Uchwała Nr LV/514/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Głosowanie uchwały LV/514/24
Uchwała Nr LV/513/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
Głosowanie uchwały LV/513/24
Uchwała Nr LV/512/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024-2028
Głosowanie uchwały LV/512/24
Uchwała Nr LV/511/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grodków
Głosowanie uchwały LV/511/24
Uchwała Nr LV/510/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Głosowanie uchwały LV/510/24
Uchwała Nr LV/509/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Głosowanie uchwały LV/509/24
Uchwała Nr LV/508/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały LV/508/24
Uchwała Nr LV/507/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały LV/507/24
Uchwała Nr LV/506/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały LV/506/24
Uchwała Nr LV/505/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały LV/505/24
Uchwała Nr LV/504/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2024 r.
Głosowanie uchwały LV/504/24
Uchwała Nr LV/503/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały LV/503/24
Uchwała Nr LV/502/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Głosowanie uchwały LV/502/24
Uchwała Nr LV/501/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2024-2031
Głosowanie uchwały LV/501/24
Uchwała Nr LIV/500/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały LIV/500/23
Uchwała Nr LIV/499/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Głosowanie uchwały LIV/499/23
Uchwała Nr LIV/498/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Głosowanie uchwały LIV/498/23
Uchwała Nr LIV/497/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodków na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030"
Głosowanie uchwały LIV/497/23
Uchwała Nr LIV/496/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Głosowanie uchwały LIV/496/23
Uchwała Nr LIV/495/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
Głosowanie uchwały LIV/495/23
Uchwała Nr LIV/494/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2024 rok
Głosowanie uchwały LIV/494/23
Uchwała Nr LIV/493/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały LIV/493/23
Uchwała Nr LIV/492/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków
Głosowanie uchwały LIV/492/23
Uchwała Nr LIV/491/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Grodkowie
Głosowanie uchwały LIV/491/23
Uchwała Nr LIV/490/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na lata 2024-2027
Głosowanie uchwały LIV/490/23
Uchwała Nr LIV/489/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki GRODWIK
Głosowanie uchwały LIV/489/23
Uchwała Nr LIV/488/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały LIV/488/23
Uchwała Nr LIV/487/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodków na lata 2023-2030
Głosowanie uchwały LIV/487/23
Uchwała Nr LIV/486/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski
Głosowanie uchwały LIV/486/23
Uchwała Nr LIV/485/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części terenu miasta Grodków
Głosowanie uchwały LIV/485/23
Uchwała Nr LIV/484/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2024 rok
Głosowanie uchwały LIV/484/23
Uchwała Nr LIV/483/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2024-2028
Głosowanie uchwały LIV/483/23
Uchwała Nr LIII/482/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały LIII/482/23
Uchwała Nr LIII/481/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały LIII/481/23
Uchwała Nr LIII/480/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały LIII/480/23
Uchwała Nr LIII/479/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026
Głosowanie uchwały LIII/479/23
Uchwała Nr LIII/478/23 z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały LIII/478/23
Uchwała Nr LIII/477/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Głosowanie uchwały LIII/477/23
Uchwała Nr LIII/476/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Głosowanie uchwały LIII/476/23
Uchwała Nr LIII/475/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Głosowanie uchwały LIII/475/23
Uchwała Nr LIII/474/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Głosowanie uchwały LIII/474/23
Uchwała Nr LIII/473/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
Głosowanie uchwały LIII/473/23
Uchwała Nr LIII/472/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami
Głosowanie uchwały LIII/472/23
Uchwała Nr LIII/471/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodków
Głosowanie uchwały LIII/471/23
Uchwała Nr LIII/470/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku"
Głosowanie uchwały LIII/470/23
Uchwała Nr LIII/469/23 z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Głosowanie uchwały LIII/469/23
Uchwała Nr LIII/468/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej
Głosowanie uchwały LIII/468/23
Uchwała Nr LIII/467/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubie Senior+
Głosowanie uchwały LIII/467/23
Uchwała Nr LIII/466/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Głosowanie uchwały LIII/466/23
Uchwała Nr LIII/465/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Głosowanie uchwały LIII/465/23
Uchwała Nr LIII/464/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Głosowanie uchwały LIII/464/23
Uchwała Nr LIII/463/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
Głosowanie uchwały LIII/463/23
Uchwała Nr LIII/462/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały LIII/462/23
Uchwała Nr LII/461/23 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały LII/461/23
Uchwała Nr LII/460/23 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Głosowanie uchwały LII/460/23
Uchwała Nr LII/459/23 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Grodkowa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
Głosowanie uchwały LII/459/23
Uchwała Nr LII/458/23 z dnia 20 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały LII/458/23
Uchwała Nr LII/457/23 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach
Głosowanie uchwały LII/457/23
Uchwała Nr LI/456/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały LI/456/23
Uchwała Nr LI/455/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania bieżącego
Głosowanie uchwały LI/455/23
Uchwała Nr LI/454/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/397/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały LI/454/23
Uchwała Nr L/453/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Głosowanie uchwały L/453/23
Uchwała Nr L/452/23 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały L/452/23
Uchwała Nr L/451/23 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały L/451/23
Uchwała Nr L/450/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodków na lata 2023-2030
Głosowanie uchwały L/450/23
