„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

              Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwa zadania: „Poszerzenie bazy rekreacyjnej w miejscowości Jędrzejów” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Planowany koszt zadania: 73 692,62 zł

Kwota dofinansowania: 33 087,00 zł

Zakres operacji:

- Montaż urządzeń (6 sztuk) i tablicy informacyjno-promocyjnej

- Roboty ziemne oraz montaż ławek parkowych i kosza na śmieci

Realizacja operacji bazuje i służy zachowaniu lokalnych zasobów społecznych, kulturalnych, historycznych i przyrodniczych. 

Planowany termin realizacji operacji to czerwiec 2024r.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych pn. „Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków”  mająca na celu poprawę infrastruktury sieci dróg gminnych w gminie Grodków poprzez przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 W wyniku realizacji operacji przebudowanych zostanie 1,915 km dróg gminnych.

 

Umowna kwota dofinansowania z EFROW: 1.677.229,00 zł.

Kosztorysowa wartość całego zadania 3.063.572,47 zł.

 

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w latach 2023 – 2024.

Gmina Grodków realizuje projekt polegający na  bezpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Cel programu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Planowane efekty: Przekazany sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

Wartość dofinansowania: 1.431.974,29 zł.

 Zakres rzeczowy:

 • 511 sztuk komputerów przenośnych (laptopów)
 • 2 sztuki komputerów stacjonarnych
 • 17 sztuk  tabletów
 • 513 sztuk oprogramowania Microsoft Office

Projektem objęto 530 dzieci z Gminy Grodków.

 

 

NAZWA PROJEKTU: "TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP II"

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.04.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 27.05.2019 – 31.03.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 14.352.805,62 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 13.142.429,40 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 5.726.572,00 zł

OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim o charakterze zintegrowanym i realizowanym przez
13 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 12 Partnerów: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Łambinowice, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, dzięki przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków na terenie Subregionu Południowego.

Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym).

Projekt swym zakresem obejmie głęboką termomodernizację 18 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym w tym obiektów zabytkowych, jak i pełniących funkcje społeczne

Produktami projektu będą:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 18 szt.,
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 24 430,80 m2,
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 12,00 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 4 szt.

Rezultaty realizacji projektu:

 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 21 746,18 GJ/rok,
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 7 026 565,96 kWh/rok,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 424,87 tony CO2/rok,
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 968,28 GJ/rok,
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 33,07 MWh/rok,
 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 221,37 Mwht/rok,

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GRODKÓW

Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy” - w ramach zadania zaplanowano roboty remontowo – budowlane wraz z instalacjami branżowymi mające poprawić stan techniczny i podnieść efektywność energetyczną obiektu, m.in.  ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych izolowanych supremą, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie, modernizację systemu C.O. polegającą na dostosowaniu nastaw głowic termostatycznych do zmniejszonego zapotrzebowania po termomodernizacji, montaż licznika ciepła do celów potwierdzania uzyskanych efektów energetycznych.

 Planowany koszt realizacji powyższego zakresu to 501.436,38 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 418.254,54 zł.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0017/21-00 z dnia 28.02.2022r. w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 26.07.2021 – 20.12.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 1 912 124,03zł

Dofinansowanie EFRR: 699 905,08zł (38 % wydatków kwalifikowalnych)

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem niniejszego projektu jest rewitalizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Grodków, tj. następujących 3 obiektów sportowych:

- Boiska przy PSP nr 1 w Grodkowie;

- Kompleksu lekkoatletycznego;

- Otwartej Strefy aktywności.   

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez adaptację zdegradowanych terenów oraz stworzenie spójnej infrastruktury sportowej na terenie miasta Grodków.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 3 szt.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 3 szt.

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich: 10 544 m2

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 100%

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.05.00-16-0017/20-00 z dnia 30.07.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5 Ochrona powietrza

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 28.10.2020 – 30.12.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 2.887.832,10 zł, w tym:

 • dofinasowanie EFRR (do 34% wydatków kwalifikowalnych): 598.769,62 zł
 • wkład gminy Grodków (do 33% wydatków kwalifikowalnych): 361.698,87 zł
 • wkład odbiorców ostatecznych: 1.927.363,61 zł

OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na modernizacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty. Działania polegają na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła celem przyłączenia do sieci gazowej, w momencie gdy takie podłączenie do sieci jest technicznie możliwe i racjonalne kosztowo a gdy podłączenie do sieci gazowej na danym obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie, obejmuje działania związane z wymianą indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Należy również wspomnieć iż w ramach projektu zastosowane zostaną OZE.

Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Grodków, poprzez likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

W ramach projektu modernizacja obejmie 105 szt. źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty, w tym:

 • liczba wymienionych źródeł ciepła: 70 szt.
 • liczba zlikwidowanych źródeł ciepła: 35 szt.

W efekcie czego oszacowano:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 934,92 tony równoważnika CO2

Szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10: 5,15 Mg/rok

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.02.00-16-0006/20-00 z dnia 20.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 15.10.2021 – 30.11.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 1.496.519,32 zł

Dofinansowanie EFRR: 1.006.575,81 (85 % wydatków kwalifikowalnych)

OPIS PROJEKTU:

Projekt polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Grodkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wyposażeniem) na terenie będącym własnością gminy Grodków. 

