Gmina Grodków ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” realizowanego na terenie Gminy Grodków.

Deklaracje uczestnictwa oraz wnioski o dofinansowanie (do pobrania w załącznikach – zał. 3,4 oraz 5) będą przyjmowane do dnia 29.02.2024r. lub do momentu wykorzystania dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku większej ilości zgłoszeń decydować będzie data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

Uprawnionym do wnioskowania jest właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Lokal musi być położony w granicach administracyjnych Gminy Grodków, w mieszkaniu nie może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 %.

Program dofinansowuje zastosowanie następujących źródeł ciepła:

– pompa ciepła powietrze/woda

– pompa ciepła powietrze/powietrze

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do ciepła sieciowego, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Wysokość dofinansowania:

  1. Dla osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł dofinansowanie może wynieść do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanychprzedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym;            
  2. Dla osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

       – 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

       – 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

dofinansowanie może wynieść do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym;

  1. Dla osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

       – 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

       – 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

dofinansowanie może wynieść do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Realizacją programu i obsługą wniosków o dofinansowanie zajmuje się Urząd Miejski  w Grodkowie, ul. Warszawska 29, tel. 77 40 40 318, pokój nr 39.

Załączniki do pobrania:

 do góry