Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2012 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), osoby mające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych.
W Urzędzie Miejskim w Grodkowie ww. osoby mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

  1. 1. korzystając z pomocy osoby przybranej (każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, wybrana przez osobę uprawioną). Z pomocy tej osoba uprawniona nie może skorzystać jedynie w przypadku, gdy wnioskowane dane są chronione prawnie, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. przy pomocy narzędzi elektronicznych:
    • poprzez wysłanie e-maila na adres: um@grodkow.pl
    • przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
    • przy pomocy faksu: nr (+48) 77 415 55 16.
  3. korzystając z pomocy tłumacza języka migowego lub przeszkolonego pracownika tutejszego Urzędu.

Potrzebę skorzystania z tłumacza należy zgłosić na piśmie 3 dni przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych, niecierpiących zwłoki i niemożliwych do przewidzenia) za pomocą poczty elektronicznej, faksu, w siedzibie urzędu (Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 10) lub listownie.
Wniosek o udostępnienie usługi tłumacza składa się według załączonego wzoru.

Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika Urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Załączniki:
 do góry