UWAGA AKTUALIZACJA!!!

Gmina Grodków informuje o zmienionym wzorze oświadczenia. Oświadczenia dotychczas złożone są kwalifikowalne, nie wymagają zmiany. SZCZEGÓŁY : https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


Gmina Grodków informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez gminę grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dzieci ze szkół podstawowych są zgłaszane przez poszczególne szkoły z terenu gminy Grodków. Dzieci ze szkół średnich zgłaszane są bezpośrednio do gminy.

Wymagane jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych warunków:

  1. Dziecko jest członkiem rodziny - krewnym w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
  2. Uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oświadczenia:

OŚWIADCZENIA DLA DZIECI ZE SZKÓŁ ŚREDNICH PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 26 października 2021r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w Biurze Obsługi Klienta, ul. Warszawska 29, parter, pok. 10.

OŚWIADCZENIA DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZBIERANE SĄ W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel. 77 40 40 318.

Złożenie oświadczenia ma charakter sondażowy, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Grodków grantu ze środków Unii Europejskiej.

Laptop-g628ca41f2 640
Laptop-g628ca41f2 640
 do góry