Głównym celem projektu jest  zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy wiejsko-miejskiej Grodków 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 1 szt.

Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów: 19 087 osób

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.05.00-16-0018/20-00 z dnia 08.09.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5 Ochrona powietrza

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 06.11.2020 – 30.11.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 2.612.957,50 zł, w tym:

dofinasowanie EFRR: 1.632.026,64 (do 63% wydatków kwalifikowalnych)

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt polegać będzie na likwidacji istniejących źródeł ciepła oraz ich wymianie na bardziej ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Grodków, tj.:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie
 6. Publiczne Przedszkole w Kopicach
 7. Świetlica wiejska w Żelaznej
 8. Świetlica wiejska w Strzegowie
 9. Świetlica wiejska w Jaszowie
 10. Świetlica wiejska w Lipowej
 11. Świetlica wiejska w Przylesiu Dolnym
 12. Świetlica wiejska w Wojsławiu
 13. Hala sportowa w Grodkowie

Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Grodków, poprzez likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej.

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

W ramach projektu zaplanowano modernizację 20 szt. źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej, w tym:

 • liczba wymienionych źródeł ciepła: 19 szt.
 • liczba zlikwidowanych źródeł ciepła: 1 szt.

Szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10: 1,25 Mg/rok

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych pn. "Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów”  mająca na celu poprawę infrastruktury sieci dróg gminnych w gminie Grodków poprzez przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 W wyniku realizacji operacji przebudowanych zostanie 1,66 km dróg gminnych, poprawiając dojazd do zlokalizowanych przy nich budynków użyteczności publicznej:

Kolnica – droga przy szkole,
Gałązczyce – droga przy szkole, wykonanie wraz z chodnikiem
Wierzbna – droga do świetlicy wiejskiej
Bogdanów – droga do boiska i świetlicy kontenerowej
Jędrzejów – droga do szkoły.

 

Umowna kwota dofinansowania z EFROW: 1.856.911,00 zł. Kosztorysowa wartość całego zadania 2.977.650,00 zł.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2022r.

Operacja pn. "Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie”  mająca na celu zapewnienie obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla społeczności lokalnej wsi Bogdanów  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 W wyniku realizacji operacji powstanie doposażony obiekt świetlicy wiejskiej w Bogdanowie i wiata taneczna, pełniąca funkcje kulturalne.

Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków” jest dofinansowany  w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0097/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Dofinansowanie z UE w wysokości 84.000,00zł, stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Odbiorcami końcowymi projektu są mieszkańcy gminy Grodków powyżej 25 roku życia.

W ramach projektu zostanie zakupionych 10 szt. komputerów przenośnych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzania szkoleń. Komputery po zrealizowaniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy.W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do komputera i sieci otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenia zostaną zorganizowane dla 150 osób w max 7 modułach tematycznych:

 • „Rodzic w Internecie”
 • „Mój biznes w sieci”
 • „Moje finanse i transakcje w sieci”
 • „Działam w sieciach społecznościowych”
 • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
 • „Rolnik w sieci”
 • „Kultura w sieci”

Planowane zakończenie realizacji projektu to 30.09.2019r.

Operacja mająca na celu zapewnienie obiektu pełniącego funkcje kulturalne

dla społeczności lokalnej we wsi Więcmierzyce poprzez budowę sali spotkań

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przewidywane wyniki operacji: obiekt budowlany pełniący funkcje kulturalne.

Operacja mająca na celu ochronę zabytkowego obiektu dawnej szkoły i przeznaczenie go na kulturalne potrzeby społeczności lokalnej

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przewidywane wyniki operacji: odnowa i poprawa stanu zabytkowego obiektu budowlanego służącego zachowaniu dziedzictwa kulturalnego.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0025/17-00 z dnia 28.02.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X - Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.2Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 28.05.2018 – 30.09.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 4.609.789,28 zł

Dofinansowanie: 2 534 923,12 zł (54,99 % wydatków kwalifikowalnych), w tym:

               EFRR - 2 073 944,20 zł

Budżet Państwa - 460 978,92 zł

OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim. Liderem Projektu jest Gmina Grodków, a Partnerem – Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej gminy Grodków, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza niniejszego obszaru, dzięki rewitalizacji infrastruktury Ratusza Miejskiego w Grodkowie.

 

Przedmiotem realizacji projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Grodkowie w efekcie której nastąpi:

• przywrócenie funkcji użyteczności publicznej pomieszczeń wschodniego skrzydła Ratusza, które obecnie są wyłączone z użytkowania, a które po przeprowadzeniu projektowanych prac rewitalizacyjnych zostaną przeznaczone na pomieszczenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,

• nadanie nowych funkcji użyteczności publicznej pomieszczeń zachodniego skrzydła Ratusza, które obecnie zajmowane są m.in. przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, a które po przeprowadzeniu projektowanych prac rewitalizacyjnych zostaną przeznaczone na potrzeby m.in. Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, a także licznych organizacji pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, czy Urzędu Pracy w Brzegu filia w Grodkowie,

• wyeliminowanie wielu barier architektonicznych uniemożliwiających obecnie poruszanie się po infrastrukturze Ratusza osobom niepełnosprawnym.

