Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie na 2023 rok

Termin realizacji

Tematyka

I kwartał

Analiza dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

II kwartał

Opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2022 i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa

III kwartał

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.

IV kwartał

Analiza wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego

 do góry