Gmina Grodków informuje, iż w dniu 12 maja 2023 roku podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na udzielenie dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Kwota dotacji udzielona przez WFOŚiGW w Opolu to 222 500,00 zł (142 500,00 zł przyznane zostało na rok 2023, a 80 000,00 zł na rok 2024).

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Grodków oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Podstawowym przedsięwzięciem jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

W wyniku naboru Gmina Grodków podpisała 9 umów z Beneficjentami końcowymi i na dzień dzisiejszy wyczerpała limit środków przyznanych z WFOŚiGW w Opolu na rok 2023.

Trwa ocena złożonych wniosków o płatność.

Informujemy, iz w grudniu 2023 został zaakceptowany pierwszy wniosek o płatność złożony w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Grodków.

Kwota dotacji jaka została wypłacona to 78.317,99 zł. Zrealizowanych zostało 7 inwestycji dotyczących wymiany źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Grodków.

Informujemy, iz w styczniu 2024 został zaakceptowany drugi wniosek o płatność złożony w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Grodków.

Kwota dotacji jaka została wypłacona to 32.515,73 zł. Zrealizowane zostały 2 inwestycjie dotyczące wymiany źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Grodków.

Obecnie w wyniku powstałych oszczędności i niewykorzystanych środków przyznanych przez WFOŚiGW ogłoszony został dodatkowy nabór deklaracji.

Na wnioski czekamy do końca lutego 2024r.

Gmina Grodków informuje, iż w kwietniu 2024 roku w wyniku naboru dodatkowego podpisanych zostało 7 umów z Beneficjentami końcowymi na łączną kwotę 105 000,00 zł.

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem i wciąż napływającymi deklaracjami uczestnictwa od Beneficjentów końcowych, Gmina Grodków informuje, że w przypadku zwolnienia się środków następne osoby z listy będą zapraszane do podpisywania umów.

W przypadku wykorzystania całej pozyskanej dotacji Gmina Grodków zwróci się do WFOŚiGW w Opolu o zwiększenie kwoty dofinansowania, tak aby wszystkie osoby chętne z Gminy Grodków mogły skorzystać z dotacji.

Gmina Grodków informuje, iż w czerwcu 2024 roku wypłacone zostały dotacje dla pierwszych osób z dodatkowego naboru w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Zrealizowane zostały 2 inwestycje a kwota dotacji jaka została wypłacona to 13 295,30 .

W wyniku naboru dodatkowego Gmina Grodków podpisała 7 umów z Beneficjentami końcowymi.

Jeżeli w ramach oszczędności pojawią się dodatkowe środki, Gmina Grodków zwróci się do WFOŚiGW w Opolu o możliwość zwiększenia liczby uczestników i do programu wejdą kolejne osoby z listy oczekujących.

 do góry