Kadencja 2018 - 2023

Uchwała Nr XXIII/204/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XXIII/204/20
Uchwała Nr XXII/203/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Głosowanie uchwały XXII/203/20
Uchwała Nr XXII/202/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki GRODWIK
Głosowanie uchwały XXII/202/20
Uchwała Nr XXII/201/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Głosowanie uchwały XXII/201/20
Uchwała Nr XXII/200/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pkreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XXII/200/20
Uchwała Nr XXII/199/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XXII/199/20
Uchwała Nr XXII/198/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXII/198/20
Uchwała Nr XXII/197/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski
Głosowanie uchwały XXII/197/20
Uchwała Nr XXII/196/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grodków
Głosowanie uchwały XXII/196/20
Uchwała Nr XXII/195/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXII/195/20
Uchwała Nr XXII/194/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXII/194/20
Uchwała Nr XXII/193/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/193/20
Uchwała Nr XXII/192/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/192/20
Uchwała Nr XXII/191/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/191/20
Uchwała Nr XXII/190/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XXII/190/20
Uchwała Nr XXII/189/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji
Głosowanie uchwały XXII/189/20
Uchwała Nr XXII/188/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały XXII/188/20
Uchwała Nr XXII/187/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XXII/187/20
Uchwała Nr XXII/186/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXII/186/20
Uchwała Nr XXII/185/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2020/2021
Głosowanie uchwały XXII/185/20
Uchwała Nr XXII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/184/20
Uchwała Nr XXII/183/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Głosowanie uchwały XXII/183/20
Uchwała Nr XXII/182/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2021rok
Głosowanie uchwały XXII/182/20
Uchwała Nr XXII/181/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024
Głosowanie uchwały XXII/181/20
Uchwała Nr XXI/180/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XXI/180/20
Uchwała Nr XXI/179/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XXI/179/20
Uchwała Nr XX/178/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XX/178/20
Uchwała Nr XX/177/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XX/177/20
Uchwała Nr XX/176/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XX/176/20
Uchwała Nr XX/175/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XX/175/20
Uchwała Nr XX/174/20 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały XX/174/20
Uchwała Nr XX/173/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XX/173/20
Uchwała Nr XX/172/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XX/172/20
Uchwała Nr XX/171/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku"
Głosowanie uchwały XX/171/20
Uchwała Nr XX/170/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków
Głosowanie uchwały XX/170/20
Uchwała Nr XIX/169/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIX/169/20
Uchwała Nr XVIII/168/20 z dnia 20 lipca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Głosowanie uchwały XVIII/168/20
Uchwała Nr XVIII/167/20 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVIII/167/20
Uchwała Nr XVII/166/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski
Głosowanie uchwały XVII/166/20
Uchwała Nr XVII/165/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVII/165/20
Uchwała Nr XVI/164/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XVII/164/20
Uchwała Nr XVII/163/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Głosowanie uchwały XVII/163/20
Uchwała Nr XVI/162/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przez elektroskażeniem
Głosowanie uchwały XVII/162/20
Uchwała Nr XVII/161/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Głosowanie uchwały XVII/161/20
Uchwała Nr XVI/160/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XVII/160/20
Uchwała Nr XVII/159/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
Głosowanie uchwały XVII/159/20
Uchwała Nr XVI/158/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XVII/158/20
Uchwała Nr XVII/157/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego
Głosowanie uchwały XVII/157/20
Uchwała Nr XVI/156/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały XVII/156/20
Uchwała Nr XVII/155/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków i osoby fizycznej
Głosowanie uchwały XVII/155/20
Uchwała Nr XVI/154/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w okresie od marca 2018 roku do marca 2020 roku Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021
Głosowanie uchwały XVII/154/20
Uchwała Nr XVII/153/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XVII/153/20
Uchwała Nr XVI/152/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały XVII/152/20
Uchwała Nr XVII/151/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały XVII/151/20
Uchwała Nr XVI/150/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVI/150/20
Uchwała Nr XVI/149/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XVI/149/20
Uchwała Nr XVI/148/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały XVI/148/20
Uchwała Nr XVI/147/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
Głosowanie uchwały XVI/147/20
Uchwała Nr XVI/146/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Głosowanie uchwały XVI/146/20
Uchwała Nr XVI/145/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Głosowanie uchwały XVI/145/20
Uchwała Nr XV/144/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XV/144/20
Uchwała Nr XV/143/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Głosowanie uchwały XV/143/20
Uchwała Nr XV/142/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XV/142/20
Uchwała Nr XV/141/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Głosowanie uchwały XV/141/20
Uchwała Nr XV/140/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie odwołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XV/140/20
Uchwała Nr XV/139/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2020 r.
Głosowanie uchwały XV/139/20
Uchwała Nr XV/138/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Głosowanie uchwały XV/138/20
Uchwała Nr XV/137/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XV/137/20
Uchwała Nr XV/136/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XV/136/20
Uchwała Nr XV/135/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/135/20
Uchwała Nr XV/134/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/134/20
Uchwała Nr XV/133/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/133/20
Uchwała Nr XV/132/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Osiek Grodkowski na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/132/20
Uchwała Nr XV/131/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/131/20
Uchwała Nr XV/130/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Jędrzejów na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/130/20
Uchwała Nr XV/129/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Bąków na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/129/20
Uchwała Nr XV/128/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2019/2020
Głosowanie uchwały XV/128/20

 do góry