Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Grodkowie

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest  -   /n2289fghqy/SkrytkaESP

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Miejski w Grodkowie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

U W A G A:
W celu złożenia elektronicznego wniosku do Urzędu Miejskiego w Grodkowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do UM w Grodkowie:

1.

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

2.

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres um@grodkow.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.00 – 15.00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 7.00 - 17.00 w środy oraz od 8.00 - 14.00 w piątki do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się na parterze w pokoju nr 10 przy ul. Warszawskiej 29  na następujących nośnikach danych:

  1. Pamięć masowa USB 
  2. Płyta CD-RW
 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Grodkowie:

1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

2.       Akceptowalne formaty załączników to:

1.       DOC, RTF, XPS, XLS
2.       ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
3.       CSV
4.       TXT
5.       GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
6.       PDF
7.       ZIP

3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Poniżej znajdują się odnośniki do usług elektronicznych, które można zrealizować w Urzędzie Miejskim w Grodkowie poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Sprawy ogólne:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)

Ewidencja ludności i USC:

 do góry