W związku z zapytaniami dotyczącymi opracowania projektu herbu, pieczęci i flagi Gminy Grodków, wyjaśniamy podstawy dla których Burmistrz Grodkowa ogłosił konkurs w tym przedmiocie.

Na początku 2015 r. radni Rady Miejskiej w Grodkowie zgłosili wniosek dotyczący opracowania nowego Statutu Gminy Grodków.

Burmistrz Grodkowa zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. powołał zespół do spraw opracowania projektu Statutu Gminy Grodków, który składał się z radnych gminy Grodków oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Grodkowie. Zespół opracował projekt nowego Statutu, który był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia wspólnych komisji Rady Miejskiej w Grodkowie. Ponieważ w treści Statutu znajdują się gminne insygnia, które nie były nigdy opiniowane przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, konieczne było wystąpienie o wyrażenie takowej opinii. Rada Miejska w Grodkowie nie mogła uchwalić nowego Statutu z pominięciem opinii Komisji Heraldycznej, gdyż doszłoby do naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Nie mogłaby również uchwalić Statutu bez insygniów, gdyż skutkowałoby to używaniem gminnych insygniów bez podstawy prawnej (np. herb znajduje się na tabliczkach z nazwami ulic).

Przed uchwaleniem nowego Statutu, Burmistrz Grodkowa 21 października 2015 r. wystąpił do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o wydanie opinii dotyczącej obowiązujących insygniów oraz symboli Gminy Grodków, które do tej pory takiej opinii nie miały, załączając rys historyczno-heraldyczny. Zauważyć należy, że gminne insygnia były powszechnie używane na terenie Gminy Grodków od 1990 r. (wtedy jeszcze nie była wymagana opinia heraldyczna).

Komisja Heraldyczna w lutym 2016 r. wydała negatywną opinię dotyczącą przedłożonych projektów gminnych znaków, zarzucając:

  1. nieprawidłowy kształt budowli znajdującej się w herbie,
  2. konieczność dostosowania wymiarów tarczy herbu do obowiązujących wzorów,
  3. użycie żółtej barwy we fladze Gminy,
  4. użycie białej barwy w herbie,
  5. opracowanie na nowo flagi Gminy po uprzednim ustaleniu herbu,
  6. opracowanie na nowo pieczęci Gminy po uprzednim ustaleniu herbu.

Uchwalenie nowego Statutu Gminy Grodków zostało wstrzymane do momentu uzyskania pozytywnej opinii heraldycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rady Miejskiej w Grodkowie, komisja ds. opracowania Statutu opracowała projekt zmian w Statucie dotyczący dostosowania zapisów do obowiązujących przepisów.

W międzyczasie Burmistrz Grodkowa ogłosił konkurs na opracowanie projektu herbu pieczęci i flagi Gminy Grodków. Treść konkursu dostępna była stronie internetowej Gminy Grodków oraz na tablicy ogłoszeń. Prace konkursowe można było nadsyłać do 31 sierpnia 2016 r.

Do Urzędu Miejskiego w Grodkowie wpłynęły 2 oferty:

  1. oferta Pana Kamila Wójcikowskiego dnia 31.08.2016 r.,
  2. oferta Pana Aleksandra Bąk dnia 5.09.2016 r.

 

Komisja stwierdziła, iż tylko oferta nr 1 wpłynęła do Urzędu w przewidzianym terminie. Oferta nr 2 wpłynęła po terminie. Uzasadnienie przedstawione przez oferenta zawierało zastrzeżenie o treści „przedstawione na zdjęciach wizerunki pieczęci oraz dokumentu zostały pozyskane przez autora wyłącznie dla celów niniejszej prezentacji i nie mogą być upublicznione ani też wykorzystane poza wewnętrzną procedurą konkursu”. Uzasadnienie było dość lakoniczne i oszczędne w formie.

Z kolei uzasadnienie do oferty nr 1 nie zawierało żadnych obostrzeń co oferta nr 2, w związku z czym każdy może zapoznać się z przedłożonymi dokumentami. Uzasadnienie zostało przygotowane w sposób bardzo staranny. Autor przygotował dokument z przypisami oraz bogatymi fotografiami.

Komisja konkursowa wybrała projekt nr 1, lecz zadecydowała aby projekt przedłożyć radnym w celu uzyskania opinii na najbliższym posiedzeniu komisji w dniu 21 września 2016 r. wraz z możliwością wglądu w uzasadnienie.

Komisja konkursowa na komisjach Rady Miejskiej w Grodkowie przedłożyła ofertę nr 1 Pana Kamila Wójcikowskiego. Radni wyrazili pozytywną opinię co do projektów przedłożonych przez Pana Kamila Wójcikowskiego.

Komisja konkursowa powiadomiła Pana Kamila Wójcikowskiego o wygraniu konkursu.

Projekt insygniów Gminy Grodków wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznych zostanie przesłany do Ministerstwa.

Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji heraldycznej pozwoli usystematyzować sprawy związane z gminnymi Insygniami oraz uchwalić projekt nowego Statutu Gminy Grodków.

O opinii Komisji Heraldycznej powiadomimy Państwa na stronie Gminy Grodków.

Załączniki:
 do góry