289/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przejęcia majątku, zobowiązań i należności wlączanych oraz przekształcanych gimnazjów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Uchwała Nr XXXI/288/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Berlinga w Lipowej
Uchwała Nr XXXI/287/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w miejscowości Grodków
Uchwała Nr XXXI/286/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Grodków
Uchwała Nr XXXI/285/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej w miejscowości Grodków
Uchwała Nr XXX/284/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Berlinga w Lipowej
Uchwała Nr XXX/283/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXX/282/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków_ - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XXX/281/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXV/249/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Uchwała Nr XXIX/280/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
Uchwała Nr XXVII/279/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXVII/278/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXVII/277/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXVII/276/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
Uchwała Nr XXVII/275/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/274/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Grodkowie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/273/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXVII/272/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/271/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXVII/270/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXVII/269/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XXVI/268/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie w latach szkolnych 2017/2018 do 2019/2020
Uchwała Nr XXVI/267/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność gminy
Uchwała Nr XXVI/266/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
Uchwała Nr XXVI/265/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXVI/264/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXVI/263/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu"
Uchwała Nr XXVI/262/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXVI/261/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków
Uchwała Nr XXVI/260/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała
Uchwała Nr XXVI/259/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XXVI/258/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i własność Gminy Grodków
Uchwała Nr XXVI/257/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXVI/256/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXVI/255/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XXVI/254/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/253/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2017 r.
Uchwała Nr XXVI/252/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
Uchwała Nr XXVI/251/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będącą w posiadaniu spółki "GRODWIK" na lata 2017-2021
Uchwała Nr XXV/250/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów
Uchwała Nr XXV/249/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Uchwała Nr XXIV/248/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/247/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr XXIV/246/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXIV/245/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXIV/244/17 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXIV/243/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr XXIV/242/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XXIV/241/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność sołtysa
Uchwała Nr XXIV/240/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/239/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/238/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XXIV/237/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady
Uchwała Nr XXIV/236/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XXIV/235/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania gminnych przewozów pasażerskich
Uchwała Nr XXIV/234/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XXIV/233/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXIV/232/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegów
Uchwała Nr XXIV/231/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Uchwała Nr XXIV/230/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII/229/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Uchwała Nr XXII/228/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion Południowy"
Uchwała Nr XXII/227/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXII/226/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XXII/225/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości
Uchwała Nr XXII/224/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości
Uchwała Nr XXII/223/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/222/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/221/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXII/220/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Uchwała Nr XXII/219/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXII/218/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXII/217/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Uchwała Nr XXII/216/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim, a Gminą Grodków o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Uchwała Nr XXII/215/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Uchwała Nr XXII/214/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr XXII/213/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXII/212/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XXII/211/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr XXII/210/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/209/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/208/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne
Uchwała Nr XXII/207/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice
Uchwała Nr XXII/206/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/205/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020
Uchwała Nr XXI/204/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
Uchwała Nr XXI/203/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
Uchwała Nr XXI/202/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
Uchwała Nr XXI/201/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
Uchwała Nr XXI/200/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie skargi na działalność Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXI/199/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XXI/198/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XXI/197/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XXI/196/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XXI/195/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Wojsław
Uchwała Nr XXI/194/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXI/193/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Grodków do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr XXI/192/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Grodkowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Uchwała Nr XXI/191/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Uchwała Nr XXI/190/16 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków
Uchwała Nr XX/189/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
Uchwała Nr XX/188/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie
Uchwała Nr XX/187/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Uchwała Nr XX/186/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr XX/185/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XX/184/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XX/183/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
Uchwała Nr XX/182/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Uchwała Nr XX/181/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Grodków do wspólnej realizacji projektu pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków", planowanego do realizacji w rmach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XX/180/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków
Uchwała Nr XX/179/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Gnojna w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości
Uchwała Nr XX/178/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała Nr XX/177/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Grodków do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim
Uchwała Nr XIX/175/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XIX/174/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIX/173/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XIX/172/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
Uchwała Nr XIX/171/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XIX/170/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr XIX/169/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XIX/168/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr XVIII/167/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków jako partnera do projektu "Brzeski przedsiębiorca"
Uchwała Nr XVIII/166/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XVIII/165/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XVIII/164/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr XVIII/163/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków
Uchwała Nr XVIII/162/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr XVIII/161/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski
Uchwała Nr XVIII/160/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków"
Uchwała Nr XVIII/159/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XVIII/158/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XVIII/157/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
Uchwała Nr XVIII/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XVIII/155/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Uchwała Nr XVIII/154/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/153/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr XVIII/152/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
Uchwała Nr XVIII/151/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Uchwała Nr XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XVII/149/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie + rozstrzygnięcie nadzoru
Uchwała Nr XVII/148/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
