Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie zaprasza na Dzień Otwarty!

24.02.2021r. (środa) w godzinach 9:00 – 13:00

budynek przy ul. Mickiewicza 10 w Grodkowie

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ogłasza nabór uczestników do nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który będzie działał w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Grodkowie.

planowane otwarcie marzec 2021r.                  

Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Grodków z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekłą chorobąpsychiczną, zespołem demencyjnym, depresją, przez którą ma trudności w codziennym funkcjonowaniu, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.

 

Co oferujemy?

1. Poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Nowo wyremontowane i wyposażone pracownie: plastyczno-artystyczna, rehabilitacyjno-rekreacyjna, gospodarstwa domowego, hortiterapii.

4. Spotkania oraz wyjazdy integracyjne.

 

Jak skorzystać z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy?

  1. Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej poniższe dokumenty:

1)       wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie;

2)       zaświadczenie lekarskie, wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa;

3)       zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie;

4)       orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada);

5)       oświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

  1. Kierownik OPS w Grodkowie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.
  2. Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
  3. Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie.
  4. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.
  5. Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie zostaje zapoznana  z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.

 

Osoby, zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grodkowie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie (strona: http://www.ops.grodkow.pl/296-aktualnosci/7031-aktualnosci/7364-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-grodkowie.html).

Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu Państwa otrzymanych z ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 do góry