Gmina Grodków zakończyła w 2015r. realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Grodków - VI etap " dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy udziale środków NFOŚiGW.


W oparciu o przyznaną dotację z WFOŚIGW oraz środki własne zabezpieczone w budżecie gminy w dniu 08 września 2015r. Gmina Grodków podpisała umowę z firmą Innowacje i Środowisko Sp. z o.o. - Wykonawcą zadania polegającego na demontażu i odebraniu wraz z załadunkiem z miejsca tymczasowego składowania, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Grodków, objętych wnioskiem.


Ostatecznie odebrano 149,38 t odpadów z 25 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez WFOŚ i GW.

Koszt zadania wynosił 80 992,27zł w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW 28 347,29zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu 77 40 40 315 lub drogą elektroniczną adres e-mail: odpady@grodkow.pl

 do góry