Uchwała Nr L/449/23 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grodków
Głosowanie uchwały L/449/23
Uchwała Nr L/448/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały L/448/23
Uchwała Nr XLIX/447/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XLIX/447/23
Uchwała Nr XLIX/446/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XLIX/446/23
Uchwała Nr XLIX/445/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego
Głosowanie uchwały XLIX/445/23
Uchwała Nr XLIX/444/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLIX/444/23
Uchwała Nr XLIX/443/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026
Głosowanie uchwały XLIX/443/23
Uchwała Nr XLIX/442/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Grodków od Województwa Opolskiego do wykonania zadania w zakresie przedsięwzięcia w obrębie dróg wojewódzkich nr 385 i nr 401 pn.: "Budowa scieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap"
Głosowanie uchwały XLIX/442/23
Uchwała Nr XLIX/441/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XLIX/441/23
Uchwała Nr XLIX/440/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XLIX/440/23
Uchwała Nr XLIX/439/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2022 rok
Głosowanie uchwały XLIX/439/23
Uchwała Nr XLIX/438/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały XLIX/438/23
Uchwała Nr XLVIII/437/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Głosowanie uchwały XLVIII/437/23
Uchwała Nr XLVIII/436/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Głosowanie uchwały XLVIII/436/23
Uchwała Nr XLVIII/435/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLVIII/435/23
Uchwała Nr XLVIII/434/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Głosowanie uchwały XLVIII/434/23
Uchwała Nr XLVIII/433/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2023 r.
Głosowanie uchwały XLVIII/433/23
Uchwała Nr XLVIII/432/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2023 oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XLVIII/432/23
Uchwała Nr XLVIII/431/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
Głosowanie uchwały XLVIII/431/23
Uchwała Nr XLVIII/430/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2023-2026
Głosowanie uchwały XLVIII/430/23
Uchwała Nr XLVIII/429/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Głosowanie uchwały XLVIII/429/23
Uchwała Nr XLVIII/428/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Głosowanie uchwały XLVIII/428/23
Uchwała Nr XLVIII/427/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Grodkówna lata 2024-2031 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Głosowanie uchwały XLVIII/427/23
Uchwała Nr XLVIII/426/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych
Głosowanie uchwały XLVIII/426/23
Uchwała Nr XLVIII/425/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie i nadania Statusu
Głosowanie uchwały XLVIII/425/23
Uchwała Nr XLVII/424/23 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Grodkowa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
Głosowanie uchwały XLVII/424/23
Uchwała Nr XLVII/423/23 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie uchwały XLVII/423/23
Uchwała Nr XLVI/422/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2024-2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Głosowanie uchwały XLVI/422/23
Uchwała Nr XLVI/421/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XLVI/421/23
Uchwała Nr XLVI/420/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XLVI/420/23
Uchwała Nr XLVI/419/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XLVI/419/23
Uchwała Nr XLVI/418/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XLVI/418/23
Uchwała Nr XLVI/417/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XLVI/417/23
Uchwała Nr XLVI/416/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia w 2023 roku preferencyjnej pożyczki z Funduszu Dostępności w BGK
Głosowanie uchwały XLVI/416/23
Uchwała Nr XLVI/415/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego
Głosowanie uchwały XLVI/415/23
Uchwała Nr XLVI/414/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLVI/414/23
Uchwała Nr XLVI/413/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026
Głosowanie uchwały XLVI/413/23
Uchwała Nr XLVI/412/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XLVI/412/23
Uchwała Nr XLVI/411/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XLVI/411/23
Uchwała Nr XLVI/410/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XLVI/410/23
Uchwała Nr XLVI/409/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Grodków na lata 2023-2027
Głosowanie uchwały XLVI/409/23
Uchwała Nr XLVI/408/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2023-2025
Głosowanie uchwały XLVI/408/23
Uchwała Nr XLVI/407/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2026
Głosowanie uchwały XLVI/407/23
Uchwała Nr XLVI/406/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały XLVI/406/23
Uchwała Nr XLVI/405/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajcego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały XLVI/405/23
Uchwała Nr XLVI/404/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały XLVI/404/23
Uchwała Nr XLVI/403/23 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Grodków + rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Głosowanie uchwały XLVI/403/23
Uchwała Nr XLVI/402/23 z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Głosowanie uchwały XLVI/402/23
Uchwała Nr XLV/401/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLV/401/23
Uchwała Nr XLV/400/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026
Głosowanie uchwały XLV/400/23
Uchwała Nr XLIV/399/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XLIV/399/22
Uchwała Nr XLIV/398/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części terenu miasta Grodków
Głosowanie uchwały XLIV/398/22
Uchwała Nr XLIV/397/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XLIV/397/22
Uchwała Nr XLIV/396/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XLIV/396/22
Uchwała Nr XLIV/395/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XLIV/395/22
Uchwała Nr XLIV/394/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XLIV/394/22
Uchwała Nr XLIV/393/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XLIV/393/22
Uchwała Nr XLIV/392/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Grodkowie
Głosowanie uchwały XLIV/392/22
Uchwała Nr XLIV/391/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLIV/391/22
Uchwała Nr XLIV/390/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLIV/390/22
Uchwała Nr XLIV/389/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLIV/389/22
Uchwała Nr XLIV/388/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2023 rok
Głosowanie uchwały XLIV/388/22
Uchwała Nr XLIV/387/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026
Głosowanie uchwały XLIV/387/22
