Gmina Grodków informuje iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaje wydłużony do dnia 31.01.2023r.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Grodków ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Grodków może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Grodków, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę Grodków dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

2. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych.

3. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

 1. wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Grodkowie,
 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia,
 3. wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego,
 4. wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29 w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 10, w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 1500,
 5. o zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Grodkowie.
 6. wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze,
 7. wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów,
 8. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

4. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

 • przy wyborze wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 • - możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę,
 • - stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie,
 • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

Gmina Grodków może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Grodków dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 5. Warunki podpisania umowy o dotację:

 1.  udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą
  a Gminą Grodków,
 2. warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Grodków promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 3. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Grodków.

 6. Termin i warunki realizacji zadania:

 1.  podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Grodków promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację,
 2. zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

8. Postanowienia końcowe:

 • dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Paulina Grabowska, tel. 77 40 40 318,
 • wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 23.01.2023r. nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o udzielenie ze dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 do góry