Gmina Grodków realizuje projekt finansowany w 100% ze środków budżetu państwa pn. „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie”.

Środki pochodzą z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczonej na: Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacją działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieścić się będzie w Grodkowie przy ulicy Mickiewicza 10. Budynek po byłym gimnazjum zostanie w ramach projektu dostosowany i odpowiednio wyposażony. Dom będzie domem wielotypowym typu AB. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla 30 osób. Obejmować będzie osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo. Zakłada się, że 5 uczestników ŚDS będzie posiadało niepełnosprawność sprzężoną. Zasięg terytorialny działania ŚDS obejmować będzie teren Gminy Grodków.

Planowane formy zajęć:

  • malarsko-ceramiczne
  • rękodzieła użytkowego
  • plastyczno-manualne
  • gospodarstwa domowego i treningu samoobsługi
  • komputerowo-fotograficzno-multimedialne

Podstawowymi formami pracy w placówce będą treningi mające na celu  rozwój wszystkich sfer funkcjonowania uczestnika-psychicznej, społecznej, fizycznej, zawodowej. Na podstawie wstępnej diagnozy możliwości uczestnika będzie opracowywany indywidualny plan pracy wspierająco – aktywizującej dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Planowany koszt całkowity zadania finansowany ze środków budżetu państwa – 2.034.196,00 zł.

Harmonogram działań:

- wrzesień – grudzień 2020 – opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, prace budowlano -remontowe;

- listopad – grudzień 2020 – zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń ŚDS;

- listopad – grudzień – opracowanie dokumentacji ŚDS, statutu, Regulaminu;

- listopad 2020 – styczeń 2021 – nabór pracowników ŚDS;

- styczeń 2021 – nabór we współpracy z OPS Grodków uczestników ŚDS;

- luty 2021 – rozpoczęcie działalności ŚDS w Grodkowie.

 

 do góry