Uchwała Nr XLIII/386/22 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XLIII/386/22
Uchwała Nr XLIII/385/22 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Głosowanie uchwały XLIII/385/22
Uchwała Nr XLII/384/22 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniajca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XLII/384/22
Uchwała Nr XLII/383/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XLII/383/22
Uchwała Nr XLII/382/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XLII/382/22
Uchwała Nr XLII/381/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na Lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XLII/381/22
Uchwała Nr XLII/380/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Głosowanie uchwały XLII/380/22
Uchwała Nr XLII/379/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Głosowanie uchwały XLII/379/22
Uchwała Nr XLII/378/22 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniajca uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XLII/378/22
Uchwała Nr XLII/377/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/358/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
Głosowanie uchwały XLII/377/22
Uchwała Nr XLII/376/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku"
Głosowanie uchwały XLII/376/22
Uchwała Nr XLII/375/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych
Głosowanie uchwały XLII/375/22
Uchwała Nr XLII/374/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały XLII/374/22
Uchwała Nr XLII/373/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków
Głosowanie uchwały XLII/373/22
Uchwała Nr XLI/372/22 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XLI/372/22
Uchwała Nr XLI/371/22 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XLI/371/22
Uchwała Nr XL/370/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
Głosowanie uchwały XL/370/22
Uchwała Nr XL/369/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XL/369/22
Uchwała Nr XL/368/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XL/368/22
Uchwała Nr XL/367/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XL/367/22
Uchwała Nr XL/366/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XL/366/22
Uchwała Nr XL/365/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XL/365/22
Uchwała Nr XL/364/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XL/364/22
Uchwała Nr XL/363/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XL/363/22
Uchwała Nr XL/362/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Głosowanie uchwały XL/362/22
Uchwała Nr XL/361/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat
Głosowanie uchwały XL/361/22
Uchwała Nr XL/360/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały XL/360/22
Uchwała Nr XL/359/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XL/359/22
Uchwała Nr XL/358/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
Głosowanie uchwały XL/358/22
Uchwała Nr XL/357/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
Głosowanie uchwały XL/357/22
Uchwała Nr XL/356/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych nr 1504 O ul. Traugutta, nr 1506 O ul. Wiejska oraz nr 1507 O ul. Tadeusza Zawadzkiego położonych na terenie gminy Grodków do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Głosowanie uchwały XL/356/22
Uchwała Nr XL/355/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
Głosowanie uchwały XL/355/22
Uchwała Nr XL/354/22 z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały XL/354/22
Uchwała Nr XL/353/22 z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Głosowanie uchwały XL/353/22
Uchwała Nr XL/352/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki GRODWIK na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XL/352/22
Uchwała Nr XL/351/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie im. Józefa Elsnera oraz zmiany uchwały w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie im. Józefa Elsnera
Głosowanie uchwały XL/351/22
Uchwała Nr XXXIX/350/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Nysie
Głosowanie uchwały XXXIX/350/22
Uchwała Nr XXXIX/349/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Głosowanie uchwały XXXIX/349/22
Uchwała Nr XXXIX/348/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XXXIX/348/22
Uchwała Nr XXXIX/347/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/347/22
Uchwała Nr XXXIX/346/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/346/22
Uchwała Nr XXXIX/345/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/345/22
Uchwała Nr XXXIX/344/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/344/22
Uchwała Nr XXXIX/343/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/343/22
Uchwała Nr XXXIX/342/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/342/22
Uchwała Nr XXXIX/341/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXIX/341/22
Uchwała Nr XXXIX/340/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XXXIX/340/22
Uchwała Nr XXXIX/339/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodków na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XXXIX/339/22
Uchwała Nr XXXIX/338/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/338/22
Uchwała Nr XXXIX/337/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zadań i trybu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Głosowanie uchwały XXXIX/337/22
Uchwała Nr XXXIX/336/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Grodków do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Głosowanie uchwały XXXIX/336/22
Uchwała Nr XXXIX/335/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Głosowanie uchwały XXXIX/335/22
Uchwała Nr XXXIX/334/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wystąpienia Gminy Grodków ze Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion Południowy"
Głosowanie uchwały XXXIX/334/22
Uchwała Nr XXXIX/333/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXIX/333/22
Uchwała Nr XXXIX/332/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2022/2023
Głosowanie uchwały XXXIX/332/22
Uchwała Nr XXXIX/331/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIX/331/22
Uchwała Nr XXXIX/330/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXIX/330/22
Uchwała Nr XXXIX/329/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XXXIX/329/22
Uchwała Nr XXXIX/328/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2021 rok
Głosowanie uchwały XXXIX/328/22
Uchwała Nr XXXIX/327/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały XXXIX/327/22
Uchwała Nr XXXVIII/326/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXVIII/326/22
Uchwała Nr XXXVIII/325/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XXXVIII/325/22
Uchwała Nr XXXVIII/324/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały XXXVIII/324/22
Uchwała Nr XXXVII/323/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmianiająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXVII/323/22
Uchwała Nr XXXVII/322/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia "SUBREGION BRZESKI"
Głosowanie uchwały XXXVII/322/22
Uchwała Nr XXXVII/321/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXVII/321/22
Uchwała Nr XXXVII/320/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022 - 2025
Głosowanie uchwały XXXVII/320/22
Uchwała Nr XXXVII/319/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Głosowanie uchwały XXXVII/319/22
Uchwała Nr XXXVII/318/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbimierzu Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego
Głosowanie uchwały XXXVII/318/22
Uchwała Nr XXXVII/317/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXXVII/317/22
Uchwała Nr XXXVII/316/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXXVII/316/22
Uchwała Nr XXXVII/315/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Grodkowa do kategorii drogi gminnej i ustaleniu jej przebiegu
Głosowanie uchwały XXXVII/315/22
Uchwała Nr XXXVII/314/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXXVII/314/22
Uchwała Nr XXXVII/313/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXXVII/313/22
Uchwała Nr XXXVII/312/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXXVII/312/22
Uchwała Nr XXXVII/311/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXVII/311/22
Uchwała Nr XXXVII/310/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXVII/310/22
Uchwała Nr XXXVII/309/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXVII/309/22
Uchwała Nr XXXVII/308/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXVII/308/22
Uchwała Nr XXXVII/307/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie i nadania Statusu
Głosowanie uchwały XXXVII/307/22
Uchwała Nr XXXVI/306/22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXVI/306/22
Uchwała Nr XXXVI/305/22 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XXXVI/305/22
Uchwała Nr XXXV/304/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Głosowanie uchwały XXXV/304/22
Uchwała Nr XXXV/303/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXV/303/22
Uchwała Nr XXXV/302/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXV/302/22
Uchwała Nr XXXV/301/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała + rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego + postanowienie Wojewody Opolskiego
Głosowanie uchwały XXXV/301/22
Uchwała Nr XXXIV/300/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXIV/300/22
Uchwała Nr XXXIV/299/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego
Głosowanie uchwały XXXIV/299/22
Uchwała Nr XXXIV/298/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXIV/298/22
Uchwała Nr XXXIV/297/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Głosowanie uchwały XXXIV/297/22
Uchwała Nr XXXIV/296/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXIV/296/22
Uchwała Nr XXXIV/295/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025
Głosowanie uchwały XXXIV/295/22
Uchwała Nr XXXIV/294/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2022 roku
Głosowanie uchwały XXXIV/294/22
Uchwała Nr XXXIV/293/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Głosowanie uchwały XXXIV/293/22
Uchwała Nr XXXIV/292/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
Głosowanie uchwały XXXIV/292/22
Uchwała Nr XXXIV/291/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXIV/291/22
Uchwała Nr XXXIV/290/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXIV/290/22
Uchwała Nr XXXIV/289/22 z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych" ze środków budżetu Gminy Grodków przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
Głosowanie uchwały XXXIV/289/22
Uchwała Nr XXXIII/288/22 z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXIII/288/22
Uchwała Nr XXXII/287/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głosowanie uchwały XXXII/287/21
Uchwała Nr XXXII/286/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", działającego jako Lokalna Grupa Działania
Głosowanie uchwały XXXII/286/21
Uchwała Nr XXXII/285/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XXXII/285/21
Uchwała Nr XXXII/284/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXII/284/21
Uchwała Nr XXXII/283/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XXXII/283/21
Uchwała Nr XXXII/282/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXII/282/21
Uchwała Nr XXXII/281/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Głosowanie uchwały XXXII/281/21
Uchwała Nr XXXII/280/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXII/280/21
Uchwała Nr XXXII/279/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXII/279/21
Uchwała Nr XXXII/278/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXII/278/21
Uchwała Nr XXXII/277/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2022 rok
Głosowanie uchwały XXXII/277/21
Uchwała Nr XXXII/276/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXII/276/21
Uchwała Nr XXXI/275/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024
Głosowanie uchwały XXXI/275/21
Uchwała Nr XXXI/274/21 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXXI/274/21
Uchwała Nr XXXI/273/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXXI/273/21
Uchwała Nr XXXI/272/21 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXXI/272/21
Uchwała Nr XXXI/271/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXXI/271/21
Uchwała Nr XXXI/270/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XXXI/270/21
Uchwała Nr XXXI/269/21 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XXXI/269/21
Uchwała Nr XXXI/268/21 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały XXXI/268/21
Uchwała Nr XXXI/267/21 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXI/267/21
Uchwała Nr XXXI/266/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XXXI/266/21
Uchwała Nr XXXI/265/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Głosowanie uchwały XXXI/265/21
Uchwała Nr XXXI/264/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Głosowanie uchwały XXXI/264/21
Uchwała Nr XXXI/263/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głosowanie uchwały XXXI/263/21
Uchwała Nr XXXI/262/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXXI/262/21
Uchwała Nr XXXI/261/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku"
Głosowanie uchwały XXXI/261/21
Uchwała Nr XXX/260/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
Głosowanie uchwały XXX/260/21
Uchwała Nr XXX/259/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Głosowanie uchwały XXX/259/21
Uchwała Nr XXIX/258/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXIX/258/21
Uchwała Nr XXIX/257/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024
Głosowanie uchwały XXIX/257/21
Uchwała Nr XXIX/256/21 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso + uchwała RIO Nr 28/59/2021 z dnia 18.10.2021 r.
