Gmina Grodków informuje, iż w dniu 12 maja 2023 roku podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na udzielenie dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Kwota dotacji udzielona przez WFOŚiGW w Opolu to 222 500,00 zł (142 500,00 zł przyznane zostało na rok 2023, a 80 000,00 zł na rok 2024).

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Grodków oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Podstawowym przedsięwzięciem jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

W wyniku naboru Gmina Grodków podpisała 9 umów z Beneficjentami końcowymi i na dzień dzisiejszy wyczerpała limit środków przyznanych z WFOŚiGW w Opolu na rok 2023.

Trwa ocena złożonych wniosków o płatność.

 do góry