Uchwała Nr XVII/147/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Grodków Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/146/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/145/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/144/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVII/143/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2-16-2026 z perspektywą do 2030 roku (załączniki ze względu na dużą pojemność pliku do wglądu w biurze rady)
Uchwała Nr XVI/142/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Uchwała Nr XVI/141/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne
Uchwała Nr XVI/140/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice
Uchwała Nr XVI/139/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków + rozstrzygnięcie nadzoru
Uchwała Nr XVI/138/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/137/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr XVI/136/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr XVI/135/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr XVI/134/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr XVI/133/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania bieżącego
Uchwała Nr XVI/132/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów
Uchwała Nr XVI/131/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i domu pogrzebowego na terenie Gminy Grodków
Uchwał Nr XV/130/15 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Uchwała Nr XIV/129/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XIV/128/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Uchwała Nr XIV/127/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion POŁUDNIOWY"
Uchwała Nr XIV/126/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/125/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/124/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/123/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XIV/122/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania majątkowego
Uchwała Nr XIV/121/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
Uchwała Nr XIV/120/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania
Uchwała Nr XIV/119/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr XIV/118/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego
Uchwała Nr XIV/117/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr XIV/116/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr XIV/115/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze przetargu na okres dłuższy niż 3 lata
Uchwała Nr XIV/114/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIV/113/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/112/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/111/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/110/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020
Uchwała Nr XIII/109/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", działająca jako Lokalna Grupa Działania
Uchwała Nr XIII/108/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr XIII/107/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr XIII/106/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr XIII/105/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr XIII/104/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
Uchwała Nr XIII/103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
Uchwała Nr XIII/102/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Uchwała Nr XIII/101/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/100/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XIII/99/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/98/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Osiek Grodkowski na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/97/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Bąków na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Jędrzejów na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XIII/95/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr XIII/94/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr XIII/93/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Uchwała Nr XIII/92/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Uchwała Nr XII/91/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr XII/90/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr XI/89/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej
Uchwała Nr XI/88/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr X/87/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Grodków"
Uchwała Nr X/86/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sport w Gminie Grodków
Uchwała Nr X/85/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr X/84/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr X/83/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności radnej
Uchwała Nr X/82/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr X/81/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr X/80/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr X/79/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr X/78/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków
Uchwała Nr X/77/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodków na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Matki Boskiej Różańcowej we wsi Gnojna
Uchwała Nr IX/76/15 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Uchwała Nr IX/75/15 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr VIII/74/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VIII/73/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr VIII/72/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Uchwała Nr VIII/71/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr VIII/70/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr VIII/69/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Uchwała Nr VIII/68/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Uchwała Nr VIII/67/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
Uchwała Nr VII/66/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Grodkowie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr VII/65/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr VII/64/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie
Uchwała Nr VII/63/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr VII/62/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr VII/61/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", działającego jako Lokalna Grupa Działania
Uchwała Nr VII/60/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie Grodkowskim
Uchwała Nr VII/59/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr VII/58/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/234/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Uchwała Nr VII/57/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Uchwała Nr VII/56/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Uchwała Nr VII/55/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie
Uchwała Nr VII/54/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr VII/53/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr VI/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa wsi Nowa Wieś Mała
Uchwała Nr VI/51/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyborów w sołectwie Przylesie Dolne
Uchwała Nr VI/50/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr VI/49/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Uchwała Nr VI/48/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wynajęcia nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Uchwała Nr VI/47/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do rady społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Uchwała Nr VI/46/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2015 r.
Uchwała Nr VI/45/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grodkowie
Uchwała Nr V/44/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Wojsław
Uchwała Nr V/43/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie
Uchwała Nr V/42/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032 i prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032
Uchwała Nr V/41/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr V/40/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr V/39/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr V/38/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Uchwała Nr V/37/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr IV/36/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032 i prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodków na lata 2014-2032
Uchwała Nr IV/35/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała Nr IV/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uznania niewłaściwości organu do rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr IV/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr IV/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr IV/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr IV/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Uchwała Nr IV/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
Uchwała Nr IV/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
Uchwała Nr IV/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podrózy służbowych przysługujących radnym
Uchwała Nr IV/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr IV/25/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Uchwała Nr IV/24/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Uchwała Nr IV/23/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla potmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodków
Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko"

Uchwała Nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2015 rok
Uchwała Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020
Uchwała Nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
Uchwała Nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Uchwała Nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Uchwała Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr III/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr III/13/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020
Uchwała Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia palnów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2015 rok
Uchwała Nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2015 rok
Uchwała Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Uchwała Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Uchwała Nr III/7/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Uchwała Nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2015 rok
Uchwała Nr III/5/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2015 rok
Uchwała Nr II/4/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Uchwała Nr II/3/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady
Uchwała Nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Uchwała Nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

 do góry