Gmina Grodków stara się wspierać obecnych i przyszłych przedsiębiorców działających na jej obszarze.

Przedsiębiorcza zgłaszający się do urzędu uzyskuje wsparcie w zakresie:

– zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
– oferty inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Gminy Grodków,
– zachęt inwestycyjnych i ulg podatkowych,
– informacji odnośnie instytucji wspierających biznes,
– możliwości udziału w spotkaniach z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
– opieki poinwestycyjnej

Gwarantujemy:

– utrzymywanie kontaktów z firmami, które już rozpoczęły działalność, w tym monitorowanie ich potrzeb
– prowadzenie cyklicznych spotkań z przedstawicielami firm
– interweniowanie w przypadku wystąpienia problemów u przedsiębiorców
– klimat przyjazny dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

 

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Gminy Grodków opłacają podatki według obniżonych stawek w stosunku do stawek maksymalnych  zgodnie z Uchwałą Nr LIII/476/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz Urz. Woj. Opolskiego poz. 3486)

 

WSPARCIE NA POZIOMIE REGIONALNYM

Ustawa o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) całkowicie zmieniła reguły dla inwestorów a zwłaszcza dla sektora MŚP, dając im dużo większą elastyczność w rozwoju biznesu. Dzięki niej mikro, małe i średnie firmy nie są ograniczone konkretnymi strefami i mogą liczyć na pomoc publiczną bez względu na miejsce ulokowania swojej inwestycji. Mówiąc krótko – cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Obecnie firmom z sektora MŚP łatwiej też ubiegać się o zwolnienia z podatku PIT i CIT dzięki nowym, zdecydowanie łatwiejszym do spełnienia kryteriom przyznawania wsparcia.

Informacje nt. wsparcia regionalnego COIE

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. COIE, działające w ramach OCRG, współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zwracają się do nich bezpośrednio.

Informacje nt. wsparcia WSSE

WSSE udziela wsparcia na rozwój działalności np. zakup nowych maszyn, poszerzenie produkcji czy rozbudowę zakładu. To nie strefa narzuca ramy nowej inwestycji, tylko przedsiębiorca przedstawia strefie swój pomysł na biznes. Wsparciem obejmowana jest większość działalności produkcyjnych oraz wybrane usługi.

Wałbrzyska Strefa stara się odpowiadać na bieżące potrzeby inwestorów. Oferuje cały pakiet tak zwanej „opieki po-inwestycyjnej”, w której skład wchodzi przynależność do grupy zakupowej obniżającej opłaty za media, wsparcie eksportu i ekspansji na rynki zagraniczne, współpraca ze szkołami branżowymi i technicznymi oraz szkolenia dla pracowników firm strefowych. Uruchomiona została także platforma do spotkań zdalnych.

więcej informacji na: www.invest-park.com.pl

 

WSPARCIE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2021-2027

W latach 2021-2027 fundusze ze środków UE w woj. opolskim planuje się skierować wsparcie na następujące obszary:

  • w ramach Celu Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa
  • w ramach Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
  • w ramach Celu Polityki 3 – Lepiej połączona Europa
  • w ramach Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym
  • w ramach Celu Polityki 5 – Europa bliżej obywateli

Więcej informacji na: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

 

WSPARCIE NA POZIOMIE KRAJOWYM

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 1 października 2019 r.).

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji znajdziesz: strefa inwestora

 

KUMULACJA POMOCY PUBLICZNEJ

W ramach określonego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko ze zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy czy zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Różne formy pomocy mogą być dowolnie łączone, z zastrzeżeniem, że kumulacja środków nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej:

– Duże firmy – do 40%

– Średnie firmy – do 50%

– Małe i mikro firmy – do 60%

W zakresie łączenia różnych form pomocy publicznej obowiązują następujące zasady:

– jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomocą inwestycyjną, to kumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie,

– jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

 do góry