Głosowanie uchwały XXIX/256/21
Uchwała Nr XXIX/255/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków 
Głosowanie uchwały XXIX/255/21
Uchwała Nr XXIX/254/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej w Grodkowie, obręb Półwiosek
Głosowanie uchwały XXIX/254/21
Uchwała Nr XXIX/253/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XXIX/253/21
Uchwała Nr XXIX/252/21 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XXIX/252/21
Uchwała Nr XXIX/251/21 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXIX/251/21
Uchwała Nr XXIX/250/21 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXIX/250/21
Uchwała Nr XXIX/249/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIX/249/21
Uchwała Nr XXIX/248/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania imienia MIejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXIX/248/21
Uchwała Nr XXIX/247/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIX/247/21
Uchwała Nr XXIX/246/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2021/2022
Głosowanie uchwały XXIX/246/21
Uchwała Nr XXVIII/245/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych" ze środków budżętu Gminy Grodków przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
Głosowanie uchwały XXVIII/245/21
Uchwała Nr XXVIII/244/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Głosowanie uchwały XXVIII/244/21
Uchwała Nr XXVIII/243/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XXVIII/243/21
Uchwała Nr XXVII/242/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXVII/242/21
Uchwała Nr XXVII/241/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024
Głosowanie uchwały XXVII/241/21
Uchwała Nr XXVII/240/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regionalnej pomocy inwestyceyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXVII/240/21
Uchwała Nr XXVII/239/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie
Głosowanie uchwały XXVII/239/21
Uchwała Nr XXVII/238/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Grodkowa
Głosowanie uchwały XXVII/238/21
Uchwała Nr XXVII/237/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXVII/237/21
Uchwała Nr XXVII/236/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XXVII/236/21
Uchwała Nr XXVII/235/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały XXVII/235/21
Uchwała Nr XXVII/234/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały XXVII/234/21
Uchwała Nr XXVI/233/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XXVI/233/21
Uchwała Nr XXVI/232/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Głosowanie uchwały XXVI/232/21
Uchwała Nr XXVI/231/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Głosowanie uchwały XXVI/231/21
Uchwała Nr XXVI/230/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXVI/230/21
Uchwała Nr XXVI/229/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024
Głosowanie uchwały XXVI/229/21
Uchwała Nr XXVI/228/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Głosowanie uchwały XXVI/228/21
Uchwała Nr XXVI/227/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Głosowanie uchwały XXVI/227/21
Uchwała Nr XXVI/226/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXVI/226/21
Uchwała Nr XXVI/225/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXVI/225/21
Uchwała Nr XXVI/224/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
Głosowanie uchwały XXVI/224/21
Uchwała Nr XXVI/223/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "bon opiekuńczy - wieloraczki"
Głosowanie uchwały XXVI/223/21
Uchwała Nr XXVI/222/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejsiej w Grodkowie w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie
Głosowanie uchwały XXVI/222/21
Uchwała Nr XXV/221/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Grodków
Głosowanie uchwały XXV/221/21
Uchwała Nr XXIV/220/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021 i zwrotu części tej opłaty
Głosowanie uchwały XXIV/220/21
Uchwała Nr XXIV/219/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce"
Głosowanie uchwały XXIV/219/21
Uchwała Nr XXIV/218/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
Głosowanie uchwały XXIV/218/21
Uchwała Nr XXIV/217/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2
Głosowanie uchwały XXIV/217/21
Uchwała Nr XXIV/216/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXIV/216/21
Uchwała Nr XXIV/215/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/215/21
Uchwała Nr XXIV/214/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/214/21
Uchwała Nr XXIV/213/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały XXIV/213/21
Uchwała Nr XXIV/212/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXIV/212/21
Uchwała Nr XXIV/211/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXIV/211/21
Uchwała Nr XXIV/210/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XXIV/210/21
Uchwała Nr XXIV/209/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/209/21
Uchwała Nr XXIV/208/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2021 r.
