Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033 wraz z Prognozą Odziaływania na Środowisko. Celem konsultacji jest umożliwienie złożenia uwag dotyczących projektu dokumentów. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii, oceny oraz propozycji, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w ankietyzacji.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  • pisemnej na formularzu osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg) lub
  • za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza lub formularza podpisanego elektronicznie na adres: serwadczak@brzeg.pl lub
  • poprzez system e-PUAP na adres: /umbrzeg/skrytka lub
  • za pomocą formularza on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski_oos

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 30.11.2023 r. 

Załączniki:

1. Obwieszczenie ws. konsultacji Subregion Brzeski

2. Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego

3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko

4. Formularz konsultacji

 do góry