Data wydruku: 2024-06-23 05:39:09

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Postępowanie w sytuacji kryzysowej

Instrukcja na wypadek powodzi

W lipcu 1997 r. miejscowości położone w pobliżu Nysy Kłodzkiej dotknięte zostały powodzią. Jej skutki najbardziej dotknęły mieszkańców wsi położonych wzdłuż biegu rzeki we wschodniej części gminy Grodków. Nikt z nas nie chce, aby sytuacja taka się powtórzyła. Zniszczeniu ulega wówczas dorobek całego życia wielu ludzi, żywioł niesie zniszczenia, stanowi zagrożenie dla życia. Wszyscy jednak winniśmy w czasie zagrożenia zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, postępować zgodnie z określonymi zasadami. W czasie powodzi obowiązują szczególne zasady działania i postępowania i w czasie zagrożenia powodziowego zaleca się:

1. Zachowanie spokoju i rozsądku, bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom odpowiednich służb powołanych w sytuacji zagrożenia.
2. Zadbanie o ewakuację z terenów zagrożonych powodzią dzieci i osoby chore wymagające opieki do rodziny, znajomych albo do miejsc wskazanych poza strefą zagrożenia.
3. Opróżnienie w odpowiednim czasie piwnic, garaży i pomieszczeń zagrożonych zalaniem w taki sposób, aby uniknąć kilkakrotnego przenoszenia przedmiotów z miejsca na miejsc. Nie należy zapominać o udzieleniu pomocy sąsiadom i osobom jej potrzebującej.
4. Z pomieszczeń zagrożonych zalaniem usunąć zbiorniki z olejem, farbami, lakierami, środkami czystości i chemikaliami, które mogą zanieczyścić lub skazić środowisko.
5. Nie dotykać nie zbliżać się do urządzeń energetycznych (stacje transformatorowe, słupy, przewody energetyczne). O zauważonych zagrożeniach powiadomić niezwłocznie pogotowie energetyczne w Grodkowie.
6. Bezpośrednio przed zagrożeniem zalaniem wyłączyć w budynkach dopływ energii elektrycznej.
7. Samochody osobowe, pojazdy i inne środki transportu stojące w miejscach zagrożonych powodzią przemieścić na tereny wyżej położone o mniejszym zagrożeniu zalaniem. Nie wolno w żadnym przypadku blokować akcji ratunkowej poprzez tarasowanie dróg ewakuacyjnych oraz jej utrudnianie.
8. Zapewnić ewakuację zwierząt gospodarskich.

Podczas ewakuacji należy zabrać ze sobą:

- dokumenty tożsamości, 
- środki higieny osobistej, 
- koc lub śpiwór, 
- lekarstwa, których regularne stosowanie jest niezbędne,
- żywność na trzy dni.