Wydział Podatków i Opłat

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości PDF
Uchwała w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku PDF
Formularze do pobrania ze strony: podatki.gov.pl PDF Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością WORD PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów WORD PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  PDF
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi WORD  PDF


 
Wydział Organizacyjny

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  PDF
Druk - zgłoszenie interpelacji, zapytania WORD  PDFWydział Urzędu Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego  PDF
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL  PDF 
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WORD
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP WORD
Wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego lub w zmianie studium WORD
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  WORD  PDF
 do góry