Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów  w celu wspólnej realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim

Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach FEO 2021 – 2027.

Gmina Grodków ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”, w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego, Działanie  2.6  Ochrona różnorodności biologicznej.

Konkurs na partnera prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.)

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu  pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim” w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytetu II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska opolskiego, dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej, dla zapewnienia kompleksowości działań, możliwości efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów.

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. Zgodność działania partnera z celami partnerstwa.
 2. Zgodność działania partnera z zapisami  Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie dla czystej energii   i ochrony zasobów środowiska opolskiego, Działanie  2.6  Ochrona różnorodności biologicznej.
 3. Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 4. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
 5. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie do 09.01.2024 r. do godz. 09:00

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty nabór na Partnera (spoza sektora finansów publicznych), w projekcie „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”. Nie otwierać przed godz. 9:30 w dniu 09.01.2024 r.”, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie (w Biurze Obsługi Klienta) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków (decyduje data wpływu). Decyduje data i godzina wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.grodkow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pok. nr 39, telefonicznie pod nr tel. (77) 40 40 318 lub mailowo: fundusze@grodkow.pl Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Siudak.

 • Obwieszczenie

  załączył: Paulina Grabowska, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-11-16 14:32

Szanowni Państwo przystępujemy do konsultacji społecznych dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata 2024-2031 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie oraz wszystkie niezbędne dokumenty  w załączeniu. 

Pod linkiem formularz interaktywny:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/grodkow_sr_oos

 • Zawiadomienie (3,25 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-10-04 14:28

 • Obwieszczenie (1,21 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-09-22 13:02

 • Obwieszczenie (1,02 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-06-28 15:34

 • Obwieszczenie (1,32 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-04-27 14:27

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-04-05 15:24

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.04.2023r. do dnia 27.04.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grodków. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz na stronie  internetowej gminy www.grodkow.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/grodkow_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 20 kwietnia 2023 r.  o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.grodkow.pl, pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/grodkow_ankieta_gpr

 1. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.grabowska@o2.pl ;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków w godzinach pracy Urzędu;

4) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 20 kwietnia 2023 r.

5) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/grodkow_formularz_uwag_or_i_oz

Załączniki:

- projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik do uchwały - mapy

formularz konsultacyjny

- diagnoza delimitacyjna wyznaczająca OZ i OR

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-04-03 14:41

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-03-29 14:42

 • Decyzja (1,79 MB)

  załączył: Dorota Zawadzka, Redaktor BIP - Promocja Gminy dnia 2023-02-17 13:31

 • Decyzja (1,79 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-02-17 13:01

 • Decyzja (1,79 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-02-17 12:59

 do góry