Aktualności

Ekosystemy terenów wiejskich

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa informuje,że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn. „Ekosystemy terenów wiejskich – identyfikacja i znaczenie dla środowiska lokalnego”.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, gmina Grodków

Termin realizacji operacji: 01.04.2019 – 31.10.2019

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 12.305,60 zł.

Zakres operacji: Przeprowadzenie 4 warsztatów, w okresie od kwietnia do października, połączonych z wykładami na temat:

       1. Rola i znaczenie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych – ich wpływ na gospodarkę rolną i środowisko naturalne

        2. Sady i aleje drzew owocowych – korzyści dla mieszkańców i środowiska

        3. Spotkania podsumowującego i wydanie broszury.

Priorytet 4:       Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Cel 1 KSOW:       Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6:       Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana

                           i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty:              1. Wzrost świadomości uczestników operacji na temat ekosystemów.

                           2. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy: mieszkańcami, Gminą Grodków, Stowarzyszeniem

                           i Środowiskiem Naukowym, w celu ochrony i odbudowy ekosystemów.

Cel operacji:      Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Grodków na temat ochrony naturalnych środowisk przyrodniczych

            i ich rola w przestrzeni wsi i gospodarce rolnej.

  • Data aktualizacji: 2020-05-27 14:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 466 599