Głosowanie uchwały XXIV/208/21
Uchwała Nr XXIV/207/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXIV/207/21
Uchwała Nr XXIV/206/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków na lata 2021-2026
Głosowanie uchwały XXIV/206/21
Uchwała Nr XXIV/205/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała + rozstrzygnięcie nadzorcze
Głosowanie uchwały XXIV/205/21
Uchwała Nr XXIII/204/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XXIII/204/20
Uchwała Nr XXII/203/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Głosowanie uchwały XXII/203/20
Uchwała Nr XXII/202/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki GRODWIK
Głosowanie uchwały XXII/202/20
Uchwała Nr XXII/201/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Głosowanie uchwały XXII/201/20
Uchwała Nr XXII/200/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pkreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XXII/200/20
Uchwała Nr XXII/199/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XXII/199/20
Uchwała Nr XXII/198/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXII/198/20
Uchwała Nr XXII/197/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski
Głosowanie uchwały XXII/197/20
Uchwała Nr XXII/196/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grodków
Głosowanie uchwały XXII/196/20
Uchwała Nr XXII/195/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXII/195/20
Uchwała Nr XXII/194/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XXII/194/20
Uchwała Nr XXII/193/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/193/20
Uchwała Nr XXII/192/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/192/20
Uchwała Nr XXII/191/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/191/20
Uchwała Nr XXII/190/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XXII/190/20
Uchwała Nr XXII/189/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji
Głosowanie uchwały XXII/189/20
Uchwała Nr XXII/188/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały XXII/188/20
Uchwała Nr XXII/187/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XXII/187/20
Uchwała Nr XXII/186/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XXII/186/20
Uchwała Nr XXII/185/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2020/2021
Głosowanie uchwały XXII/185/20
Uchwała Nr XXII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 rok
Głosowanie uchwały XXII/184/20
Uchwała Nr XXII/183/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
Głosowanie uchwały XXII/183/20
Uchwała Nr XXII/182/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2021rok
Głosowanie uchwały XXII/182/20
Uchwała Nr XXII/181/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024
Głosowanie uchwały XXII/181/20
Uchwała Nr XXI/180/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XXI/180/20
Uchwała Nr XXI/179/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XXI/179/20
Uchwała Nr XX/178/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XX/178/20
Uchwała Nr XX/177/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XX/177/20
Uchwała Nr XX/176/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XX/176/20
Uchwała Nr XX/175/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XX/175/20
Uchwała Nr XX/174/20 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały XX/174/20
Uchwała Nr XX/173/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XX/173/20
Uchwała Nr XX/172/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XX/172/20
Uchwała Nr XX/171/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodków z perspektywą do 2038 roku"
Głosowanie uchwały XX/171/20
Uchwała Nr XX/170/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków
Głosowanie uchwały XX/170/20
Uchwała Nr XIX/169/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIX/169/20
Uchwała Nr XVIII/168/20 z dnia 20 lipca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Głosowanie uchwały XVIII/168/20
Uchwała Nr XVIII/167/20 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVIII/167/20
Uchwała Nr XVII/166/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski
Głosowanie uchwały XVII/166/20
Uchwała Nr XVII/165/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVII/165/20
Uchwała Nr XVI/164/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XVII/164/20
Uchwała Nr XVII/163/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Głosowanie uchwały XVII/163/20
Uchwała Nr XVI/162/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przez elektroskażeniem
Głosowanie uchwały XVII/162/20
Uchwała Nr XVII/161/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Głosowanie uchwały XVII/161/20
Uchwała Nr XVI/160/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XVII/160/20
Uchwała Nr XVII/159/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
Głosowanie uchwały XVII/159/20
Uchwała Nr XVI/158/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XVII/158/20
Uchwała Nr XVII/157/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej na rzecz użytkownika wieczystego
Głosowanie uchwały XVII/157/20
Uchwała Nr XVI/156/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały XVII/156/20
Uchwała Nr XVII/155/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodków i osoby fizycznej
Głosowanie uchwały XVII/155/20
Uchwała Nr XVI/154/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w okresie od marca 2018 roku do marca 2020 roku Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grodków na lata 2018-2021
Głosowanie uchwały XVII/154/20
Uchwała Nr XVII/153/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XVII/153/20
Uchwała Nr XVI/152/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały XVII/152/20
Uchwała Nr XVII/151/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały XVII/151/20
Uchwała Nr XVI/150/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XVI/150/20
Uchwała Nr XVI/149/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XVI/149/20
Uchwała Nr XVI/148/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały XVI/148/20
Uchwała Nr XVI/147/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
Głosowanie uchwały XVI/147/20
Uchwała Nr XVI/146/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Głosowanie uchwały XVI/146/20
Uchwała Nr XVI/145/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Głosowanie uchwały XVI/145/20
Uchwała Nr XV/144/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XV/144/20
Uchwała Nr XV/143/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Głosowanie uchwały XV/143/20
Uchwała Nr XV/142/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XV/142/20
Uchwała Nr XV/141/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Głosowanie uchwały XV/141/20
Uchwała Nr XV/140/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie odwołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały XV/140/20
Uchwała Nr XV/139/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2020 r.
