WYKAZ KĄPIELISK

Rejestr kandydatów i laureatów Statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków"

Wydział Organizacyjny

Pok. 31, piętro I

Podstawa prawna:

Regulamin przyznawania pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków" stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/256/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 maja 2013 r. (ze zm.)

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)

 

Rejestr upoważnień

Wydział Organizacyjny

Pok. 31, piętro I

Podstawa prawna:

Art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)

 

Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie

Wydział Organizacyjny

Pok. 24, piętro I

Podstawa prawna:

§ 32 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie stanowiącej załącznik nr 6 do Statutu Gminy Grodków wprowadzonego Uchwałą Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 lutego 2003 r. (ze zm.)

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza

Wydział Organizacyjny

Pok. 24, piętro I

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.)

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)

 

Rejestr skarg i wniosków

Wydział Organizacyjny

Pok. 20, piętro I

Podstawa prawna:

Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), § 39 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodkowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr BR.120.3.2015 Burmistrza Grodkowa z dnia 30 marca 2015 r. (ze zm.)

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)

 

Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz odcisków

Wydział Organizacyjny

Pok. 31, piętro I

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.)

Sposób udostępniania:

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058)

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (RIK)

 Rejestr dla instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Grodków, prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grodkowie, pok. 31, tel: 77 40 40 335.

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189 ze zm.).

 Niezależnie od niniejszego Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.

 Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

 Dostęp do zawartości Rejestru jest bezpłatny i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

 W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Warszawska 29, Biuro Obsługi Klienta, e-mail: um@grodkow.pl.

 Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

 do góry