Burmistrz Grodkowa ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne w ramach projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych” ze środków budżetu Gminy Grodków przy udzialeśrodków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, realizowanych na terenie Gminy Grodków.

UWAGA! Jeżeli w danej nieruchomości istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wspierane będą tylko przedsięwzięcia polegające  na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji przyjętym Uchwałą nr XXVIII/245/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2021 r.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29 lub pod nr tel. 77 40 40 318.

Termin składania wniosków: od 12.01.2022r. do 11.02.2022r.

Miejsce i forma składania wniosków: Deklarację woli przystąpienia do projektu oraz  wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Grodkowie (Biuro Obsługi Klienta pok. nr 10) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej.

Wykaz dokumentów oraz wzory formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU - Wzór deklaracji DO POBRANIA

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI -  Wzór wniosku o udzielenie dotacji DO POBRANIA

Wykaz załączników do wniosku o udzielenie dotacji:

 1. Wydruk z księgi wieczystej, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. kserokopia aktu notarialnego), aktualny na dzień złożenia
 2. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji (wzór oświadczenia)
 3. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy): pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).
 4. Dla inwestycji wymagających przyłączenia do sieci gazowej - wydane dla nieruchomości warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (załącznik można uzupełnić najpóźniej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie);
 5. Oświadczenie Beneficjenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów Projektu orazwykonywanie wobec niego obowiązków informacyjnych (wzór oświadczenia).

WNIOSEK O WYPŁATĘ I ROZLICZENIE DOTACJI

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji DO POBRANIA

Wykaz załączników do wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji:

 1. Kopie faktur VAT lub rachunków;
 2. Dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;
 3. Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej (wzór protokołu odbioru robót Wykonawcy);
 4. Protokół odbioru instalacji poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez osobę  ze stosownymi uprawnieniami (np. certyfikowanego instalatora OZE), protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń (jeśli dotyczy);
 5. Dokument potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego kotła (karta przekazania odpadu) lub oświadczenie o likwidacji lub unieczynnieniu źródła (trwałego odłączenie od przewodu kominowego) oraz dokumentacja zdjęciowa;
 6. Dokumentacja techniczna określająca parametry nowego źródła ciepła oraz spełnianie  wymogów projektu określonych w § 3 Regulaminu;
 7. Dokumentacja fotograficzną realizacji zadania – min. 2 zdjęcia;
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych do części kosztów objętych niniejszym dofinansowaniem w wysokości nie przekraczającej wysokości wkładu własnego beneficjenta (jeśli dotyczy);
 10. W przypadku wykonania instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu - dokumenty potwierdzające konieczność wykonania tych prac w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła.

 

     

 Marek Antoniewicz

Burmistrz Grodkowa

 do góry