Głosowanie uchwały XV/139/20
Uchwała Nr XV/138/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Grodków
Głosowanie uchwały XV/138/20
Uchwała Nr XV/137/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XV/137/20
Uchwała Nr XV/136/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XV/136/20
Uchwała Nr XV/135/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/135/20
Uchwała Nr XV/134/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/134/20
Uchwała Nr XV/133/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały XV/133/20
Uchwała Nr XV/132/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Osiek Grodkowski na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/132/20
Uchwała Nr XV/131/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Żelazna na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/131/20
Uchwała Nr XV/130/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Jędrzejów na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/130/20
Uchwała Nr XV/129/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w miejscowości Bąków na terenie Gminy Grodków oraz ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego
Głosowanie uchwały XV/129/20
Uchwała Nr XV/128/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2019/2020
Głosowanie uchwały XV/128/20

Uchwała Nr XIV/127/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań przygotowawczych związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie
Głosowanie uchwały XIV/127/19
Uchwała Nr XIV/126/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Głosowanie uchwały XIV/126/19
Uchwała Nr XIV/125/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego
Głosowanie uchwały XIV/125/19
Uchwała Nr XIV/124/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/124/19
Uchwała Nr XIV/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/123/19
Uchwała Nr XIV/122/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XIV/122/19
Uchwała Nr XIV/121/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/121/19
Uchwała Nr XIV/120/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/120/19
Uchwała Nr XIV/119/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/119/19
Uchwała Nr XIV/118/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/118/19
Uchwała Nr XIV/117/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właściciela nieruchomości
Głosowanie uchwały XIV/117/19
Uchwała Nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Głosowanie uchwały XIV/116/19
Uchwała Nr XIV/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały XIV/115/19
Uchwała Nr XIV/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/114/19
Uchwała Nr XIV/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIV/113/19
Uchwała Nr XIV/112/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie uchwały XIV/112/19
Uchwała Nr XIV/111/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca przez operatorów i przewoźników
Głosowanie uchwały XIV/111/19
Uchwała Nr XIV/110/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji
Głosowanie uchwały XIV/110/19
Uchwała Nr XIV/109/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały XIV/109/19
Uchwała Nr XIV/108/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały XIV/108/19
Uchwała Nr XIV/107/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/107/19
Uchwała Nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/106/19
Uchwała Nr XIV/105/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2020 rok
Głosowanie uchwały XIV/105/19
Uchwała Nr XIV/104/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023
Głosowanie uchwały XIV/104/19
Uchwała Nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XIII/103/19
Uchwała Nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały XIII/102/19
Uchwała Nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
Głosowanie uchwały XIII/101/19
Uchwała Nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Głosowanie uchwały XIII/100/19
Uchwała Nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Głosowanie uchwały XIII/99/19
Uchwała Nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Grodkowie
Głosowanie uchwały XIII/98/19
Uchwała Nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XIII/97/19
Uchwała Nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku"
Głosowanie uchwały XIII/96/19
Uchwała Nr XII/95/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XII/95/19
Uchwała Nr XI/94/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały XI/94/19
Uchwała Nr XI/93/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWiK" na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały XI/93/19
Uchwała Nr XI/92/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały XI/92/19
Uchwała Nr XI/91/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały XI/91/19
Uchwała Nr XI/90/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały XI/90/19
Uchwała Nr XI/89/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Głosowanie uchwały XI/89/19
Uchwała Nr XI/88/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz gminnych boisk sportowych
Głosowanie uchwały XI/88/19
Uchwała Nr XI/87/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie uchwały XI/87/19
Uchwała Nr XI/86/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Grodków
Głosowanie uchwały XI/86/19
Uchwała Nr XI/85/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały XI/85/19
Uchwała Nr XI/84/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały XI/84/19
Uchwała Nr XI/83/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodoszowicach
Głosowanie uchwały XI/83/19
Uchwała Nr XI/82/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
Głosowanie uchwały XI/82/19
Uchwała Nr XI/81/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnej
Głosowanie uchwały XI/81/19
Uchwała Nr XI/80/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej
Głosowanie uchwały XI/80/19
Uchwała Nr XI/79/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy
Głosowanie uchwały XI/79/19
Uchwała Nr XI/78/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałązczycach
Głosowanie uchwały XI/78/19
Uchwała Nr XI/77/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbniku
Głosowanie uchwały XI/77/19
Uchwała Nr XI/76/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Głosowanie uchwały XI/76/19
Uchwała Nr XI/75/19 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały XI/75/19
Uchwała Nr X/74/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały X/74/19
Uchwała Nr IX/73/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IX/73/19
Uchwała Nr VIII/72/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego
Głosowanie uchwały VIII/72/19
Uchwała Nr VII/71/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków
Głosowanie uchwały VII/71/19
Uchwała Nr VII/70/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych w Grodkowie