 

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1,00 szt.,

2. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich – 2 153,69 m2,

3. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%,

4.  Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.,

5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.

UTWORZENIE SKATEPARKU W GRODKOWIE

Operacja mająca na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru LGD Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, i miejsce integracji mieszkańców

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2017 – 28.09.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 20.375.214,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 18.347.765,64 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 10.608.603,90 zł

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim o charakterze zintegrowanym i realizowanym przez
15 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 14 Partnerów: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Korfantów, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Pakosławice, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego w Subregionie Południowym, przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym).

Projekt swym zakresem obejmie głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: szkoły, żłobki, przedszkola, urzędy miast i gmin, szpitale, remizy, świetlice wiejskie, budynki OSP i OPS.

Produktami projektu będą:

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt.,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt.,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01 Mwe,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,38 MWt,

• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 36 247,04 m2,

• Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 9,00 szt.

Rezultaty realizacji projektu:

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:7 480 193,54 kWh/rok,

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 064,05 tony CO2/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 924,74 GJ/rok,

• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 22 548,75 GJ/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 187,19 MWh/rok,

• produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 339,8 Mwht/rok,

• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 5,89 Mwhe/rok.

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GRODKÓW

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej-w ramach zadania zaplanowano roboty remontowo – budowlane wraz z instalacjami branżowymi mające poprawić stan techniczny i podnieść efektywność energetyczną obiektu, m.in. budowę komina wentylacyjno- dymowego, remont elewacji, wykonanie nowej izolacji poziomej i pionowej w budynku, budowę systemu wentylacji, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznych, wykonanie nowej instalacji ogrzewania, nowych posadzek, sufitów podwieszanych, roboty malarskie i okładzinowe.

Termomodernizacja remizy OSP Gałązczyce- w ramach zadania zaplanowano roboty remontowo – budowlane wraz z instalacjami branżowymi mające poprawić stan techniczny i podnieść efektywność energetyczną obiektu, m.in. wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie systemu ogrzewania, zmianę podziału pomieszczeń wewnątrz budynku, budowę komina, wykonanie nowych posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej i branżowej.

Planowany koszt realizacji powyższego zakresu to 1.116.136,20 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 500.433,38 zł.

 

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Kopice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie łącznie 8,220 km sieci kanalizacji sanitarnej, do systemu kanalizacji zbiorczej podłączone zostaną 52 budynki.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.01.01-16-0002/16-00 z dnia 30.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30.06.2016 – 30.11.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 14.287.340,18 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 11.024.152,00 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 2 jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Grodków jako Lider Projektu oraz Gmina Paczków – Partner.

Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Grodków i Gminie Paczków, poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

 

Zakres projektu dla Gminy Grodków obejmuje:

 • przebudowę budynku dworca w Grodkowie,
 • przebudowę placu przydworcowego,
 • przebudowę zatoki autobusowej i miejsc postojowych w ul. Sienkiewicza wraz z przebudową
  ul. Sienkiewicza na wysokości Rynku,
 • budowę drogi w ul. Sportowej od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami
  i miejscami postojowymi,
 • budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków,
 • oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków – etap I (Gałązczyce, Gierów, Jędrzejów, Kobiela, Osiek Grodkowski, Strzegów, Wierzbna, Wierzbnik, Grodków),
 • ponadto przewidziano nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne.

 

Zakres projektu dla Gminy Paczków obejmuje:

 • budowę dworca autobusowego jako centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wymianę i uzupełnienie latarni;
 • wydzielenie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową (parking otwarty) dla samochodów osobowych;
 • budowę lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
 • modernizację fontanny wraz z infrastrukturą techniczną,
 • ponadto przewidziano nadzór inwestorski oraz działania informacyjno-promocyjne.

 

W efekcie realizacji projektu w Grodkowie i Paczkowie powstaną zintegrowane węzły przesiadkowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy których zlokalizowane będą obiekty „Park&Ride „ i „Bike&Ride”. Na tych obiektach udostępnionych zostanie 191 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 16 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 52 stanowiska na rowery.

W Gminie Grodków wybudowanych zostanie 5,39km ścieżek rowerowych, a w Gminie Paczków przebudową objętych zostanie 0,75km dróg dla rowerów.

Realizacja projektu wpłynie na spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia energii końcowej.

Operacja mająca na celu zwiększenie o 2,854km długości sieci dróg gminnych publicznych w Tarnowie Grodkowskim, warunkujących rozwój gospodarczy tej miejscowości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacjiBudowa lub modernizacja dróg lokalnych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki operacji: dwie asfaltowe drogi publiczne łączące się z drogami powiatowymi nr 1504 O i nr 1506 O oraz prowadzące do zlokalizowanego przy nich obiektu użyteczności publicznej: Kościoła pw. Św. Anny w Tarnowie Grodkowskim.

 do góry