Data wydruku: 2024-06-23 06:18:32

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Postępowanie w sytuacji kryzysowej

Postępowanie z niewypałami

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona  uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. 

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

„KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW”

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

1.      PRZEZNACZENIE PATROLU ROZMINOWANIA

Patrol rozminowania przeznaczony jest do oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzących z okresu działań wojennych.

Przez oczyszczenie terenów należy rozumieć unieszkodliwienie i niszczenie materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

2.      ZASADY  ZGŁOSZEŃ

Powiadomienie do jednostki wojskowej o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych zgłasza niżej wymieniony organ, na terenie którego wykryto te przedmioty:

  • JEDNOSTKA POLICJI  W  GRODKOWIE NR  77 424 17 43

REJONEM ODPOWIEDZIALNOŚCI PATROLU NR 26 PRZY JW. 1127 BRZEG  -WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.

ZGŁOSZENIA KIEROWAĆ JEDNOCZEŚNIE DO:

  • URZĘDU  MIEJSKIEGO W GRODKOWIE  TEL. 77 415 54 81

Wszystkie zgłoszenia patrole oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych realizują niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia pilne realizują natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby!

Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności, powodują wstrzymanie pracy, nauki, itp., a więc np. na terenie szkół, na ulicach miast,  w zakładach pracy, itp.

3. OBOWIĄZKI WŁADZ TERENOWYCH

URZĄD  MIEJSKI W GRODKOWIE

  1. przyjmuje zgłoszenie o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych od ludności, instytucji, jednostek gospodarki państwowej i uspołecznionej;
  2. zobowiązuje właściciela do zabezpieczenia  miejsca znalezienia;
  3. wpisują znalezienie przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego do „Książki ewidencji zgłoszeń”;
  4. powiadamia miejscową policję podając:

- dokładne miejsce wykrycia,

- dwa adresy osób mogących wskazać miejsce znajdowania się przedmiotu wybuchowego lub   niebezpiecznego.

4. PODSTAWOWE DEFINICJE

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju  przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w szczególności:

zapalniki - pociski,

bomby lotnicze - naboje artyleryjskie i karabinowe,

pancerzownice - granaty,

miny wszelkich typów - ładunki materiałów wybuchowych,

złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.

Zaliczyć do nich można:

  • płyn łatwopalny, żrący i trujący,
  • zawartość butli stalowych, gaśnic,
  • resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.

Ogólny wygląd niektórych niewypałów i niewybuchów z okresu II wojny światowej.