Gmina Grodków zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie  wpisuje się w cele strategiczne Strategii rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023:                                              

II CEL STRATEGICZNY – Poprawa standardu życia mieszkańców, cel operacyjny 2 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców

III CEL STRATEGICZNY - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury,  cel operacyjny 1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej                                           

Bezpieczna infrastruktura techniczna o dobrym standardzie pozwoli zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Głównym celem zadania jest stworzenie spójnej sieci dróg publicznych o dobrym stanie technicznym, poprawiających powiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla i z centrum miasta Grodkowa, co w sposób pozytywny wpłynie na rozwój gminy Grodków.

Efektami realizacji zadania jest przebudowa 655,6 mb dróg publicznych wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania objęła również przebudowę 838,50 mb chodników, zamontowano 2 progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt całkowity zadania – 1.456.074,78 zł, z tego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 926.459,21 zł

Zadanie zostało realizowane w II etapach:

  • w 2020 r. - przebudowa ul. Dąbrowskiej
  • w 2021 r. - przebudowa ul. Kochanowskiego

logo FDS

Gmina Grodków zrealizowała zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap Iw ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Głównym celem zadania było zapewnienie dobrych warunków komunikacyjnych i transportowych na najbardziej pilnych i istotnych odcinkach spójnej sieci dróg publicznych w obrębie Półwiosek, ważnych dla rozwoju gminy Grodków.

Zadanie było realizowane w II etapach:

  • w 2019 r. - przebudowa odcinka ul. Otmuchowskiej – przebudowano 320 metrowy odcinek łączący się z obwodnicą Grodkowa. Zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na tym kolizyjnym skrzyżowaniu i poprawi dostępność komunikacyjną do zlokalizowanych przy ul. Otmuchowskiej lokalnych stref aktywności gospodarczych;
  • w 2020 r. - przebudowa ul. Ogrodowej – przebudowano 742 m drogi publicznej, co wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych przy niej terenów mieszkaniowych, lokalnych punktów działalności gospodarczej i terenów niezagospodarowanych.

Łącznie efektem realizacji zadania jest przebudowa 1 062,00 mb dróg publicznych wraz z poboczami.

Koszt całkowity zadania – 1.564.522,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.032.328,74 zł.

 

Gmina Grodków zrealizowała zadanie pn. „Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie wpisuje się w cele strategiczne Strategii rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023:                                              

I CEL STRATEGICZNY – Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Gminy, 1 cel operacyjny – Aktywna promocja gminy i  3 cel operacyjny – Podjęcie działań wspierających rozwój przedsiębiorstw;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                III CEL STRATEGICZNY - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury, cel operacyjny 1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej.                                                                                                 

Pełna infrastruktura techniczna o dobrym standardzie pozwala uatrakcyjnić ofertę terenów inwestycyjnych, pozyskać inwestorów zewnętrznych i zapewnić dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem zadania jest stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci dróg publicznych w rejonie aktywności gospodarczej w Grodkowie.

W ramach zadania powstał 491-metrowy odcinek drogi z odwodnieniem łączący ul. Wrocławską z ul. Traugutta (droga powiatowa). Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej istniejących firm produkcyjnych o istotnym znaczeniu  dla społeczności lokalnej (miejsca pracy). Przede wszystkim zaś pozwoliła zwiększyć atrakcyjność przylegających terenów inwestycyjnych, w tym zapewniła bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych w Grodkowie objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” jako Podstrefa Grodków (dz. nr 45: 4,27 ha). Ułatwi to ściągniecie inwestorów zewnętrznych, stworzy warunki sprzyjające konkurencyjności i kreowaniu nowych działalności, a przez to nowych miejsc pracy. Realizacja przedmiotowego zadania, dzięki zapewnieniu dostępności komunikacyjnej tych terenów, wpłynie na rozwój gospodarczy całej gminy.

Koszt całkowity zadania – 799.005,31 zł, z tego dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 479.403,19 zł.

Realizacja zadania odbyła się w 2021r.

Gmina Grodków realizuje zadanie pn. „Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór na 2022r.

Zadanie  wpisuje się w cele strategiczne Strategii rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023:                                              

II CEL STRATEGICZNY – Poprawa standardu życia mieszkańców, cel operacyjny 2 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                              III CEL STRATEGICZNY - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury,  cel operacyjny 1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej. Bezpieczna infrastruktura techniczna o dobrym standardzie pozwoli zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadanie "Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie" wpisuje się w cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2020: cel operacyjny 6.1 Rozwój powiązań transportowych.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę powiązań transportowych poprzez przebudowę dróg lokalnych prowadzących do centrów  miast, a także dróg wyższego rzędu.

W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Klubowa – cały odcinek ma długość   342,64 mb i łączy się z ul. Słowackiego (obie drogi są drogami gminnymi). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej istniejących firm oraz instytucji o istotnym znaczeniu  dla społeczności lokalnej (miejsca pracy, cmentarz, hala sportowa). Przebudowa drogi pozwoli stworzyć spójną sieć dróg publicznych o dobrym stanie technicznym, co w pozytywny sposób wpłynie na rozwój gminy Grodków, a przede wszystkim poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców, osób korzystających   z obiektów użyteczności publicznej, służb porządkowych oraz jednostek straży, policji  i pogotowia.

Całkowita wartość inwestycji: 3.276.810,77 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3.026.008,31 zł

Kwota dofinansowania: 1.482.151,18 zł

Realizacja zadania odbędzie się w 2022r.

Gmina Grodków realizuje zadanie pn. Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór na 2023r.

Zadanie  wpisuje się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023:                                              

II CEL STRATEGICZNY – Poprawa standardu życia mieszkańców, cel operacyjny 2 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 

III CEL STRATEGICZNY - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury,  cel operacyjny 1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej. Bezpieczna infrastruktura techniczna o dobrym standardzie pozwoli zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadanie Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie” wpisuje się w cel strategiczny 3. Silna gospodarka-gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030, cel operacyjny: Region dostępny komunikacyjnie. Kierunek działań: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę powiązań transportowych poprzez przebudowę dróg lokalnych prowadzących do centrów  miast, a także dróg wyższego rzędu.

W ramach zadania przebudowany zostanie początkowy odcinek ul. Sienkiewicza oraz wewnętrzna droga bez nazwy łącząca ul. Sienkiewicza oraz ul. Reymonta. Cały odcinek ma długość  202 mb. Są to gminne drogi wewnętrzne zlokalizowane w centrum miasta o dość dużym natężeniu ruchu, obsługujące zabudowę wielorodzinną, liczne punkty handlowe i usługowe oraz obiekty działalności gospodarczej. Przebudowa wnioskowanych dróg pozwoli stworzyć spójną sieć dróg publicznych o dobrym stanie technicznym, co w sposób pozytywny wpłynie na rozwój gminy Grodków. Poprawi się również dostępność komunikacyjna do centrum miasta dla mieszkańców oraz osób korzystających z obiektów użyteczności publicznej, służb porządkowych oraz jednostek straży, policji i pogotowia. Przebudowa drogi oraz przystosowanie wzdłuż niej chodników dla osób ze specjalnymi potrzebami podniesie komfort życia mieszkańców gminy Grodków oraz zwiększy jej atrakcyjność pod względem turystycznym.

Całkowita wartość inwestycji: 1 838 284,37 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 838 284,37 zł

Kwota dofinansowania: 1 102 970,62 zł

Realizacja zadania odbędzie się w 2023r.

 do góry