Informacja o obowiązku odśnieżania chodników, dachów i usuwania sopli lodowych.

W związku z opadami śniegu przypomina  się o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i zarządcach nieruchomości, związanych z koniecznością odśnieżania chodników, dachów oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

      Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach, odśnieżania dachów oraz usuwania tworzących się sopli lodowych położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, jak też odśnieżanie dachów. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np.: piaskiem, bez stosowania środków chemicznych.Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.

Wyk. B. Badacz

 do góry