O G Ł O S Z E N I E
W SPRAWIE  WYBORU ŁAWNIKÓW
 na kadencję 2024 – 2027

 

        Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 roku.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju  sądów  powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu  postępowania  z dokumentami złożonymi  radom gmin  przy zgłaszaniu  kandydatów na  ławników  oraz wzoru karty  zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.), zgodnie z informacją  Prezesa Sądu  Okręgowego w Opolu, Rada Miejska w  Grodkowie  dokona  naboru  kandydatów na ławników:

do Sądu Rejonowego w Nysie   -    2 ławników

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył 30 lat,

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)    duchowni,

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Pomiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są;

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,

       z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2023r.

Do zgłoszenia kandydat na ławnika dołącza następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie  została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U z 2022r. 2527) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 6. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
 7. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji  z  Krajowego Rejestru Karnego  oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  albo odpisu  lub zaświadczenia  innego  właściwego  rejestru lub ewidencji  ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie  zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają  wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Grodkowie po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2023 roku pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników oraz inne druki można otrzymać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska nr 29 w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 24 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Karty zgłoszeń oraz załączniki dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

- RODO Klauzula informacyjna - wybory ławników,

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

- lista osób zgłaszających kandydaturę,

- oświadczenia,

- zapytanie o niekaralność.                                                                                 

                                                                                                                                                                           Burmistrz Grodkowa

                                                                                                                                                                            Marek Antoniewicz

Załączniki:
 do góry