Kadencja 2018 - 2023

Uchwała Nr XXV/221/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Grodków
Głosowanie uchwały XXV/221/21
Uchwała Nr XXIV/220/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021 i zwrotu części tej opłaty
Głosowanie uchwały XXIV/220/21
Uchwała Nr XXIV/219/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce"
Głosowanie uchwały XXIV/219/21
Uchwała Nr XXIV/218/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
Głosowanie uchwały XXIV/218/21
Uchwała Nr XXIV/217/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2
Głosowanie uchwały XXIV/217/21
Uchwała Nr XXIV/216/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXIV/216/21
Uchwała Nr XXIV/215/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/215/21
Uchwała Nr XXIV/214/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/214/21
Uchwała Nr XXIV/213/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały XXIV/213/21
Uchwała Nr XXIV/212/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXIV/212/21
Uchwała Nr XXIV/211/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXIV/211/21
Uchwała Nr XXIV/210/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXIV/210/21
Uchwała Nr XXIV/209/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/209/21
Uchwała Nr XXIV/208/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2021 r.
Głosowanie uchwały XXIV/208/21
Uchwała Nr XXIV/207/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/207/21
Uchwała Nr XXIV/206/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2021-2026
Głosowanie uchwały XXIV/206/21
Uchwała Nr XXIV/205/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała
Głosowanie uchwały XXIV/205/21
Uchwała Nr XXIII/204/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XXIII/204/20
Uchwała Nr XXII/203/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Głosowanie uchwały XXII/203/20
Uchwała Nr XXII/202/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki GRODWIK
Głosowanie uchwały XXII/202/20
Uchwała Nr XXII/201/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Głosowanie uchwały XXII/201/20
Uchwała Nr XXII/200/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pkreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XXII/200/20
Uchwała Nr XXII/199/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XXII/199/20
Uchwała Nr XXII/198/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXII/198/20
Uchwała Nr XXII/197/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski
Głosowanie uchwały XXII/197/20
Uchwała Nr XXII/196/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grodków
Głosowanie uchwały XXII/196/20
Uchwała Nr XXII/195/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXII/195/20
Uchwała Nr XXII/194/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXII/194/20
Uchwała Nr XXII/193/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/193/20
Uchwała Nr XXII/192/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/192/20
Uchwała Nr XXII/191/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/191/20
Uchwała Nr XXII/190/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XXII/190/20
Uchwała Nr XXII/189/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji
Głosowanie uchwały XXII/189/20
Uchwała Nr XXII/188/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały XXII/188/20
Uchwała Nr XXII/187/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XXII/187/20
Uchwała Nr XXII/186/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXII/186/20
Uchwała Nr XXII/185/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2020/2021
Głosowanie uchwały XXII/185/20
Uchwała Nr XXII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/184/20
Uchwała Nr XXII/183/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Głosowanie uchwały XXII/183/20
Uchwała Nr XXII/182/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2021rok
Głosowanie uchwały XXII/182/20
Uchwała Nr XXII/181/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024
Głosowanie uchwały XXII/181/20
Uchwała Nr XXI/180/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XXI/180/20
Uchwała Nr XXI/179/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XXI/179/20
Uchwała Nr XX/178/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XX/178/20
Uchwała Nr XX/177/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XX/177/20
Uchwała Nr XX/176/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XX/176/20
Uchwała Nr XX/175/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XX/175/20
Uchwała Nr XX/174/20 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały XX/174/20
Uchwała Nr XX/173/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XX/173/20
Uchwała Nr XX/172/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XX/172/20
Uchwała Nr XX/171/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku"
Głosowanie uchwały XX/171/20
Uchwała Nr XX/170/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków
Głosowanie uchwały XX/170/20
Uchwała Nr XIX/169/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIX/169/20
Uchwała Nr XVIII/168/20 z dnia 20 lipca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Głosowanie uchwały XVIII/168/20
Uchwała Nr XVIII/167/20 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVIII/167/20
Uchwała Nr XVII/166/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski
Głosowanie uchwały XVII/166/20
Uchwała Nr XVII/165/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVII/165/20
Uchwała Nr XVI/164/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XVII/164/20
Uchwała Nr XVII/163/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Głosowanie uchwały XVII/163/20
Uchwała Nr XVI/162/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przez elektroskażeniem
Głosowanie uchwały XVII/162/20
Uchwała Nr XVII/161/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Głosowanie uchwały XVII/161/20
Uchwała Nr XVI/160/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XVII/160/20
Uchwała Nr XVII/159/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
Głosowanie uchwały XVII/159/20
Uchwała Nr XVI/158/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XVII/158/20
Uchwała Nr XVII/157/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego
Głosowanie uchwały XVII/157/20
Uchwała Nr XVI/156/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały XVII/156/20
Uchwała Nr XVII/155/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków i osoby fizycznej
Głosowanie uchwały XVII/155/20
Uchwała Nr XVI/154/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w okresie od marca 2018 roku do marca 2020 roku Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021
Głosowanie uchwały XVII/154/20
Uchwała Nr XVII/153/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XVII/153/20
Uchwała Nr XVI/152/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały XVII/152/20
Uchwała Nr XVII/151/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały XVII/151/20
Uchwała Nr XVI/150/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVI/150/20
Uchwała Nr XVI/149/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XVI/149/20
Uchwała Nr XVI/148/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały XVI/148/20
Uchwała Nr XVI/147/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
Głosowanie uchwały XVI/147/20
Uchwała Nr XVI/146/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Głosowanie uchwały XVI/146/20
Uchwała Nr XVI/145/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Głosowanie uchwały XVI/145/20
Uchwała Nr XV/144/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XV/144/20
Uchwała Nr XV/143/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Głosowanie uchwały XV/143/20
Uchwała Nr XV/142/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XV/142/20
Uchwała Nr XV/141/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Głosowanie uchwały XV/141/20
Uchwała Nr XV/140/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie odwołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XV/140/20
Uchwała Nr XV/139/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2020 r.
