RFDR 2021 - Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie

Gmina Grodków realizuje zadanie pn. „Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie  wpisuje się w cele strategiczne Strategii rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023:                                              

I CEL STRATEGICZNY – Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Gminy, 1 cel operacyjny – Aktywna promocja gminy  i  3 cel operacyjny – Podjęcie działań wspierających rozwój przedsiębiorstw;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

III CEL STRATEGICZNY - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury,  cel operacyjny 1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej.                                                                                                 

Pełna infrastruktura techniczna o dobrym standardzie pozwoli uatrakcyjnić ofertę terenów inwestycyjnych, pozyskać inwestorów zewnętrznych i zapewnić dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

spójną i funkcjonalną sieć dróg publicznych w rejonie aktywności gospodarczej w Grodkowie

Celem zadania jest stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci dróg publicznych w rejonie aktywności gospodarczej w Grodkowie.

W ramach zadania postanie 491-metrowy odcinek drogi z odwodnieniem łączący ul. Wrocławską z ul. Traugutta (droga powiatowa). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej istniejących firm produkcyjnych o istotnym znaczeniu  dla społeczności lokalnej (miejsca pracy). Przede wszystkim zaś pozwoli zwiększyć atrakcyjność przylegających terenów inwestycyjnych, w tym zapewni bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych w Grodkowie objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” jako Podstrefa Grodków (dz. nr 45: 4,27 ha). Ułatwi to ściągniecie inwestorów zewnętrznych, stworzy warunki sprzyjające konkurencyjności i kreowaniu nowych działalności, a przez to nowych miejsc pracy. Realizacja przedmiotowego zadania, dzięki zapewnieniu dostępności komunikacyjnej tych terenów, wpłynie na rozwój gospodarczy całej gminy.

Planowany koszt całkowity zadania – 1.395.000,00 zł, z tego dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg837.000,00 zł.

Realizacja zadania odbędzie się w 2021r.

 do góry