Głosowanie uchwały VII/70/19
Uchwała Nr VII/69/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VII/69/19
Uchwała Nr VII/68/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały VII/68/19
Uchwała Nr VII/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków"
Głosowanie uchwały VII/67/19
Uchwała Nr VII/66/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały VII/66/19
Uchwała Nr VII/65/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnej
Głosowanie uchwały VII/65/19
Uchwała Nr VII/64/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Grodkowskim
Głosowanie uchwały VII/64/19
Uchwała Nr VII/63/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Głosowanie uchwały VII/63/19
Uchwała Nr VII/62/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VII/62/19
Uchwała Nr VII/61/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VII/61/19
Uchwała Nr VII/60/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznane jest dofinansowanie w roku 2019
Głosowanie uchwały VII/60/19
Uchwała Nr VII/59/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały VII/59/19
Uchwała Nr VII/58/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Głosowanie uchwały VII/58/19
Uchwała Nr VII/57/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodkowa wotum zaufania
Głosowanie uchwały VII/57/19
Uchwała Nr VI/56/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodków do realizacji projektu grantowego pn. ,,E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków'
Głosowanie uchwały VI/56/19
Uchwała Nr VI/55/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały VI/55/19
Uchwała Nr VI/54/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Etap II' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Głosowanie uchwały VI/54/19
Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie
Głosowanie uchwały VI/53/19
Uchwała Nr VI/52/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały VI/52/19
Uchwała Nr VI/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Głosowanie uchwały VI/51/19
Uchwała Nr VI/50/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Grodków do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Głosowanie uchwały VI/50/19
Uchwała Nr VI/49/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Głosowanie uchwały VI/49/19
Uchwała Nr VI/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/48/19
Uchwała Nr VI/47/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Grodków
Głosowanie uchwały VI/47/19
Uchwała Nr VI/46/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Głosowanie uchwały VI/46/19
Uchwała Nr V/45/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały V/45/19
Uchwała Nr V/44/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Głosowanie uchwały V/44/19
Uchwała Nr V/43/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
Głosowanie uchwały V/43/19
Uchwała Nr IV/42/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Głosowanie uchwały IV/42/19
Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały IV/41/19
Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "GRODWiK" na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/40/19
Uchwała Nr IV/39/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodków w 2019 r.
Głosowanie uchwały IV/39/19
Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Głosowanie uchwały IV/38/19
Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
Głosowanie uchwały IV/37/19
Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały IV/36/19
Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Głosowanie uchwały IV/35/19

Uchwała Nr III/34/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/34/18
Uchwała Nr III/33/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/33/18
Uchwała Nr III/32/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Głosowanie uchwały III/32/18
Uchwała Nr III/31/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodków na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2022-2024"
Głosowanie uchwały III/31/18
Uchwała Nr III/30/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa
Głosowanie uchwały III/30/18
Uchwała Nr III/29/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/29/18
Uchwała Nr III/28/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Głosowanie uchwały III/28/18
Uchwała Nr III/27/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Głosowanie uchwały III/27/18
Uchwała Nr III/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
Głosowanie uchwały III/26/18
Uchwała Nr III/25/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Głosowanie uchwały III/25/18
Uchwała Nr III/24/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu
Głosowanie uchwały III/24/18
Uchwała Nr III/23/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu
Głosowanie uchwały III/23/18
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Głosowanie uchwały III/22/18
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodków
Głosowanie uchwały III/21/18
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej
Głosowanie uchwały III/20/18
Uchwała Nr III/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/19/18
Uchwała Nr III/18/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/18/18
Uchwała Nr III/17/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/17/18
Uchwała Nr III/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia przez Gminę Grodków nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa
Głosowanie uchwały III/16/18
Uchwała Nr III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały III/15/18
Uchwała Nr III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały III/14/18
Uchwała Nr III/13/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Głosowanie uchwały III/13/18
Uchwała Nr III/12/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/12/18
Uchwała Nr III/11/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grodków na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/11/18
Uchwała Nr III/10/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok
Głosowanie uchwały III/10/18
Uchwała Nr III/9/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
Głosowanie uchwały III/9/18
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Głosowanie uchwały II/8/18
Uchwała Nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Głosowanie uchwały II/7/18
Uchwała Nr II/6/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021
Głosowanie uchwały II/6/18
Uchwała Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Głosowanie uchwały II/5/18
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały I/4/18
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie
Głosowanie uchwały I/3/18
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Grodkowie
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodkowie

 do góry