Głosowanie uchwały XV/139/20
Uchwała Nr XV/138/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Głosowanie uchwały XV/138/20
Uchwała Nr XV/137/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XV/137/20
Uchwała Nr XV/136/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XV/136/20
Uchwała Nr XV/135/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/135/20
Uchwała Nr XV/134/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/134/20
Uchwała Nr XV/133/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/133/20
Uchwała Nr XV/132/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Osiek Grodkowski na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/132/20
Uchwała Nr XV/131/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/131/20
Uchwała Nr XV/130/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Jędrzejów na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/130/20
Uchwała Nr XV/129/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Bąków na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/129/20
Uchwała Nr XV/128/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2019/2020
Głosowanie uchwały XV/128/20

Uchwała Nr XIV/127/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań przygotowawczych związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie
Głosowanie uchwały XIV/127/19
Uchwała Nr XIV/126/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Głosowanie uchwały XIV/126/19
Uchwała Nr XIV/125/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego
Głosowanie uchwały XIV/125/19
Uchwała Nr XIV/124/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/124/19
Uchwała Nr XIV/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/123/19
Uchwała Nr XIV/122/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/122/19
Uchwała Nr XIV/121/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/121/19
Uchwała Nr XIV/120/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/120/19
Uchwała Nr XIV/119/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/119/19
Uchwała Nr XIV/118/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/118/19
Uchwała Nr XIV/117/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XIV/117/19
Uchwała Nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XIV/116/19
Uchwała Nr XIV/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały XIV/115/19
Uchwała Nr XIV/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/114/19
Uchwała Nr XIV/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/113/19
Uchwała Nr XIV/112/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie uchwały XIV/112/19
Uchwała Nr XIV/111/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
Głosowanie uchwały XIV/111/19
Uchwała Nr XIV/110/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji
Głosowanie uchwały XIV/110/19
Uchwała Nr XIV/109/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały XIV/109/19
Uchwała Nr XIV/108/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XIV/108/19
Uchwała Nr XIV/107/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/107/19
Uchwała Nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/106/19
Uchwała Nr XIV/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/105/19
Uchwała Nr XIV/104/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XIV/104/19
Uchwała Nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XIII/103/19
Uchwała Nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały XIII/102/19
Uchwała Nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
Głosowanie uchwały XIII/101/19
Uchwała Nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Głosowanie uchwały XIII/100/19
Uchwała Nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Głosowanie uchwały XIII/99/19
Uchwała Nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały XIII/98/19
Uchwała Nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIII/97/19
Uchwała Nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku"
Głosowanie uchwały XIII/96/19
Uchwała Nr XII/95/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XII/95/19
Uchwała Nr XI/94/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały XI/94/19
Uchwała Nr XI/93/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWiK" na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały XI/93/19
Uchwała Nr XI/92/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XI/92/19
Uchwała Nr XI/91/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały XI/91/19
Uchwała Nr XI/90/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XI/90/19
Uchwała Nr XI/89/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Głosowanie uchwały XI/89/19
Uchwała Nr XI/88/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz gminnych boisk sportowych
Głosowanie uchwały XI/88/19
Uchwała Nr XI/87/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie uchwały XI/87/19
Uchwała Nr XI/86/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XI/86/19
Uchwała Nr XI/85/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XI/85/19
Uchwała Nr XI/84/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XI/84/19
Uchwała Nr XI/83/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodoszowicach
Głosowanie uchwały XI/83/19
Uchwała Nr XI/82/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
Głosowanie uchwały XI/82/19
Uchwała Nr XI/81/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnej
Głosowanie uchwały XI/81/19
Uchwała Nr XI/80/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej
Głosowanie uchwały XI/80/19
Uchwała Nr XI/79/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy
Głosowanie uchwały XI/79/19
Uchwała Nr XI/78/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałązczycach
Głosowanie uchwały XI/78/19
Uchwała Nr XI/77/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbniku
Głosowanie uchwały XI/77/19
Uchwała Nr XI/76/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Głosowanie uchwały XI/76/19
Uchwała Nr XI/75/19 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały XI/75/19
Uchwała Nr X/74/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały X/74/19
Uchwała Nr IX/73/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IX/73/19
Uchwała Nr VIII/72/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego
Głosowanie uchwały VIII/72/19
Uchwała Nr VII/71/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały VII/71/19
Uchwała Nr VII/70/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych w Grodkowie
Głosowanie uchwały VII/70/19
Uchwała Nr VII/69/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VII/69/19
Uchwała Nr VII/68/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały VII/68/19
Uchwała Nr VII/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków"
Głosowanie uchwały VII/67/19
Uchwała Nr VII/66/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały VII/66/19
Uchwała Nr VII/65/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnej
Głosowanie uchwały VII/65/19
Uchwała Nr VII/64/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Głosowanie uchwały VII/64/19
Uchwała Nr VII/63/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Głosowanie uchwały VII/63/19
Uchwała Nr VII/62/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VII/62/19
Uchwała Nr VII/61/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VII/61/19
Uchwała Nr VII/60/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznane jest dofinansowanie w roku 2019
Głosowanie uchwały VII/60/19
Uchwała Nr VII/59/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały VII/59/19
Uchwała Nr VII/58/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały VII/58/19
Uchwała Nr VII/57/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały VII/57/19
Uchwała Nr VI/56/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu grantowego pn. ,,E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków'
Głosowanie uchwały VI/56/19
Uchwała Nr VI/55/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VI/55/19
Uchwała Nr VI/54/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Etap II' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Głosowanie uchwały VI/54/19
Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały VI/53/19
Uchwała Nr VI/52/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały VI/52/19
Uchwała Nr VI/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VI/51/19
Uchwała Nr VI/50/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Grodków do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Głosowanie uchwały VI/50/19
Uchwała Nr VI/49/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Głosowanie uchwały VI/49/19
Uchwała Nr VI/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/48/19
Uchwała Nr VI/47/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/47/19
Uchwała Nr VI/46/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VI/46/19
Uchwała Nr V/45/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały V/45/19
Uchwała Nr V/44/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały V/44/19
Uchwała Nr V/43/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Głosowanie uchwały V/43/19
Uchwała Nr IV/42/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały IV/42/19
Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IV/41/19
Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWiK" na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/40/19
Uchwała Nr IV/39/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2019 r.
Głosowanie uchwały IV/39/19
Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały IV/38/19
Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
Głosowanie uchwały IV/37/19
Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały IV/36/19
Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/35/19

Uchwała Nr III/34/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/34/18
Uchwała Nr III/33/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/33/18
Uchwała Nr III/32/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Głosowanie uchwały III/32/18
Uchwała Nr III/31/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024"
Głosowanie uchwały III/31/18
Uchwała Nr III/30/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały III/30/18
Uchwała Nr III/29/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/29/18
Uchwała Nr III/28/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Głosowanie uchwały III/28/18
Uchwała Nr III/27/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Głosowanie uchwały III/27/18
Uchwała Nr III/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Głosowanie uchwały III/26/18
Uchwała Nr III/25/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały III/25/18
Uchwała Nr III/24/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały III/24/18
Uchwała Nr III/23/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały III/23/18
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały III/22/18
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/21/18
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej
Głosowanie uchwały III/20/18
Uchwała Nr III/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/19/18
Uchwała Nr III/18/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/18/18
Uchwała Nr III/17/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/17/18
Uchwała Nr III/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały III/16/18
Uchwała Nr III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały III/15/18
Uchwała Nr III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały III/14/18
Uchwała Nr III/13/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały III/13/18
Uchwała Nr III/12/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/12/18
Uchwała Nr III/11/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/11/18
Uchwała Nr III/10/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/10/18
Uchwała Nr III/9/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały III/9/18
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Głosowanie uchwały II/8/18
Uchwała Nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Głosowanie uchwały II/7/18
Uchwała Nr II/6/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Głosowanie uchwały II/6/18
Uchwała Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Głosowanie uchwały II/5/18
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały I/4/18
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały I/3/18
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodkowie

 do góry