Data wydruku: 2024-06-23 07:47:07

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Lobbing

Lobbing

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1414) określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.

Zbiorczy rejestr wystapień w zakresie działalności lobbingowej za 2016 rok

Lp.

Termin wystąpienia

Dane podmiotu, który wniósł wystąpienie

Forma wystąpienia

Czego dotyczy wystąpienie

Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia

Określenie wpływu jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa

01.07.2016 r.

Artur Brylikowski

nr w rejestrze zawodowych lobbystów 00351

e-mail

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące obsługi zawodowych lobbystów

1) Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

 

lub w przypadku braku

 

2) uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika urzędu w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

Uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika urzędu w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu